1 VSOL 223/2016-A-81
KSBR 28 INS 27141/2015 1 VSOL 223/2016-A-81

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční dlužníka ENERGOSUN a.s., identifikační číslo osoby: 283 86 477, se sídlem v Brně-město, Mečová 358/8, PSČ 602 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 27141/2015, o insolvenčním návrhu věřitelů a) RALT COMPANY s.r.o., identifikační číslo osoby: 021 38 816, se sídlem v Dobřejovicích, Lipová 181, PSČ 251 01, b) Glory Daze Associated S.A., reg. č. 584444, se sídlem 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMG 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00, za účasti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, Olomouc, Tř. 17. listopadu 44, PSČ 771 11, o návrhu navrhovatele b) na nařízení předběžného opatření a ustanovení předběžného správce, o odvolání dlužníka ze dne 29.1.2016 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.12.2015, č. j. KSBR 28 INS 27141/2015-A-34,

t a k t o:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e.

II. Odvolání dlužníka proti výrokům III. a IV. usnesení soudu prvního stupně se o d m í t á . isir.justi ce.cz

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 82 odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona-dále jen též IZ ), ustanovil předběžným správcem dlužníka Mgr. Michaelu Rotterovou (výrok I.), rozhodl, že dlužník je oprávněn nakládat s majetkem, který je v jeho vlastnictví pouze se souhlasem předběžné správkyně (výrok II.), uložil předběžné správkyni předložit soudu ve stanovené lhůtě zprávu o své činnosti (výrok III.) a insolvenčnímu navrhovateli b) uložil povinnost zaplatit soudní poplatek za návrh na vydání předběžného opatření ve výši 1.000 Kč (výrok IV.).

V odůvodnění uvedl, že předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno 29.10.2015 insolvenčním návrhem navrhovatele a) kterým se domáhal zjištění úpadku dlužníka s tím, že dlužník má více věřitelů, kterým není schopen plnit splatné závazky. Dále navrhovatel a) mj. uvedl, že dlužník je členem koncernu C.M.B., který podléhá společnému obchodnímu vedení, když společnosti mají společný statutární orgán i společného konečného vlastníka, součástí koncernu C.M.B., je rovněž společnost CRN s.r.o., s níž je vedeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 28 INS 25210/2013 a vzhledem k úzkému propojení společností v koncernu považuje za nutné, aby byl úpadkový stav dlužníka řešen formou tzv. koncernové insolvence. Podáním doručeným 9.11.2015 přistoupil do řízení se svým insolvenčním návrhem navrhovatel b), který dalším podáním ze dne 23.11.2015 navrhl vydání předběžného opatření, kterým bude dlužníku ustanoven předběžný insolvenční správce. K tomu mj. uvedl, že v současné době probíhají insolvenční řízení vůči dlužníkům APATIT a.s., Matake Invest s.r.o. a DESPERADOS s.r.o., kteří jsou rovněž členy koncernu, a v rámci těchto řízení věřitel zjistil, že tito dlužníci provádějí v rámci koncernu zásadní majetkové dispozice, jimiž převádí nemovité věci na třetí osoby; všichni dlužníci podléhají v rámci koncernu C.M.B., jednotnému řízení a jsou řízeni stejnou osobou a je zde důvodná obava, že s ohledem na již prokázané majetkové dispozice budou společnosti v rámci koncernu C.M.B. (včetně dlužníka) nadále disponovat s majetkem a navrhl, aby soud ustanovil předběžným správcem Mgr. Jana Jukla, se sídlem v Praze. Dlužník s tímto návrhem nesouhlasil, namítal, že se jednalo o běžnou obchodní činnost, v případě společnosti APATIT a.s. vůbec k převodu nemovitostí nedošlo, jednalo se pouze o administrativní pochybení a dohodou o narovnání se smluvní strany dohodly, že se kupní smlouva ruší; vkladová řízení již byla zastavena.

K těmto námitkám dlužníka soud prvního stupně uvedl, že je mu z úřední činnosti známo, že jsou vedena insolvenční řízení vůči dalším dlužníkům (která soud blíže označil), mezi nimi i řízení vůči dlužníkům APATIT a.s., Matake Invest s.r.o. a DESPERADOS s.r.o., že jednatelem dlužníků-společností s ručeným omezeným a jediným členem představenstva dlužníků-akciových společností, je společnost C.M.B. Management s.r.o., IČ: 024 76 053 a prokuristou těchto společností je Vít Zaorálek. Většinovými společníky, případně akcionáři dlužníků, jsou společnosti C.M.B. Companies LTD, C.M.B. Real Estate, C.M.B. Energy LTD a C.M.B. Agroindustry LTD . V těch řízeních, v nichž dlužníci přistoupili k věřitelským insolvenčním návrhům a podali návrh na prohlášení konkursu, byla do spisu připojena prohlášení Víta Zaorálka, že je jediným akcionářem společností C.M.B. Companies LTD, C.M.B. Real Estate, C.M.B. Energy LTD a C.M.B. Agroindustry LTD. V insolvenčních řízeních dlužníků APATIT a.s., Matake Invest s.r.o. a DESPERADOS s.r.o. probíhala ke dni jejich zahájení u příslušných katastrálních úřadů řízení o vklad vlastnického práva k nemovitostem, a to na základě převodů majetku těchto dlužníků na třetí osoby, jejichž jediným jednatelem je opět společnost C.M.B. Management s.r.o., případně prokuristou Vít Zaorálek a společníkem zahraniční společnost C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo: 860245, (dále jen C.M.B. COMPANIES LTD ), jejímž jediným akcionářem je dle svého prohlášení Vít Zaorálek. Na tomto základě soud prvního stupně uzavřel, že v dané fázi řízení má dispoziční oprávnění ke svému majetku dlužník, neboť doposud nebylo rozhodnuto o insolvenčním návrhu věřitelů a z tvrzení dlužníka uvedených v jeho vyjádření ze dne 13.11.2015 lze dovodit, že dlužník si je dlouhodobě vědom své úpadkové situace. Pokusy uvedených dlužníků (APATIT a.s., Matake Invest s.r.o. a DESPERADOS s.r.o.), s nimiž je dlužník personálně propojen, o vyvedení nemovitostí z jejich majetku, je nutno vnímat jako pokus o porušení zásad insolvenčního řízení, především zásady uvedené v ustanovení § 5 písm. a) IZ, kterou je maximální a rychlé uspokojení věřitelů dlužníka, přičemž nelze přehlížet souvislost mezi insolvenčními řízeními uvedených dlužníků a insolvenčním řízení dlužníka. Na tomto závěru nic nemění ani fakt, že všechna uvedená vkladová řízení byla zastavena, přitom nelze přehlédnout, že se tak stalo až po zveřejnění zkráceného znění usnesení o předběžném opatření (ze dne 16.11.2015) v insolvenčním rejstříku. Insolvenční soud, s ohledem na všechny uvedené skutečnosti má za dostatečně osvědčenou obavu že by mohlo dojít ke zkrácení případné majetkové podstaty dlužníka a tím i možné míry uspokojení insolvenčních věřitelů, neboť osoby jednající za dlužníka se opakovaně pokoušely nakládat s majetkem jiných subjektů-dlužníků, vystupujících v paralelně probíhajících insolvenčních řízeních způsobem, který mohl vést k porušení zmíněných zásad. Souvislost mezi výše uvedenými insolvenčními řízeními nelze přehlížet, propojení dlužníka se subjekty, kde došlo k pokusu o vyvedení nemovitostí, je jasně dána. Soud neuvěřil obraně dlužníka v jeho podání ze dne 27.11.2015, že v případě pokusu o převod nemovitostí šlo pouze o administrativní pochybení , neboť ve všech třech případech na obou stranách připravovaných smluvních vztahů stály prakticky stejné osoby; i za potencionální nabyvatele nemovitostí jednaly stejné osoby jako za dlužníky. Osoby jednající za všechny uvedené dlužníky řídí rozsáhlé majetkové struktury a je nutno u nich předpokládat značné organizační a řídící schopnosti. Proto administrativní nedopatření takového rozsahu nelze považovat za adekvátní obranu. Soud rovněž vzal do úvahy i stanovisko dlužníka k insolvenčnímu návrhu, kdy v podání ze dne 11.11.2015 tvrdil existenci úpadku u všech uvedených dlužníků, naproti tomu v podání ze dne 26.11.2015 dlužník svůj úpadek zpochybňuje. Změna v postoji dlužníka je o to zajímavější, že v případě několika koncernově propojených subjektů dlužníci existenci úpadku uznali a sami svými návrhy přistoupili do probíhajících insolvenčních řízení. Nepřiměřenost obrany dlužníka a posuny v jeho stanovisku, vedou insolvenční soud k závěru, o účelovosti jeho postupu v průběhu tohoto řízení. Proto i v daném případě je třeba zajistit, aby do doby meritorního rozhodnutí o podaných insolvenčních návrzích, nedošlo ze strany dlužníka k úkonům, které by mohly ohrozit rozsah majetku pro případné uspokojení věřitelů. Takovým opatřením je ustanovení předběžného správce, který nemá přímé oprávnění k nakládání s majetkem dlužníka, avšak při nakládání s majetkem má kontrolní pravomoc nad úkony dlužníka, které by potencionálně mohly ovlivnit rozsah případné budoucí majetkové podstaty.

Proti tomuto usnesení, v celém jeho rozsahu, podal dlužník včasné odvolání, ve kterém pouze uvedl, že s tímto rozhodnutím nesouhlasí a avizoval, že své odvolání podrobně doplní samostatným podáním, což neučinil.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud se především zabýval otázkou, zda proti napadenému rozhodnutí je odvolání přípustné a zda dlužníku svědčí právo podat odvolání proti všem jeho výrokům.

Ve výroku III. napadeného usnesení soud prvního stupně uložil povinnost předběžné insolvenční správkyni, přitom jde o rozhodnutí insolvenčního soudu při výkonu jeho dohlédací činnosti, proti němuž není odvolání objektivně přípustné (§ 11 odst. 2, § 91 IZ). Odvolací soud proto odvolání dlužníka proti tomuto výroku podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

Ve výroku IV. usnesení soud prvního stupně uložil navrhovateli předběžného opatření poplatkovou povinnost; tímto rozhodnutím nebylo nijak zasaženo do práv dlužníka a nebyla dlužníku způsobena žádná újma, proto dlužník není subjektivně legitimován k podání odvolání proti takovému rozhodnutí. Odvolací soud proto odvolání dlužníka proti tomuto výroku odmítl podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř.

Dále odvolací soud po zjištění, že odvolání, pokud jím dlužník napadl výrok I. a výrok II. usnesení soudu prvního stupně, bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal v tomto rozsahu napadené usnesení, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o. s. ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Ze spisu soudu prvního stupně se podává, že řízení v posuzované věci bylo zahájeno 29.10.2015 insolvenčním návrhem navrhovatele a), který v něm tvrdil svou splatnou pohledávku za dlužníkem ve výši 50.000 Kč z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 5.6.2015, se splatností dne 5.9.2015, kterou k návrhu doložil a dále tvrdil, že dlužník je v úpadku, neboť má více věřitelů, kterým není schopen hradit jejich splatné pohledávky a jako dalšího věřitele označil společnost AB-CREDIT a.s. se splatnou pohledávku na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 19.3.2015 ve výši 66.450.222,70 Kč. Dále upozornil, že dlužník je členem koncernu C.M.B. , který podléhá společnému obchodnímu vedení, neboť má společný statutární orgán i společného konečného vlastníka a úpadek dlužníka je nutno řešit formou tzv. koncernové insolvence. Podáním doručeným soudu 9.11.2015 do řízení přistoupil navrhovatel b), který v něm tvrdil splatnou pohledávku za dlužníkem ve výši celkem 83.238.026,52 Kč z titulu úvěrové smlouvy č. 504218038 ze dne 13.6.2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.3.2012, uzavřené mezi Metropolitním spořitelním družstvem v likvidaci a dlužníkem, která byla postoupena společnosti AB-CREDIT a.s. smlouvou ze dne 19.3.2015 a navrhovateli b) byla postoupena společností AB-CREDIT a.s. smlouvou ze dne 5.5.2015; tyto smlouvy k návrhu doložil. Dlužník se po doručení návrhů na výzvu soudu vyjádřil nejprve podáním ze dne 11.11.2015 (A-14) mimo jiné tak, že všechny společnosti koncernu, s nimiž bylo doposud zahájeno insolvenční řízení, jsou společnosti v úpadkové situaci, u nichž je jediným možným řešením v případně zjištěném úpadku konkurs na jejich majetek. V dalším podání ze dne 26.11.2015 (A-20) dlužník namítal, že pohledávky vůči němu neuznává, činí je spornými a ve zbývající části tohoto vyjádření vznášel námitky vůči existenci pohledávky navrhovatele b). K tomuto vyjádření dlužník na výzvu soud předložil seznam svého movitého a nemovitého majetku, dále seznam závazků, v němž označil 18 svých věřitelů s pohledávkami ve výši celkem 414.563.406,72 Kč, převážně splatných (postupně) od 31.12.2013-15.10.2015, mezi nimi uvedl navrhovatele a) s pohledávkou 50.000 Kč, splatnou 6.9.2015. Navrhovatele b) jako svého věřitele či tvrzeného právního předchůdce Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, dlužník v tomto seznamu neuvedl, ohledně ostatních věřitelů se nevyjádřil, že by tyto pohledávky popíral. Podáním ze dne 23.11.2015 věřitel b) podal návrh na vydání předběžného opatření, kterým soud ustanoví dlužníku předběžného správce a tento návrh odůvodnil tím, že v insolvenčních řízeních dlužníků APATIT a.s., Matake Invest s.r.o. a DESPERADOS s.r.o., kteří jsou členy koncernu C.M.B , provádějí dlužníci zásadní majetkové dispozice, jimiž převádí své nemovitosti na třetí osoby. Z tohoto důvodu bylo v těchto označených řízeních insolvenčním soudem vydáno dne 16.11.2015 předběžné opatření, kterými zakázal dotčeným dlužníkům dispozice s konkrétním majetkem. Vzhledem k tomu, že uvedení dlužníci podléhají v rámci koncernu C.M.B. jednotnému řízení, je dle něj dána důvodná obava, že i dlužník bude činit právní jednání za účelem vyvedení svých majetkových hodnot a navrhl ustanovit předběžným správcem Mgr. Jana Jukla. Dlužník ve vyjádření k tomuto návrhu (doručeným 27.11.2015) namítal, že jde o pouhé spekulace v obecné rovině, zpochybnil tvrzené důvody pro jeho vydání s tím, že všechny majetkové transakce byly uskutečněny před zahájením insolvenčního řízení (uvedených dlužníků), tj. v době, kdy se na ně žádné omezení nevztahovalo. Jednalo se o běžné obchodní aktivity dlužníků, za něž dlužníci obdrželi řádné protiplnění v místě a čase obvyklé. Majetek dlužníků nebyl zmenšen, a proto jejich věřitelé nemohli být poškozeni. V případě dlužníka APATIT a.s. k převodu nemovitostí nedošlo, jednalo se o administrativní pochybení a dohodou o narovnání se smluvní strany dohodly, že se kupní smlouva ruší, návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí byly vzaty zpět a vkladová řízení byla zastavena (což bylo doloženo v insolvenčním řízení dlužníka APATIT a.s. vedeném pod sp. zn. KSBR 28 INS 27004/2015). Na to podáním ze dne 2.12.2015 do řízení vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Brně a poté, kdy předseda Krajského soudu v Brně opatřením ze dne 4.12.2015 určil předběžným insolvenčním správcem v posuzované věci Mgr. Michaelu Rotterovou, se sídlem Brno, Údolní 65, PSČ 602 00, soud prvního stupně rozhodl ve věci odvoláním napadeným usnesením.

Pokud jde o skutková zjištění soudu prvního stupně, odvolací soud se s nimi ztotožňuje, v zájmu stručnosti rozhodnutí na ně odkazuje, přičemž ani samotným dlužníkem v jeho odvolání nebyla tato zjištění nijak zpochybňována.

V přezkoumávané věci bylo pro rozhodnutí odvolacího soudu zásadní otázkou, zda lze učinit předběžný závěr o tom, že dlužník je v úpadku, tedy že na základě insolvenčního návrhu věřitelů bude o úpadku dlužníka rozhodnuto.

Insolvenční návrh v dané věci podali postupně dva věřitelé, přičemž navrhovatel a) v návrhu tvrdí splatnou pohledávku za dlužníkem ve výši 50.000 Kč z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 5.6.2015 se splatností dne 5.9.2015, a navrhovatel b) v návrhu tvrdí splatnou pohledávku za dlužníkem ve výši 83.238.026,52 Kč z titulu úvěrové smlouvy ze dne 13.6.2011, splatné do 30.6.2013, následně postoupené navrhovateli b) smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 5.5.2015. Dlužník ve svém vyjádření zpochybnil pouze existenci pohledávky navrhovatele b), k pohledávce navrhovatele a) se vyjádřil pouze obecně, že ji neuznává. Na výzvu soudu dlužník připojil mj. seznam závazků (opatřený prohlášením o jeho správnosti a úplnosti), ve kterém označil své závazky vůči 18 věřitelům, splatné postupně od roku 2013-2015, mimo jiné i závazek vůči navrhovateli a) ve výši 50.000 Kč. Lze tak předpokládat, že dlužník je v úpadku, neboť má závazky nejméně vůči dvěma věřitelům, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a které dlužník není schopen plnit, neboť je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1, odst. 2 písm. b/ IZ).

Podle ustanovení § 82 odst. 2 IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce.

Podle ustanovení § 111 odst. 1 IZ, nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Podle ustanovení § 112 odst. 1 IZ, insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111.

Podle § 113 odst. 1 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

V projednávané věci dlužník brojil proti nutnosti nařídit předběžné opatření ještě před rozhodnutím soudu prvního stupně o nařízení tohoto předběžného opatření.

Návrh na nařízení předběžného opatření navrhovatel b) odůvodnil obavou, že s ohledem na prokázané (a popsané) majetkové dispozice budou společnosti v rámci koncernu C.M.B. , zastoupené stejnou osobou, nadále pokračovat ve vyvádění dalších majetkových hodnot z dispozice dlužníka. V podrobnostech uvedl, že společnosti v rámci koncernu bezprostředně před podáním insolvenčního návrhu (i v současné době) provádí zásadní majetkové dispozice v podobě převodu nemovitých věcí na spřízněné osoby. Dlužník namítal, že pro vydání předběžného opatření není dán žádný důvod. Tvrdil, že se jednalo o zcela běžné obchodní aktivity ještě před zahájením insolvenčního řízení, majetek dlužníků se nijak nezmenšil, když bylo poskytnuto přiměřené protiplnění a v případě dlužníka APATIT a. s. k převodům nedošlo, když se jednalo jen o administrativní pochybení , které bylo napraveno.

Ze zjištění soudu prvního soudu plyne, že dlužník sice sám majetek před zahájením insolvenčního řízení nepřeváděl, avšak činily tak další tři společnosti (APATIT a. s., Matake Invest s. r. o. a DESPERADOS s. r. o.), které podle závěru soudu prvního stupně jsou členy koncernové struktury dlužníka. Přitom nelze vyloučit, že důvodem pro nařízení předběžného opatření může být i jednání osoby, která je členem téhož koncernového uskupení jako dlužník. Z tohoto důvodu se odvolací soud zabýval tím, zda dlužník tvoří se společnostmi APATIT a. s., Matake Invest s. r. o. a DESPERADOS s. r. o., ohledně kterých jsou rovněž vedena insolvenční řízení, koncern.

Je třeba uvést, že právní úprava koncernu je obsažena v ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporacích), dle kterého jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení ( řízená osoba ) jinou osobou nebo osobami ( řídící osoba ) tvoří s řídící osobou koncern (odstavec 1). Jednotným řízením je vliv řídící osoby na činnost řízené osoby sledující za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu (odstavec 2).

V insolvenčním zákoně je pojem koncernu výslovně užit zejména v souvislosti se zákazem hlasování (§ 53), postavením ve věřitelském výboru (§ 59 odst. 2 IZ), neúčinností právních úkonů (§ 240 odst. 2, § 241 odst. 2, § 242 odst. 2 IZ), náležitostmi návrhu na povolení reorganizace (§ 319 odst. 1, písm. b/ IZ) a hlasováním o způsobu oddlužení (§ 402 odst. 1 IZ). Ve vztahu k institutu předběžného insolvenčního správce u dlužníků tvořících koncern insolvenční zákon neobsahuje žádnou úpravu, a proto je nutno rozhodné skutečnosti posuzovat v každém jednotlivém případě zvlášť.

Údaje z obchodního rejstříku potvrzují správnost závěrů soudu prvního stupně, že dlužník a společnosti APATIT a.s., Matake Invest s.r.o. a DESPERADOS s.r.o. (stejně jako další společnosti) měly ke dni rozhodnutí soudu prvního stupně všechny totožného jednatele (C.M.B. Management, s.r.o.) a prokuristu (Víta Zaorálka), přičemž jediným společníkem společnosti C.M.B. Management, s.r.o. byl (a dosud je) Vít Zaorálek.

Výpisy z obchodního rejstříku dále dokládají, že jediným akcionářem společnosti APATIT a.s. je společnost C.M.B. Energy LTD, reg. č. 8860221, jediným společníkem Matake Invest s.r.o. je společnost C.M.B. Real Estate LTD, reg. č. 8860244, jediným společníkem DESPERADOS s.r.o. je společnost C.M.B. Agroindustry LTD, reg. č. 8860293 a jediným akcionářem samotného dlužníka je společnost C.M.B. Energy LTD, reg. č. 8860221. Všichni tito společníci či akcionáři mají sídlo ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Z britského obchodního rejstříku Companies House, který je veřejně přístupný na webové adrese beta.companieshouse.gov.uk, lze zjistit vlastnickou strukturu těchto společností. V rejstříku je u všech těchto společností založena výroční zpráva (Annual Return), dle které je jediným akcionářem těchto společností Vít Zaorálek. Z těchto skutečností je nepochybné, že Vít Zaorálek je ovládající osobou dlužníka i společností APATIT a. s., Matake Invest s.r.o. a DESPERADOS s.r.o. Jedinými společníky (akcionáři) těchto společností jsou totiž společnosti, jejichž je Vít Zaorálek jediným akcionářem. Lze tedy dovodit, že všechny dotčené osoby jsou členy koncernu, jehož řídící osobou je Vít Zaorálek, který je jednak ovládající osobou osob, které jsou samy ovládajícími osobami dotčených společností (uvedené společnosti se sídlem ve Spojeném království) a dále je prokuristou všech dotčených společností, jakož i ovládající osobou jejich statutárního orgánu (společnosti C.M.B. Management, s.r.o.). Všechny členy koncernu tak ovládá stejná řídící osoba, která je rovněž jako prokurista zmocněna k právním jednáním za společnost (§ 450 odst. 1 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Dlužník sám ve svém vyjádření k návrhu na nařízení předběžného opatření potvrdil, že společnosti APATIT a.s., DESPERADOS s.r.o. a Matake Invest s.r.o. činily právní jednání směřující k převodu vlastních nemovitostí na třetí osoby, pouze namítal, že tyto převody nelze považovat za účelové, neboť byly napraveny, jednalo se o běžnou obchodní činnost či za ně bylo poskytnuto přiměřené protiplnění, tedy nebyly činěny ke škodě majetkové podstaty. Jejich nemovitosti měly nabýt společnosti NOVODESK s.r.o., IČ: 04319702, CENTROX s.r.o., IČ: 04339347 a BIGRES s.r.o., IČ: 04318404. Z výpisu z obchodního rejstříku těchto společností vyplývá, že jejich jednatelem je společnost C.M.B. Management s.r.o. a jejich prokuristou Vít Zaorálek. Rovněž společníkem všech tří společností je společnost C.M.B. COMPANIES LTD, reg. č. 8860245, jejímž jediným akcionářem je (jak již bylo uvedeno výše) Vít Zaorálek. Je proto zřejmé, že společnosti, které měly nabýt nemovitý majetek, jsou členy téhož koncernu, jehož řídící osobou je Vít Zaorálek. Proti těmto třem společnostem nebylo zahájeno insolvenční řízení. Proti převodcům byly ovšem podány insolvenční návrhy v období od 29.10.2015 do 2.11.2015. Návrhy na zahájení řízení o vkladu práva do katastru nemovitostí přitom byly podány u příslušných katastrálních úřadů v období od 27.10.2015 do 29.10.2015, tedy bezprostředně před zahájením insolvenčních řízení vůči těmto dlužníkům.

V insolvenčním řízení dlužníků, u nichž ke dni zahájení řízení probíhala u příslušných katastrálních úřadů řízení o vklad vlastnického práva k nemovitostem, a to na základě převodů majetku těchto dlužníků na třetí osoby, tj. dlužníků APATIT a.s. a Matake Invest s.r.o. bylo již pravomocně rozhodnuto o jejich úpadku (usnesením č. j. KSBR 28 INS 27004/2015-A-27 ze dne 23.11.2015 a usnesením č. j. KSBR 28 INS 27136/2015-A-28 ze dne 23.11.2015), proti kterým tito dlužníci nepodali odvolání. V insolvenčním řízení dalšího dlužníka DESPERADOS s.r.o. (vedeném pod sp. zn. KSBR 28 INS 27310/2015) dosud nebylo o insolvenčním návrhu rozhodnuto, dlužník ve vyjádření k insolvenčnímu návrhu však uvedl, že jeho majetková situace je nejistá a sám není schopen s jistotou říci, zda se nachází v úpadku či nikoliv, tedy existenci svého úpadku připustil.

Shora vyjmenovaní dlužníci činili úkony směřující k převodu nemovitostí bezprostředně před podáním insolvenčního návrhu, případně v den podání insolvenčního návrhu, přičemž si museli být vědomi toho, že se nachází v úpadku či jim úpadek hrozí. Nelze přitom pominout, že jejich nemovitosti byly převáděny na jiné členy koncernu, vůči kterým není vedeno insolvenční řízení. Je proto zřejmé, že řídící osoba koncernu byla vedena snahou převést majetek ze společností, které jsou v úpadku nebo jim úpadek hrozí, na společnosti, které se v úpadku nenachází, přičemž v důsledku zmenšení majetku, z něhož by mohli být uspokojeni věřitelé těchto dlužníků, by došlo k porušení zásady insolvenčního řízení podle ustanovení § 5a) IZ. Lze tak uzavřít, že v dané věci nelze vyloučit snahu dlužníka, stejně jako u jiných členů jeho koncernové skupiny, vyvést ještě před rozhodnutím o podaném insolvenčním návrhu majetek na jiné členy koncernové skupiny, čímž by uspokojení věřitelů dlužníka bylo minimálně ztíženo.

Odvolací soud se proto ztotožňuje s názorem soudu prvního stupně, že v této věci je nutno v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu věřitelů předběžným opatřením zabránit změnám v rozsahu majetku dlužníka, k nimž by v neprospěch věřitelů mohlo dojít do doby, než nastanou účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka, tedy ustanovit předběžného správce a omezit dlužníka v nakládání s jeho majetkem pouze se souhlasem tohoto správce. Přitom pro dlužníka toto předběžné opatření neznamená nepřiměřený zásah do jeho práva disponovat se svým majetkem.

Proti osobě ustanovené předběžné insolvenční správkyně Mgr. Michaele Rotterové dlužník ničeho nenamítal a ani z obsahu spisu nevyplývá, že v době rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření by jmenovaná nesplňovala podmínky pro ustanovení nebo nebyla nepodjatá, což jsou podle ustanovení § 26 věty druhé IZ jediné důvody, které lze uplatnit v odvolání proti osobě insolvenčního správce. Mgr. Michaele Rotterové přitom byla do funkce předběžné insolvenční správkyně určena opatřením předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 4.12.2015.

Ze všech výše uvedených důvodů proto odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. jako věcně správné podle ustanovení § 219 o. s. ř. potvrdil.

Jen pro úplnost odvolací soud v závěru dodává, že soud prvního stupně usnesením ze dne 15.2.2016, č.j. KSBR 28 INS 27141/2015-A-43 odvolal z funkce předběžnou správkyni Mgr. Michaelu Rotterovou (výrok I.), novým předběžným správcem dlužníka ENERGOSUN a.s. ustanovil Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 294 14 873 (výrok II.), odvolané předběžné správkyni uložil povinnost podat soudu zprávu o své činnosti a neprodleně předat svou funkci novému předběžnému správci (výrok III.), uložil osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby plnění poskytovali novému předběžnému správci (výrok IV.), nově ustanovenému předběžnému správci uložil povinnost sdělit soudu údaje o ohlášeném společníkovi, který za něj bude v této věci jednat a číslo bankovního účtu pro účely plnění povinnosti uložené ve výroku IV. tohoto rozhodnutí (výrok V.) a určil, že toto rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok VI.). Proti tomuto usnesení podali odvolání dlužník a navrhovatel a) RALT COMPANY s.r.o. O těchto odvoláních odvolací soud rozhodne, pod sp. zn. 1 VSOL 518/2016, avšak až po právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/, f/, § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, předběžnému insolvenčnímu správci, navrhujícím věřitelům a státnímu zastupitelství se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 24. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu