1 VSOL 215/2015-B-113
KSOL 10 INS 14331/2011 1 VSOL 215/2015-B-113

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka KUCHYNĚ Horní Lán s.r.o., IČ: 27824063, se sídlem Daskabát 32, PSČ 772 00, za účasti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, Olomouc, 17. listopadu 909/44, PSČ 770 00, o schválení konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování, k odvolání věřitele č. 1 Ilji Padalíka, LLM, anonymizovano , anonymizovano , bytem Olomouc, Slovenská 507/4, PSČ 779 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 13.1.2015, č.j. KSOL 10 INS 14331/2011-B-76 t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 13.1.2015, č.j. KSOL 10 INS 14331/2011-B-76 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 304 odst. 4 písm. a) IZ schválil předloženou konečnou zprávu a vyúčtování insolvenčního správce. V odůvodnění se k jednotlivým námitkám podrobně vyjádřil a uzavřel, že námitky, které proti konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce podal věřitel č. 1 Ilja Padalík, LLM, anonymizovano , nejsou důvodné.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel č. 1 včas odvolání, ve kterém zopakoval obsah námitek podaných proti předložené konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce s tím, že výzvu soudu k označení důkazů k prokázání důvodnosti uplatněných námitek splnil v podání ze dne 17.9.2014 na č.d. B-68, k němuž mimo jiné připojil dodatek znaleckého posudku ze dne 2.11.2012, z něhož vyplývá důvodnost podaných námitek. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Insolvenční správce dlužníka a státní zastupitelství, které do tohoto insolvenčního řízení vstoupilo, navrhovali, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že dlužník se návrhem ze dne 11.8.2011, doručeným soudu dne 12.8.2011, domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen prohlášením konkursu na jeho majetek. Podáním ze dne 22.8.2011, doručeným soudu 23.8.2011, věřitel č. 1 Ilja Padalík insolvenčnímu soudu sdělil, že má důvodnou obavu, že dlužník sám na sebe podal účelový insolvenční návrh, aby se zbavil povinnosti zaplatit mu pohledávku přiznanou vykonatelným rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 5.8.2010, č.j. 20C 348/2009-92 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 15.6.2011, č.j. 75Co 277/2010-138, a proto navrhuje ustanovit předběžného insolvenčního správce podle ustanovení § 112 odst. 2 IZ a jmenovat prozatímní věřitelský výbor podle ustanovení § 61 IZ. Tento návrh na předběžné opatření byl zamítnut usnesením ze dne 6.9.2011, č.j. KSOL 10 INS 14331/2011-A-6, které nabylo právní moci dne 23.9.2011. Usnesením ze dne 7.10.2011, č.j. KSOL 10 INS 14331/2011-A-9, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 7.10.2011 v 12:28 hodin, byl mimo jiné zjištěn úpadek dlužníka KUCHYNĚ Horní Lán s.r.o., IČ: 27824063 a insolvenčním správcem ustanoven Mgr. Radoslav Lavička. Podáním ze dne 19.10.2011, doručeným soudu téhož dne, vstoupilo do řízení Krajské státní zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci. Insolvenční správce ve zprávě o činnosti ze dne 24.11.2011 (doplněné zprávou ze dne 6.12.2011) mimo jiné uvedl, že do insolvenčního řízení se přihlásilo šest věřitelů s pohledávkami ve výši celkem 1.013.475 Kč a majetek sepsaný do majetkové podstaty odhaduje na 362.665,57 Kč. Dále uvedl, že se detailně zabýval také právními úkony dlužníka, především pak učiněnými vůči společnosti Olomoucké kuchyňské studio s.r.o., IČ: 29381169, a to z hlediska jejich potenciální neplatnosti či neúčinnosti, když tyto podnikatelské subjekty jsou personálně propojeny. Konstatoval, že pokud dlužník před zahájením insolvenčního řízení převedl finanční zálohy od zákazníků, zásoby a majetek do vlastnictví společnosti Olomoucké kuchyňské studio s.r.o., dělo se tak za přiměřenou cenu, která odpovídala stáří a opotřebení, takže zahrnutí tohoto majetku zpět do majetkové podstaty dlužníka by zcela jistě nepřineslo žádný finanční efekt (spíše naopak). Výjimkou je převod vlastnického práva k užitkovému vozidlu dlužníka IVECO DAILY 35C13 furgon, reg, zn. 4M1 0748 na společnost Olomoucké kuchyňské studio s.r.o. za cenu 43.200 Kč včetně DPH, což je sice zůstatková účetní cena, nicméně cenu obvyklou s ohledem na opotřebení stanovil správce na 72.000 Kč včetně DPH. Vzhledem k personálnímu propojení obou kontrahentů považuje správce tento právní úkon za neplatný, a proto o soupisu tohoto majetku do majetkové podstaty kupujícího ve smyslu ustanovení § 224 odst. 1 IZ vyrozuměl. Soupis majetkové podstaty správce pořídil na základě pečlivého a detailního přezkoumání účetnictví dlužníka, sdělení jednatelky dlužníka, sdělení třetích osob, bank a dalších PO povinných k součinnosti. Usnesením ze dne 14.12.2011, č.j. KSOL 10 INS 14331/2011-B-7, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 14.12.2011 v 14:55 hodin, byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Na schůzi věřitelů dne 14.12.2011 byl zástupcem věřitelům zvolen věřitel č. 4 EPS účtárna s.r.o. Usnesením ze dne 5.6.2012, č.j. KSOL 10 INS 14331/2011-B-23 soud udělil insolvenčnímu správci souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení předmětu zajištění ve výši 35.279 Kč zajištěnému věřiteli č. 1 Ilja Padalík. Usnesením ze dne 27.8.2012, č.j. KSOL 10 INS 14331/2011-B-34 soud udělil insolvenčnímu správci souhlas s vynětím vozidla IVECO DAILY 35C13 furgon, reg, zn. 4M1 0748 (položka č. 12) ze soupisu majetkové podstaty, neboť kupující na základě dohody o mimosoudním vyrovnání ze dne 17.7.2012 doplatil dne 26.7.2012 do majetkové podstaty dlužníka na úhradu obvyklé ceny vozidla částku 34.000 Kč plus 20 % DPH, tedy celkem 40.800 Kč, a do majetkové podstaty se tak dostala plná cena ve výši 70.000 Kč plus DPH, tedy 84.000 Kč, což je obvyklá cena vozidla. Usnesením ze dne 10.7.2012, č.j. KSOL 10 INS 14331/2011-B-31, soud udělil insolvenčnímu správci souhlas s vynětím pohledávky za INZET PLUS Tršice, s.r.o. ve výši 5.781 Kč (položka č. 8) ze soupisu majetkové podstaty vzhledem k její nevymahatelnosti. Věřitel č. 1 Ilja Padalík v průběhu insolvenčního řízení navrhoval, aby insolvenčnímu správci byl dán podle ustanovení § 11 odst. 2 IZ pokyn k podání odpůrčí žaloby ohledně vyvedení finančních záloh klientů dlužníka ve výši 1.083.219 Kč a ohledně vyvedení nerozděleného zisku minulých let dlužníka ve výši 859.257 Kč a pokyn k zahrnutí tohoto nerozděleného zisku, jakož i finančních záloh klientů dlužníka do soupisu majetku konkursní podstaty (podání ze dne 17.9.2012 č.d. B-35, které doplnil podáním ze dne 2.10.2012 č.d. B-39). Podáním ze dne 2.7.2013 č.d. B-47 (doplněným podáním ze dne 13.8.2013 B-49) věřitel č. 1 brojil proti vyloučení položky č. 12 automobilu IVECO DAILY 35C13 furgon, reg, zn. 4M1 0748 ze soupisu majetku konkursní podstaty a v této souvislosti navrhoval, aby insolvenčnímu správci byla uložena povinnost zaplatit zálohu na náhradu škody, aby soud zvážil postup podle § 32 a § 81 IZ, tj. zproštění insolvenčního správce funkce a uložení pořádkové pokuty. Insolvenční správce předložil soudu konečnou zprávu ze dne 25. 2. 2014 a současně s ní předložil též vyúčtování své odměny a výdajů. Z konečné zprávy vyplývá, že celkově byly zjištěny pohledávky ve výši 1.004.533,60 Kč, z rozvrhu zbývá uspokojit pohledávky ve výši 969.254,60 Kč, když část pohledávky věřitele č. 1 byla zajištěna majetkem dlužníka, takže byl tomuto věřiteli vydán výtěžek ve výši 35.279 Kč. Příjmy majetkové podstaty činí 380.154,18 Kč, výdaje konkursu včetně pohledávek dle § 168, 169 činí 165.243,50 Kč, takže výtěžek zpeněžení k rozdělení nezajištěným věřitelům činí 241.210,68 Kč, odměna insolvenčního správce činí 54.444 Kč a hotové výdaje insolvenčního správce činí 10.408 Kč. Proti konečné zprávě podal námitky věřitel č. 1 Ilja Padalík, který namítal nesprávně stanovenou výši příjmu majetkové podstaty, když insolvenční správce nezahrnul do majetkové podstaty příjmy z absolutně neplatných úkonů učiněných dlužníkem v rozporu s ustanovením § 196a odst. 3 ObchZ, tj. dohody o postoupení všech práv a povinností ze dne 25.7.2011 na Olomoucké kuchyňské studio s.r.o., čímž dlužník vyvedl provozní zisk z těchto obchodů v částce 1.016.000 Kč, dále příjmy z nerozděleného zisku dlužníka ve výši 1.166.000 Kč, který dlužník uvádí v rozvaze ke dni 31.12.2010, příjmy ze škody způsobené porušením zákazu konkurence v rozporu s ustanovením § 136 odst. 2 ObchZ jednatelkou dlužníka Jitkou Plachou, která jako zaměstnanec Olomouckého kuchyňského studia s.r.o. zprostředkovávala obchody (namísto dlužníka) pro tuto společnost, čímž tento její zaměstnavatel do konce roku 2012 takto získal příjmy ve výši 13.800.000 Kč, které mohla jednatelka dlužníka realizovat ve prospěch vlastní společnosti, dále příjmy z neúčinných úkonů dlužníka, za které považuje předčasné úhrady finančních prostředků společnosti SYKORA spol. s.r.o. ve výši 2.512.000 Kč, příjmy ze škody způsobené zkreslením účetních záznamů, když oproti rozvaze ke dni 31.12.2012 si dlužník účelově navýšil ztrátu pro předstírání úpadku, když tímto snížil hodnotu majetku o 307.000 Kč (1.166.000 Kč mínus 859.000 Kč). Konečná zpráva pak nedůvodně zahrnuje pohledávky za majetkovou podstatou ve výši 20.328 Kč, což představuje náklady insolvenčního řízení, které ovšem vyvolal insolvenční správce nedůvodným popřením jeho pohledávky P6. Nedůvodně je zahrnuta rovněž pohledávka věřitele č. 2 Ing. Luďka Zápotočného ve výši 334.486 Kč, která byla uhrazena již před zahájením insolvenčního řízení. Insolvenční správce ve vyjádření k námitkám uvedl, že v období od 13.1.2011 do 22.10.2012 neměl přístup k účetnictví dlužníka, neboť toto bylo na základě trestního oznámení věřitele č. 1 prověřováno Policií ČR, přičemž lhůta k podání případných žalob na neúčinnost právních úkonů dlužníka skončila 7.10.2012. Úkony dlužníka ovšem prověřoval i z hlediska jejich případné neúčinnosti, žádný důvod pro podání žalob na neúčinnost neshledal, a to ani pokud se týká převodu záloh na základě dohody o postoupení všech práv a povinností ze dne 25.7.2011 ani pokud se týká úhrad faktur společnosti SYKORA spol. s.r.o. Za absolutně neplatný považoval pouze prodej osobního automobilu IVECO DAILY 35C13 furgon, reg, zn. 4M1 0748, takže podal incidenční žalobu vedenou u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 10 ICm 245/2012, a protože kupující doplatil obvyklou cenu vozidla, bylo toto řízení pro zpětvzetí žaloby zastaveno a předmětný automobil ze souhlasem soudu vyňat ze soupisu majetku konkursní podstaty. Pokud věřitel namítá, že do soupisu majetku konkursní podstaty měly být zahrnuty příjmy z nerozděleného zisku dlužníka na základě rozvahy ke dni 31.12.2010 ve výši 1.166.000 Kč a že došlo ke zkreslení účetních záznamů, odkázal insolvenční správce na výsledky trestního řízení, v rámci něhož bylo účetnictví dlužníka důkladně (rovněž ustanoveným znalcem) prověřováno, a to rovněž znalcem ustanoveným v rámci trestního řízení. V majetkové podstatě se tyto finanční prostředky ke dni prohlášení úpadku nenacházely, a proto nemohly být zahrnuty do příjmu. Insolvenční správce neměl možnost (dostatečný časový prostor) ověřit vznik případné škody způsobené porušením zákazu konkurence jednatelkou dlužníka Jitkou Plachou, neboť právo domáhat se náhrady podle ustanovení § 65 odst. 3 obchodního zákoníku zaniklo 8.10.2011, tedy jeden den po účinnosti rozhodnutí o úpadku. K námitce, že pohledávka věřitele č. 2 Ing. Luďka Zápotočného měla být zahrnuta v konečné zprávě insolvenční správce uvedl, že tato pohledávka byla ve smyslu ustanovení § 201 IZ řádně zjištěna. K důvodnému zahrnutí pohledávky ve výši 20.328 Kč uvedl, že s úhradou nákladů řízení souhlasil věřitelský orgán. Soud prvního stupně k projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídil jednání, u kterého byly projednány námitky vznesené věřitelem č. 1. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 302 IZ v závěru zpeněžení majetkové podstaty insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu konečnou zprávu. Předložení konečné zprávy nebrání, jestliže a) dosud nejsou ukončeny incidenční spory, pokud jejich výsledek nemůže podstatně ovlivnit závěr konečné zprávy, b) se nepodařilo zpeněžit všechen majetek náležející do majetkové podstaty, pokud dosud nezpeněžený majetek může být z majetkové podstaty vyňat (odstavec 1). Konečná zpráva insolvenčního správce musí podat celkovou charakteristiku jeho činnosti s vyčíslením jejích finančních výsledků. Konečná zpráva musí obsahovat zejména a) přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, které insolvenční správce již uspokojil a které ještě uspokojit zbývá, b) přehled výdajů vynaložených v souvislosti se správou majetkové podstaty se zdůvodněním výdajů, které nejsou obvyklé, c) přehled zpeněžení majetkové podstaty s výsledkem, jehož bylo dosaženo, d) uvedení majetku, který nebyl zpeněžen, s odůvodněním, proč k tomu došlo, e) výsledky částečného rozvrhu, pokud k němu došlo, f) přehled plnění zajištěným věřitelům s promítnutím do rozvrhu, g) přehled jednání a právních úkonů, významných pro průběh insolvenčního řízení (odstavec 2). Konečná zpráva insolvenčního správce musí vyústit ve vyčíslení částky, která má být rozdělena mezi věřitele, a v označení těchto věřitelů, s údajem o výši jejich podílů na této částce (odstavec 3). Ke dni sestavení konečné zprávy sestaví insolvenční správce účetní závěrku (odstavec 4).

Podle ustanovení § 303 IZ současně s konečnou zprávou insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu i vyúčtování své odměny a výdajů (odstavec 1). Vyúčtování své odměny a výdajů podá i předběžný správce a další správci, kteří se podíleli na správě majetkové podstaty a jsou osobami rozdílnými od insolvenčního správce a jejich odměna netvoří součást jeho odměny (odstavec 2).

Podle ustanovení § 304 IZ insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené (odstavec 1). O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření (odstavec 2). K projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání zveřejní insolvenční soud vyhláškou; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům a státnímu zastupitelství, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru (odstavec 3). Na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne buď tak, že a) schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-li námitky vůči nim důvodné, b) nařídí doplnění nebo změnu konečné zprávy nebo vyúčtování, jestliže shledá, že některé z námitek proti nim jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah, c) odmítne přijmout konečnou zprávu, shledá-li že námitky proti ní vznesené důvodně zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímu správci, aby předložil novou konečnou zprávu ve lhůtě, kterou určí (odstavec 4). Nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání (odstavec 5). Rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno (odstavec 6).

Podle § 201 odst. 1 písm. a) IZ pohledávka je zjištěna, jestliže ji nepopřel insolvenční správce ani řádný z přihlášených věřitelů.

Odvolací soud přezkoumal skutkové a právní závěry soudu prvního stupně a ve shodě s tím konstatuje, že námitky věřitele č. 1 Ilji Padalíka jsou nedůvodné. Pokud odvolatel dovozuje důvodnost námitek z doplňku znaleckého posudku ze dne 2.11.2012, nutno pro úplnost konstatovat, že posudek byl vypracován pro potřeby trestního řízení ve věci prověřování důvodnosti trestního oznámení podaného věřitelem Iljou Padalíkem na statutární zástupce společnosti KUCHYNĚ Horní Lán s.r.o. ohledně podezření z poškozování věřitelů, přičemž ani závěry tohoto znaleckého posudku nevedly orgány činné v trestním řízení k pokračování v trestním řízení. Znalec správně upozornil, že určení upřednostňovaných a znevýhodňovaných věřitelů na základě popsaných finančních toků společnosti je právní otázkou. Zejména pak úhrada (vrácení) záloh objednatelům, když k žádnému plnění z předmětných smluv o dílo nedošlo. Současně odvolací soud konstatuje, že byl dodržen zákonný postup předcházející schválení konečné zprávy a že na průběh předmětného insolventního řízení dohlížel nejen insolvenční soud, ale též státní zastupitelství, které do toho řízení vstoupilo již na samotném začátku.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně

anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku. Insolvenčnímu správci, zástupci věřitelů, odvolateli a státnímu zastupitelství se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 26.ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu