1 VSOL 211/2013-P4-7
KSBR 30 INS 20147/2012 1 VSOL 211/2013-P4-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Vlasty anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolní Kounice, Skalní 43/71, PSČ 664 64, o přihlášce pohledávky věřitele Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Mojžíšova 2901/17, PSČ 612 00, zastoupeného JUDr. Editou Lebedovou, advokátkou se sídlem Brno, Štefánikova 131/61, PSČ 612 00, o odvolání věřitele Josefa anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.1.2013, č.j. KSBR 30 INS 20147/2012-P4-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 4 Josefa anonymizovano ze dne 11.1.2013 ve výši 1.637.858,70 Kč (výrok I.) a uvědomil věřitele, že jeho účast právní mocí tohoto usnesení v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10.12.2012, č.j. KSBR 30 INS 20147/2012-A-16, byl zjištěn úpadek dlužnice a rozhodnuto o způsobu jeho řešení oddlužením a současně byli věřitelé dlužnice vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky s poučením, že k pozdě podaným přihláškám nebude insolvenční soud přihlížet a tyto se nebudou v insolvenčním řízení uspokojovat. Usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 10.12.2012 a lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula 9.1.2013. Věřitel č. 4 Josef Luža podal přihlášku pohledávky ve výši 1.637.858,70 Kč až dne 11.1.2013, tedy po uplynutí lhůty stanovené insolvenčním soudem pro podání přihlášek.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 4 Josef Luža odvolání, jímž se domáhal změny napadeného usnesení tak, že se jeho přihláška pohledávky neodmítá a že jeho účast v insolvenčním řízení nekončí. Uvedl, že o zahájení insolvenčního řízení se dověděl z vyrozumění soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, který ve věci jeho pohledávky vůči dlužnici Vlastě anonymizovano prováděl výkon rozhodnutí, a obratem prostřednictvím své právní zástupkyně informoval insolvenční soud o skutečnostech podstatných pro další rozhodování soudu v dané věci, jakož i o skutečnosti, že jej v řízení bude zastupovat advokátka JUDr. Edita Lebedová. Na toto podání však insolvenční soud adekvátním způsobem nereagoval, vydal usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení, přesto, že dlužnice je držitelkou živnostenského oprávnění pod IČ: 68680082 a je tedy podnikatelkou, a navíc usnesení o úpadku soud prvního stupně nesprávně doručoval do datové schránky pouze věřiteli č. 4, ačkoliv si byl vědom, že věřitel je zastoupen právní zástupkyní a na její jednání v této věci spoléhal, když věřitel sám se v této době nacházel v Thajsku. Doručováno je tedy v rozporu s ustanovením § 50b, odst. 2 o.s.ř. a v rozporu s ustanovením § 75 odst. 3 IZ. Právní zástupkyně věřitele se o vydání usnesení o úpadku dozvěděla náhodou při přípravě doplňujícího podání pro trestní řízení vedeného proti dlužnici nahlédnutím do insolvenčního rejstříku, z něhož chtěla čerpat informace. Z důvodu tohoto protiprávního postupu soudu byla přihláška pohledávky podána s dvoudenním zpožděním. Svým postupem insolvenční soud porušil princip rovnosti účastníků, neboť ostatní účastníci byli řádně o vydání usnesení o úpadku vyrozuměni a věřitel č. 4 nikoliv, ačkoliv k tomu insolvenční soud evidentně směřoval, když usnesení o úpadku doručoval přímo věřiteli č. 4. Jelikož dle ustanovení § 75 odst. 3 IZ bylo napadené rozhodnutí doručováno všem účastníkům řízení-věřitelům, které dlužnice označila ve svém insolvenčním návrhu, jde o přímé porušení principu rovnosti účastníků a účast věřitele č. 4 tedy musí být připuštěna, neboť věřitel č. 4 neměl stejnou příležitosti dovědět se o vydaném usnesení o úpadku a o konci lhůty pro podání své přihlášky pohledávky jako ostatní věřitelé.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 71 odst. 1 IZ, soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Podle § 75 odst. 1 IZ, o zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta.

Podle ustanovení § 138 odst. 1, odst. 2 IZ, rozhodnutí o úpadku doručí insolvenční soud zvlášť dlužníkovi, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení; dlužníku a insolvenčnímu správci se toto rozhodnutí doručuje do vlastních rukou. Považuje-li to za vhodné, může insolvenční soud doručit rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění zvlášť i věřitelům dlužníka, kteří přihlásili své pohledávky před jeho vydáním.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ, insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3 nesmí být tato lhůta kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Brně usnesením ze dne 20.8.2012, č.j. KSBR 30 INS 20147/2012-A-2, rozhodl o zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužnice Vlasty anonymizovano a vyzval věřitele dlužnice, aby přihlásili své pohledávky v insolvenčním řízení do okamžiku vydání rozhodnutí o úpadku dlužnice. Usnesením ze dne 10.12.2012, č.j. KSBR 30 INS 20147/2012-A-16, Krajský soud v Brně rozhodl o úpadku dlužnice Vlasty anonymizovano a o jeho řešení oddlužením, ustanovil insolvenčního správce a vyzval věřitele dlužnice, kteří doposud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili nejpozději do 30 dnů od okamžiku zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku s poučením, že k přihláškám, které budou podány po uplynutí této lhůty, nebude podepsaný soud přihlížet a nebudou v rámci insolvenčního řízení uspokojeny. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku 20.8.2012, usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 10.12.2012. Věřitel č. 4 Josef Luža podal osobně přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení dlužnice u insolvenčního soudu až dne 11.1.2013. Tuto pohledávku přihlásil z titulu půjčky včetně příslušenství a smluvní pokuty celkem ve výši 1.637.858,70 Kč. Splatnost jistiny půjčky včetně příslušenství byla tvrzena k datu 22.8.2009 a splatnost smluvní pokuty byla tvrzena k datu 1.2.2010.

Podle ustanovení § 89 odst. 1 IZ nastaly účinky rozhodnutí o úpadku včetně souvisejících výroků okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, to je dnem 10.12.2012. V souladu s ustanovením § 57 odst. 1 o.s.ř. začala věřitelům plynout lhůta k přihlášení pohledávek dne 11.12.2012. Posledním dnem pro včasné podání přihlášky byl tedy den 9.1.2013 (středa). Věřitel č. 4 podal přihlášku pohledávky osobně u insolvenčního soudu dne 11.1.2013, přihlášku tak podal po lhůtě stanovené insolvenčním soudem v usnesení o úpadku, pročež dle ustanovení § 173 odst. 1 IZ nelze k takto opožděné přihlášce pohledávky přihlížet.

Odvolací soud se zabýval otázkou, zda nelze jako přihlášku pohledávky odvolatele posoudit již jeho podání ze dne 5.9.2012, doručené soudu prvního stupně dne 6.9.2012, a dospěl k závěru, že tímto podáním se odvolatel vyjadřoval k důvodnosti podaného návrhu na povolení oddlužení z pohledu ustanovení § 395 odst. 1, písm. a) a b) IZ, a z jeho obsahu nelze usoudit, že by jím odvolatel přihlašoval svou pohledávku k uspokojení do insolvenčního řízení dlužnice.

Insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili, a aby tak učinili včas, tedy ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2 písm. d), odst. 3, § 173 IZ). Výjimku z této povinnosti insolvenční zákon v ustanovení § 165 odst. 2 IZ stanoví pouze pro věřitele pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ), což však není případ odvolatele. Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když opožděně podanou přihlášku pohledávky dle ustanovení § 185 IZ odmítl.

Námitka odvolatele, že mu, resp. jeho advokátce nebylo řádně doručeno usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.12.2012, č.j. KSBR 30 INS 20147/2012-A-16, kterým bylo mimo jiné rozhodnuto o úpadku dlužnice Vlasty anonymizovano a vyzváni věřitele dlužnice, kteří doposud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili nejpozději do 30 dnů od okamžiku zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, není důvodná. Odvolací soud odkazuje na ustanovení § 138 odst. 1 IZ, podle něhož je insolvenční soud povinen doručovat zvlášť (§ 75 odst. 1 IZ) rozhodnutí o úpadku pouze dlužníkovi, insolvenčnímu správci, předběžnému správci a insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení. Věřitelům zákon povinnost doručovat zvlášť neukládá, v odstavci 2 citovaného zákonného ustanovení pouze ponechává na vůli insolvenčního soudu, zda se rozhodne doručit rozhodnutí o úpadku zvlášť rovněž věřitelům, to se však vztahuje jen na věřitele, kteří již před vydáním usnesení o úpadku přihlásili své pohledávky, což však není případ odvolatele. Nadto lhůta k podání přihlášky do insolvenčního řízení byla vázána na okamžik zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku a nikoliv na jeho doručení zvláštním způsobem. Dále je třeba uvést, že stanovení délky lhůty k přihlašování pohledávek je dle ustanovení § 136 odst. 2 písm. d) IZ plně na úvaze insolvenčního soudu, v posuzované věci soud prvního stupně určil lhůtu 30 dnů, což je v mezích daných ustanovením § 136 odst. 3 IZ, podle něhož nesmí být přihlašovací lhůta kratší než 30 dnů a delší než 2 měsíce. Je nutno přihlédnout i k tomu, že věřitelé včetně odvolatele měli (v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 a § 109 odst. 1 písm. a) IZ) možnost přihlašovat své pohledávky za dlužnicí již od 20.8.2012, kdy byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení.

Byla-li přihláška pohledávky podána opožděně, není podstatné, zda se tak stalo s odstupem několika dnů (jak je tomu v případě odvolatele), týdnů či měsíců, stejně tak není důvod zkoumat příčiny opožděného podání přihlášky, tj. zda věřitel nepřihlásil svou pohledávku ve stanovené lhůtě z důvodu své nedbalosti či zda se o probíhajícím insolvenčním řízení a o rozhodnutí o úpadku dlužnice skutečně včas nedozvěděl. Prominutí zmeškání lhůty, včetně lhůty k podání přihlášky, totiž v insolvenčním řízení dle ustanovení § 83 IZ není přípustné.

Odvolatel není ani známým věřitelem ve smyslu ustanovení § 430 odst. 1 IZ, jemuž by bylo nutno doručovat zvlášť ve smyslu odstavce 2 citovaného zákonného ustanovení.

Z důvodu shora uvedených proto odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli č. 4, dlužnici a insolvenčnímu správci

se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 26. března 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu