1 VSOL 209/2015-B-20
KSBR 32 INS 4888/2014 1 VSOL 209/2015-B-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužníka Tomáš Černohlávka, nar. 17.8.1988, bytem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, PSČ 586 01, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 32 INS 4888/2014, o zprávě o činnosti odvolané insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové a vyúčtování její odměny a výdajů, o odvolání současného insolvenčního správce Indra-Šebesta v.o.s., identifikační číslo: 269 19 877, se sídlem Brno, Čechyňská 16, PSČ 602 00 ze dne 11.2.2015 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.10.2014, č.j. KSBR 32 INS 4888/2014-B-11,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.10.2014, č.j. KSBR 32 INS 4888/2014-B-11, se m ě n í takto:

Soud schvaluje zprávu o činnosti a vyúčtování odměny a hotových výdajů odvolané insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové, se sídlem Jihlava, tř. Legionářů 10, PSČ 586 01, ze dne 16.7.2014 a to tak, že se jí s c h v a l u j e odměna ve výši 2.250 Kč a hotové výdaje ve výši 450 Kč.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s odkazem na ust. § 38 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ), § 3, § 5, § 6 a 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen též Vyhlášky ), schválil zprávu o vyučování odměny a výdajů odvolané insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové ze dne 16.7.2014 ve znění, že jí schválil odměnu ve výši 22.500 Kč a hotové výdaje ve výši 600 Kč.

V důvodech uvedl, že odvolaná insolvenční správkyně dne 16.7.2014, předložila zprávu, ve které vyúčtovala svoji odměnu v částce 3.100 Kč a své hotové výdaje (cestovné 1.129 Kč) s tím, že jí byla dosud dlužníkem vyplacena záloha na odměnu 500 Kč. Předloženou zprávu soud přezkoumal přiměřeně podle ust. § 304 IZ a nezjistil žádné skutečnosti, které by oslabovaly její věrohodnost. Tato zpráva byla dne 12.9.2014 zveřejněna v insolvenčním rejstříku s poučením, že ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího zveřejnění je možno podat proti ní námitky. Námitky podány nebyly. Zejména s poukazem na ust. § 6 Vyhlášky, dle něhož platí, že bylo-li v insolvenčním řízení činných více insolvenčních správců, zástupce insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční správce nebo předběžný správce, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti, soud prvního stupně uzavřel, že Vyhláška neřeší konkrétní výši odměny insolvenčního správce při jeho odvolání z funkce (pouze jeho podíl), proto soud prvního stupně určil její výši s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti odvolané insolvenční správkyně, která v tomto řízení provedla šetření ohledně osoby dlužníka a jeho osobních a majetkových poměrů, přezkoumala přihlášené pohledávky, připravila zprávu o své činnosti, provedla soupis majetkové podstaty, zúčastnila se přezkumného jednání a schůze věřitelů, tedy vykonala zásadní činnosti důležité pro průběh tohoto insolvenčního řízení. Proto dle soudu prvního stupně v tomto konkrétním případě přísluší odvolané správkyni podíl na celkové odměně insolvenčního správce, která v tomto případě činí 45.000 Kč bez DPH (tj. 750 Kč x 60 měsíců), ve výši 50% a to z důvodu, že odvolaná správkyně vykonala zásadní rozsah zákonem požadovaných činností. Vzhledem k tomu, že žádná z přihlášených pohledávek není zajištěna a nebude tak přistoupeno k prodeji majetku patřícího do majetkové podstaty, ani nebyl vyvolán incidenční spor o popřené pohledávce, bude činnost nově ustanoveného insolvenčního správce spočívat zejména v kontrole činnosti dlužníka a činností souvisejících s ukončením insolvenčního řízení. Z těchto důvodů považuje soud rozdělení odměny mezi správce v poměru 50:50 za odpovídající. O hotových výdajích odvolané správkyně soud rozhodl dle ust. § 7 odst. 4 Vyhlášky. Rozhodnutí o povolení oddlužení bylo vydáno v březnu 2014, insolvenční správkyně byla odvolána v červnu, jeho hotové výdaje tak činí 4 měsíce x 150 Kč, tj. celkem 600 Kč. K hotovým výdajům insolvenčního správce soud uvedl, že jsou tvořeny: cestovními náklady, poštovným, telekomunikačními poplatky, náklady na opisy a fotokopie a jsou kryty částkou 150 Kč měsíčně. Insolvenční soud tak nemůže insolvenčnímu správci uvedené hotové výdaje přiznat v částce vyšší, než jaká je mu přiznána uvedenou paušální částkou (v tomto případě navíc požadované cestovné). Z uvedených důvodů proto soud rozhodl tak, že zprávu odvolané insolvenčního správce schválil ve znění uvedeném ve výroku tohoto usnesení, přičemž přihlédl k tomu, že odvolaná správkyně není plátcem DPH. Jelikož nároky odvolané správkyně jsou pohledávkami za majetkovou podstatou, budou uspokojeny přednostně v souladu s výrokem II. usnesení č.j. KSBR 32 INS 4888/2014-B-5 ze dne 3.7.2014.

Proti tomuto usnesení, v celém jeho rozsahu podal odvolání současný insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. Namítal, že jde o rozhodnutí nesprávné, jednak proto, že odměna byla mezi oba správce rozdělena nepoměrně a navíc, v této fázi řízení jde o rozhodnutí předčasné. Konkrétně namítal, že dle závěrů soudu prvního stupně náleží odvolanému správci stejná odměna za jeho činnost vykonávanou do odvolání (tedy do schůze věřitelů, která následovala po přezkumném jednání), jako nově ustanovenému správci za činnost, kterou bude vykonávat po zbývající dobu řízení ve věci dlužníka. Takové rozdělení odměny je zjevně nepoměrné a nespravedlivé, když věřiteli odvolaná správkyně vykonávala funkci 3 měsíce , kdežto odvolatel ji bude vykonávat 60 měsíců. Rovněž je zde nepoměr v počtu úkonů, kdy věřiteli odvolaná správkyně činila úkony jen do přezkumu, zatímco odvolatel bude po dobu 60 měsíců vykonávat činnosti, jakými jsou např. vedení seznamu přihlášených pohledávek, vyplácení splátek věřitelům, podávání zpráv o činnosti aj. Insolvenční zákon umožňuje uložit dlužníku povinnost hradit zálohu na odměnu a výdaje správce. Pak podle odvolatele je úhrada této zálohy odvolanému správci, za období, po kterou svou činnost vykonával, adekvátní. Odvolatel je toho názoru, že v daném případě by mohlo být postupováno analogicky dle ust. § 2a Vyhlášky, kdy věřiteli odvolanému správci by náležela odměna za každou přezkoumanou pohledávku a to ve výši 1.000 Kč. Dále odvolatel namítal, že dle ust. § 38 odst. 3 IZ má být vyúčtování odměny a výdajů provedeno správcem v konečné zprávě a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Současně s odkazem na ust. § 303 odst. 2 IZ a též usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.1.2010, č.j. 2 VSOL 400/2009-B21, je odvolatel názoru, že odměna odvolanému správci může být určena tehdy, až je dle odstavce 1, podána konečná zpráva a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce. Z uvedených důvodů navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání.

Odvolaná insolvenční správkyně se k podanému odvolání nevyjádřila.

Předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka 24.2.2014, rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014.

Podle ust. § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ust. § 7 IZ je v posuzované věci občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, 6 o.s.ř.) a aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání odvolatele je částečně důvodné.

Podle ust. § 38 odst. 1 IZ platí, že insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení platí, že vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval. Podle odstavce 5 tohoto ustanovení platí, že insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své činnosti; pro projednání této zprávy platí přiměřeně § 304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno. Podle odstavce 6 platí, že způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis.

Podle ust. § 136 odst. 4, věty druhé IZ, v rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží insolvenční soud dále dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.

Podle ust. § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014 platí, že pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs nebo reorganizace, náleží insolvenčnímu správci dále odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, která činí za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele částku 1 000 Kč, nejvýše však 1 000 000 Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele se považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce zařadil do seznamu přihlášených pohledávek podle insolvenčního zákona. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně 45 000 Kč.

Podle ust. § 3 písm. b) Vyhlášky, pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 125 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře,

Ustanovení § 7 odst. 4 Vyhlášky stanoví, že insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 225 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.

Podle § 6 odst. 1 vyhlášky § 6, bylo-li v insolvenčním řízení činných více insolvenčních správců, zástupce insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční správce nebo předběžný správce, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti.

V přezkoumávaném případě se ze spisu soudu prvního stupně podává, že usnesením ze dne 13.3.2014 (č.d. A-10) byl soudem prvního stupně zjištěn úpadek dlužníka, povoleno jeho oddlužení a insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Monika Urbanová; soud rovněž v tomto usnesení mj. uložil dlužníku platit za každý následující měsíc ustanovené správkyni zálohu na odměnu 750 Kč a výdaje 150 Kč měsíčně. Jmenovaná podala zprávu o své činnosti podáním ze dne 26.5.2014, v níž sdělila zjištěné informace o osobních, výdělkových a majetkových poměrech dlužníka, oznámila, že do insolvenčního řízení bylo přihlášeno 5 přihlášek pohledávek, jedná se o pohledávky nezajištěné v celkové výši 240.462,57 Kč, seznam zařazených přihlášek správkyně soudu předložila, s tím, že je přezkoumala, dlužník se k nim vyjádřil. Dále sdělila, že nezjistila žádné neúčinné úkony dlužníka a že dle dosavadních příjmů a rozsahu majetku, není dlužník schopen splnit podmínky oddlužení; předložila rovněž soupis majetkové podstaty, do něhož zapsala pouze příjem dlužníka z podpory v nezaměstnanosti. Dále se správkyně zúčastnila dne 11.6.2011 přezkumného jednání (kde popřela pohledávku jednoho věřitele) a schůze věřitelů, na které byla jediným přítomným věřitelem, který disponoval potřebných počtem hlasů, odvolána a do funkce správce byl tímto věřitelem ustanoven odvolatel. Usnesením ze dne 3.7.2014 (č.d. B-5) soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Dne 16.7.2014 odvolaná správkyně předložila zprávu o své činnosti, v níž vyúčtovala svou odměnu ve výši 3.100 Kč s odkazem na ust. § 5 Vyhlášky a dále s tím, že dlužník ji na záloze za březen až červen 2014, poskytl pouze 500 Kč, dále vyúčtovala hotové výdaje a to cestovní výdaje (k přezkumnému jednání) v celkové výši 1.129 Kč (k tomu předložila, technický průkaz vozila). Na to vydal soud prvního stupně, nyní odvoláním napadené usnesení.

Na základě těchto zjištění a shora citovaných ustanovení insolvenčního zákona a Vyhlášky, odvolací soud především konstatuje, že námitka odvolatele, že rozhodnutí o odměně věřiteli odvolané správkyně, bylo předčasné, není důvodná, neboť soud prvního stupně v tomto směru postupoval v souladu s ust. § 38 odst. 5 IZ, věty druhé, kdy stav tohoto insolvenčního řízení umožňoval (nebránil) o odměně odvolané správkyně již v této fázi řízení rozhodnout. Zde odvolací soud odkazuje rovněž na důvodovou zprávu k zákonu č. 294/2013 Sb., který novelizoval insolvenční zákon s účinností od 1.1.2014, zejména na argumentaci zákonodárce k bodům 14-18 (k § 38 odst. 5 IZ).

Stejně tak je nepřípadný odkaz na odvolatelem označené rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.1.2010, č.j. KSOS 8 INS 1150/2009, 2 VSOL 400/2009-B-21, neboť v něm byla řešena zcela jiná situace (i když bylo rozhodováno rovněž o odměně odvolaného správce), kdy řešením úpadku dlužníka byl konkurs a navíc se jednalo o rozhodnutí, vydané před novelou insolvenčího zákona a též Vyhlášky, jejichž účinnost nastala 1.1.2014.

Skutečností je, že způsob určení odměny insolvenčního správce, jeho hotových výdajů dle ust. § 38 odst. 6 IZ, upravuje prováděcí předpis, kterým je citovaná Vyhláška. Tato Vyhláška upravuje postup insolvenčního soudu při rozhodování o odměně a výdajích insolvenčního správce a to rozdílně při způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem (§ 1, § 2a, § 7), při reorganizaci (§ 2, § 2a, § 7), při oddlužení (§3, § 7) a rovněž řeší situace ve vztahu k odměně správce v případě, kdy dojde k přeměně reorganizace v konkurs nebo ke zrušení schváleného oddlužení a k rozhodnutí o řešení úpadku konkursem (§ 4).

Co se týče odměny a výdajů insolvenčního správce (včetně odvolaného) při oddlužení, je nutno vycházet z ust. § 3 a § 7 Vyhlášky, která stanoví, že je-li povoleno oddlužení (s předpokladem schválení oddlužení formou splátkového kalendáře), pak činí odměna insolvenčního správce (nejde-li o dlužníky-manžele) 750 Kč a správci náleží náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč, a to za každý započatý měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Ustanovení § 136 odst. 4 IZ, věty druhé, pak stanoví, že insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno povolení oddlužení, uloží dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce (bez ohledu na formu oddlužení); výši této zálohy stanoví soud dle předpokládaného způsobu oddlužení-k tomu opět viz argumentace v důvodové zprávě k zákonu č. 294/2013 Sb., k bodům 68-70 (k § 136 a § 139).

V přezkoumávaném případě bylo s rozhodnutím insolvenčního soudu o úpadku dlužníka, spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení a podle výše dlužníku stanovené zálohy na odměnu a výdaje správce, byl zde předpoklad insolvenčního soudu, že dojde ke schválení oddlužení dlužníka formou splátkového kalendáře, k čemuž následně také došlo. Za této situace pak vznikl ustanovené správkyni Mgr. Monice Urbanové nárok na odměnu po celou dobu výkonu její činnosti, tj. ode dne měsíce následujícího po vydání rozhodnutí o povolení oddlužení (od měsíce dubna 2014), do doby kdy byla z funkce odvolána (do června 2014, včetně), a to ve výši 750 Kč měsíčně. Za stejnou dobu jí pak vznikl nárok na úhradu hotových výdajů, který je ve Vyhlášce opět stanoven paušální částkou 150 Kč měsíčně. Pokud by shora jmenovaná nebyla z funkce schůzí věřitelů odvolána, pak by měla nárok na uvedenou odměnu a hotové výdaje měsíčně po celou dobu, to je až do skončení plnění splátkového kalendáře (tj. 63 měsíců x 750 Kč, 63 měsíců x 150 Kč, celkem 56.700 Kč). Této správkyni, z důvodů jejího odvolání, však vznikl nárok na odměnu za 3 měsíce po 750 Kč, celkem ve výši 2.250 Kč a na náhradu hotových výdajů ve výši celkem 450 Kč (3x 150 Kč). To vše bez DPH, neboť odvolaná správkyně není jejím plátcem. K aplikaci ust. § 5 a § 6 Vyhlášky, neshledal v daném případě odvolací soud důvod.

Soud prvního stupně sice mohl odměnu odvolané správkyně ve smyslu ust. § 38 odst. 3 IZ přiměřeně zvýšit, avšak až po projednání s věřitelským výborem a v případě, že by se jednalo o zvlášť obtížnou věc (větší počet a složitost přezkoumaných přihlášek pohledávek, rozsah soupisu majetkové podstaty, vyhledávání majetku, posouzení neúčinných právních úkonů apod.), což ovšem není projednávaný případ.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že schválil odměnu odvolané správkyně ve výši 2.250 Kč a hotové výdaje ve výši 450 Kč.

Jen pro úplnost odvolací soud v závěru dodává, že v souvislosti s novelou insolvenčního zákona zák. č. 294/2013 Sb., se zákonodárce dle důvodové zprávy zabýval i otázkou, zda paušálně stanovenou odměnu správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře je třeba zvýšit. Vzhledem k tomu že při diskuzi k této otázce nebyl nalezen kompromisní závěr a institut oddlužení preferuje sociální účel před ekonomickým a má umožnit dlužníkovi nový start a motivovat ho k aktivnímu zapojení se do umořování svého dluhu vůči věřiteli, proto se zákonodárce rozhodl, že v této oblasti ke změně nedojde (k tomu viz opět zmíněná důvodová zpráva).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a odvolané správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 23. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu