1 VSOL 20/2013-A-25
KSOL 10 INS 21861/2012 1 VSOL 20/2013-A-25

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka SKATESHOP.CZ s.r.o., v likvidaci , IČ: 26843749, se sídlem Olomouc, Denisova 291/35, PSČ 779 00, o insolvenčním návrhu navrhovatele 1. DISTRIBUTION s.r.o., se sídlem Praha 1, Vlašská 28, PSČ 118 00, IČ: 25653555, zastoupeného Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem se sídlem Brno, Kotlářská 51a, PSČ 602 00, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 28.11.2012 č.j. KSOL 10 INS 21861/2012-A-17

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 28.11.2012 č.j. KSOL 10 INS 21861/2012-A-17 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) zastavil insolvenční řízení (výrok I.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.), a insolvenčnímu navrhovateli uložil povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000 Kč (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 26.10.2012 č.j. KSOL 10 INS 21861/2012-A-8 uložil oběma insolvenčním navrhovatelům (věřiteli 1. DISTRIBUTION s.r.o., IČ: 25653555, jakož i přistupivšímu dlužníkovi SKATESHOP.CZ s.r.o., v likvidaci , IČ: 26843749, aby ve lhůtě sedmi dnů od právní moci usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Na toto usnesení, které bylo oběma insolvenčním navrhovatelům doručeno dne 29.10.2012 nebylo reagováno a žádný z nich zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč nezaplatil.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, ve kterém především namítal a odůvodňoval, že v posuzované věci nebylo třeba ukládat zálohu na náklady insolvenčního řízení, a dále soudu prvního stupně vytýkal, že řízení zastavil, aniž se zabýval možností vymáhání zálohy po věřiteli jako solventnímu insolvenčnímu navrhovateli. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Věřitel 1. DISTRIBUTION s.r.o. jako původní insolvenční navrhovatel se k podanému odvolání dlužníka nevyjádřil.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že věřitel se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 6.9.2012 domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka , který do řízení přistoupil dlužnickým návrhem doručeným soudu dne 17.9.2012. Usnesením ze dne 26.10.2012 č.j. KSOL 10 INS 21861/2012-A-8 soud uložil dlužníku a navrhovateli dle ustanovení § 108 odst. 1 IZ, aby ve lhůtě sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Toto rozhodnutí, proti němuž nebylo podáno odvolání, nabylo právní moci 14.11.2012. Vzhledem k tomu, že dlužník ani původní insolvenční navrhovatel zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatili, rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V přezkoumávané věci není pochyb o tom, že rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč nabylo právní moci, a proto v rámci tohoto odvolacího řízení, jehož předmětem je projednání odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu nezaplacení zálohy, již nelze přezkoumávat podmínky pro uložení povinnosti zaplatit zálohu. Insolvenční zákon ponechává na vůli insolvenčního soudu, zda z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení toto řízení zastaví nebo přikročí k vymáhání zálohy. Toto rozhodnutí zákonodárce ponechal na úvaze insolvenčního soudu, což vyjádřil použitím termínu může , takže odvolacímu soudu nepřísluší zvolený postup insolvenčního soudu přezkoumávat.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 16. ledna 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu