1 VSOL 194/2012-A-10
KSBR 32 INS 1343/2012 1VSOL 194/2012-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Taťány anonymizovano , anonymizovano , bytem Blatnická 361, Uherský Ostroh, PSČ 687 24, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 32 INS 1343/2012-A-5 ze dne 23.1.2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 32 INS 1343/2012-A-5 ze dne 23.1.2012 se m ě n í tak, že insolvenční návrh se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice. V důvodech svého rozhodnutí uvedl, že dlužnice se svým návrhem domáhala zjištění úpadku a jeho řešení formou oddlužení. Její insolvenční návrh neobsahuje podstatné náležitosti podle insolvenčního zákona, neboť něm nejsou úplně popsány rozhodující skutečnosti osvědčující její úpadek. Dlužnice v návrhu uvedla, že má 15 peněžitých závazků u 8 věřitelů, které v návrhu označila pouze obecným způsobem v rozporu s ust. § 103 odst. 1 insolvenčního zákona. Seznam závazků obsahuje sice vylíčení rozhodných skutečností osvědčujících úpadek, kdy dlužnice označila věřitele řádným způsobem, uvedla 1VSOL 194/2012-A-10 jednotlivé výše pohledávek a je patrna i splatnost pohledávek, avšak dlužnice nesplnila svou povinnost tyto skutečnosti uvést a dostatečným způsobem vylíčit již v podaném insolvenčním návrhu. Její insolvenční návrh proto trpí neodstranitelnou vadou, s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSČR 7/2008 ze dne 26.2.2009 soud proto postupoval podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona a insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání. Uvedla, že její insolvenční návrh obsahuje všechny podstatné náležitosti a je k němu připojen precizně sestavený seznam závazků. Poukázala na to, že v seznamu závazků jsou věřitelé označení všemi identifikačními znaky, včetně identifikačního čísla a sídla. Podle jejího názoru její insolvenční návrh je zcela srovnatelný s jinými návrhy, běžně projednatelnými. Namítla, že seznam závazků je povinnou součástí insolvenčního návrhu, a proto jej soud měl rovněž vzít v úvahu. Navrhuje proto změnu napadeného usnesení tak, že její insolvenční návrh se neodmítá.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 103 odst. 2 IZ, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle § 3 odst. 1 IZ, je dlužník v úpadku, jestliže a) má více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud. 1VSOL 194/2012-A-10

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužnice dne 20.1.2012 podala u soudu prvního stupně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), kterým se domáhala zjištění úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V popisu rozhodujících skutečností osvědčujících její úpadek dlužnice v insolvenčním návrhu uvedla, že v současné době má celkem 8 závazků u 7 věřitelů, s úhradou některých splátek je více než 3 měsíce v prodlení a není schopna dále své veškeré závazky plnit. Domnívá se, že splňuje zákonné předpoklady úpadku a bez dalšího zadlužování není schopna dostát svým závazkům vůči věřitelům, žádá proto o zjištění úpadku a povolení řešení úpadku oddlužením. K tomu dlužnice dále uvedla dva věřitele (COFIDIS s.r.o. a CETELEM ČR, a.s.) s tím, že vůči těmto věřitelům zaplatila poslední platbu pravidelné splátky úvěru dne 15.6.2011 ve výši 799,-Kč a dne 8.6.2011 ve výši 2.000,-Kč; je proto se splátkami více jak 3 měsíce v prodlení. K insolvenčnímu návrhu dlužnice mimo jiné doložila seznam závazků (které uvedla jako závazky nevykonatelné, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění), a to vůči 7 věřitelům, které označila jejich názvem, sídlem a identifikačním číslem. Ve vztahu k jednotlivým závazkům vůči těmto věřitelům uvedla právní důvod závazku, výši původního závazku, výši splátky a výši dluhu ke dni podání návrhu, dále označila datum poslední platby vůči těmto věřitelům (ve dnech 28.4.2011, 8.6.2011, 15.6.2011, 19.6.2011 a 20.6.2011). Seznam závazků obsahuje prohlášení dlužnice o tom, že žádný závazek vůči svým věřitelům nepopírá a že seznam je úplný a správný. Seznam závazků dlužnice podepsala.

Návrh na povolení oddlužení, který je podáván spolu s insolvenčním návrhem, je podáván na jediném formuláři (předepsaném), ovšem jde obsahově o dva návrhy, pro které jsou zákonem samostatně předepsány obsahové náležitosti. Insolvenční návrh musí mít náležitosti dle ust. 103 a 104 IZ, návrh na povolení oddlužení dle ust. § 391 a 392 IZ. Podmínkou pro projednání návrhu na povolení oddlužení je podání bezvadného insolvenčního návrhu. Insolvenční soud se proto musí v takovém případě nejprve vypořádat s otázkou, zda insolvenční návrh splňuje náležitosti stanovené v ust. § 103 IZ, případně ust. § 104 IZ. Dlužník je dle ust. § 103 IZ zejména v insolvenčním návrhu povinen vylíčit rozhodující skutečnosti, které osvědčují jeho úpadek či hrozící úpadek. Dlužník, který je fyzickou osobou-nepodnikatelem, musí tvrdit konkrétní skutečnosti, ze kterých vyplývají znaky úpadku dle ust. § 3 odst. 1 IZ, tedy že má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit. K vylíčení těchto skutečností je sice určen samostatný bod formuláře (ve kterém dlužník navrhuje, aby soud rozhodl o úpadku, případně o hrozícím úpadku), při posuzování úplnosti vylíčení rozhodných skutečností však lze po obsahové stránce přihlížet i k jiným částem insolvenčního návrhu. Lze přisvědčit soudu prvního stupně, že obecně sice nelze přihlížet ke skutečnostem, které vyplývají pouze z příloh insolvenčního návrhu (a nikoliv návrhu samotného), výjimku však představují povinné přílohy k insolvenčnímu návrhu dlužníka, tj. seznamy, které je dlužník k insolvenčnímu návrhu povinen připojit a které mají zákonem stanovené obsahové náležitosti (§ 104 IZ). K tomu viz zejména usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 29 NSČR 22/2009 1VSOL 194/2012-A-10 ze dne 20.5.2010 (publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, svazek 2, ročník 2011, pod č. R 26/2011). Pro projednatelnost insolvenčního návrhu tedy postačuje, pokud skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka (případně jeho hrozící úpadek) jsou zřejmé z insolvenčního návrhu i ve spojení se seznamem závazků, případně seznamem majetku dlužníka, splňují-li tyto seznamy zákonem požadované náležitosti (§ 104 IZ).

Odvolací soud se neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že dlužnice v insolvenčním návrhu neuvedla dostatečné údaje, na základě kterých by bylo možno usuzovat, že se nachází v úpadku. Už z jejího samotného insolvenčního návrhu je patrné, že dlužnice má splatné závazky nejméně vůči 2 věřitelům (COFIDIS s.r.o. a CETELEM ČR, a.s.), vůči kterým neplní své závazky (byť ve výši jedné splátky úvěru) po dobu delší než 3 měsíce, když naposledy na tyto závazky plnila dne 15.6.2011 a 8.6.2011. Z jejího insolvenčního návrhu a seznamu závazků (který má náležitosti dle ust. § 104 odst. 3 IZ) je pak zcela zřejmé, že dlužnice má více věřitelů (nejméně dva), vůči kterým má závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopna plnit, neboť je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. V přiloženém seznamu závazků dlužnice totiž konkrétně označila své věřitele, výši závazků a datum, kdy naposledy na tyto závazky plnila. Je proto zřejmé, od kdy je dlužnice v prodlení s plněním svých závazků, a to s ohledem na data posledního plnění (jak je uvedeno shora) po dobu nejméně 6 měsíců po lhůtě splatnosti. Z insolvenčního návrhu dlužnice tak ve spojení s přiloženým seznamem závazků lze proto dovodit, že jsou dostatečně konkrétně vylíčeny všechny znaky osvědčující úpadek dlužnice ve formě platební neschopnosti (§ 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) IZ). Nelze proto přisvědčit soudu prvního stupně, že insolvenční návrh dlužnice trpí vadami, které brání pokračování v řízení, tj. že její insolvenční návrh je neprojednatelný, a proto je odůvodněn postup pro jeho odmítnutí podle ust. § 128 odst. 1 IZ.

Z výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud tak, že napadené usnesení soudu prvního stupně změnil postupem podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 10. května 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu