1 VSOL 185/2013-A-23
KSBR 47 INS 17163/2012 1 VSOL 185/2013-A-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Radka Sedlinského, nar. 16.7.1975, bytem Synkova 2101/20, Brno, PSČ 628 00, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 14.2.2013 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. ledna 2013, č.j. KSBR 47 INS 17163/2012-A-16,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. ledna 2013, č.j. KSBR 47 INS 17163/2012-A-16, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 108 odst. 1, odst. 2, § 395 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) uložil dlužníku, aby ve stanovené lhůtě zaplatil na označený účet soudu nebo v hotovosti na jeho pokladně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

V důvodech soud prvního stupně uvedl, že dlužník se svým návrhem domáhá zjištění svého úpadku a jeho řešení oddlužením; v přílohách k insolvenčnímu návrhu výslovně uvedl, že ke dni jeho podání není podnikatelem a jeho dluhy nejsou z podnikání. Podáním ze dne 24. 7. 2012 sdělila soudu Česká správa sociálního zabezpečení, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 208.743,-Kč, která vznikla při výkonu podnikatelské činnosti dlužníka. Podáním ze dne 7. 8. 2012 sdělila soudu soudní exekutorka Mgr. Lucie Valentová, že exekučně vymáhá dlužníkův závazek vůči Karlu Kačmaříkovi, bytem Vlhká 23, Brno, PSČ 602 00, IČO: 12423998 ve výši 61.715,80 Kč, který vznikl při výkonu podnikatelské činnosti dlužníka, a dále má dlužník závazek na nákladech exekuce ve výši 16.001 Kč. Podáním ze dne 16. 8. 2012 sdělila paní Erika Hronová Sedlinská, že je exekučně vymáháno dlužné výživné pro její nezletilé děti ve výši 140.071 Kč. Jelikož tyto skutečnosti dlužník ve svém insolvenčním návrhu neuvedl, vyzval soud dlužníka k podání vysvětlení a doplnění jeho návrhu usnesením č.j. KSBR 47 INS 17163/2012-A-13 ze dne 14. 9. 2012, které bylo dlužníkovi doručeno 4.10.2012. Dlužník požádal o prodloužení lhůty do 26. 10. 2012, do dnešního dne však na toto usnesení nereagoval. Jelikož dlužník neuvedl v seznamu svých závazků své dluhy na výživném pro své děti, dále neuvedl v seznamu svých závazků závazek vůči Karlu Kačmaříkovi ve výši 61.715,80 Kč, který je vymáhán exekučně a vznikl při výkonu podnikatelské činnosti dlužníka a neuvedl v seznamu svých závazků závazek vůči České správě sociálního zabezpečení ve výši 208.743 Kč, který vznikl při výkonu podnikatelské činnosti dlužníka, má insolvenční soud za to, že dlužník svým insolvenčním návrhem sleduje nepoctivý záměr. Proto soud rozhodne o zamítnutí dlužníkova návrhu na povolení oddlužení a prohlásí na majetek dlužníka konkurs. Jelikož je dlužník nemajetný, potřebuje insolvenční správce dostatek finančních prostředků pro hrazení nákladů konkursu. Z tohoto důvodu je složení zálohy ve výši 50.000 Kč nezbytné, zejména s přihlédnutím k minimální výši odměny insolvenčního správce, která činí 45.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž namítal, že v současné době nedisponuje prostředky, z nichž by byl schopen požadovanou částku uhradit. Je ve svízelné finanční situaci, institut oddlužení je jeho jedinou možností, jak se dostat z této situace, nepatří mezi osoby, jež by chtěly institut oddlužení zneužít. Navrhl zrušení napadeného usnesení. Ke zjištěním a závěrům soudu prvního stupně, to je k dalším jeho závazkům, které v návrhu neuvedl, včetně k závazkům z podnikání, se ani v odvolání nevyjádřil.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, §212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Ze spisu soudu prvního stupně odvolací soud zjistil, že dne 17.7.2012 bylo návrhem dlužníka zahájeno předmětné insolvenční řízení. Dlužník žádal zjištění jeho úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Uvedl, že má 4 věřitele a 4 závazky v celkové výši 196.266 Kč, jedná se o Telefonica O2 Czech Republic, a.s., vůči níž má závazek 12.025 Kč, ELFETEX, spol. s r.o., vůči níž má závazek 89.388 Kč, Kooperativa pojišťovna, a.s., vůči níž má závazek 11.484 Kč a ESSOX, s.r.o., vůči níž má závazek 83.369 Kč. Dále uvedl, že je ženatý, jeho závazky vznikly před uzavřením současného manželství, jeho příjem činí 19.853 Kč, z prvního manželství má 2 děti, na něž má soudem stanoveno výživné celkem 5.200 Kč. V seznamu závazků označil stejné věřitele, včetně výše jejich pohledávek a uvedl, že jde o seznam správný a úplný. K návrhu přiložil mimo jiné přílohu označenou č. 8, kde uvedl, že ke dni podání návrhu není podnikatelem a jeho dluhy nepochází z podnikání. Rovněž zde připojil své prohlášení, že jde o údaje pravdivé a úplné. Přípisem ze dne 24.7.2012 (A-4) sdělila soudu Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, že dle jejich podkladů je dlužník stále podnikatelem, podnikal nejméně od 1.1.2004, na pojistném mu vznikl dluh, který v současné době činí, včetně penále 208.743 Kč. Podáním ze dne 7. 8. 2012 (A-6) sdělila soudu soudní exekutorka Mgr. Lucie Valentová, Exekutorský úřad Brno-město, že exekučně vymáhá pohledávku věřitele (podnikatele) Karla Kačmaříka ve výši celkem 61.715 Kč, kterou má vůči dlužníku; exekuce byla nařízena dle vykonatelného platebního rozkazu, vydaném Městským soudem v Brně dne 5.11.2007, č.j. 65 Ro 2256/2007-9, závazek vznikl dlužníkovi při výkonu podnikatelské činnosti, dále má dlužník závazek na nákladech exekuce ve výši 16.001 Kč. Dalším podáním ze dne 16. 8. 2012 (A-9, A-10) sdělila Erika Hronová Sedlinská (mimo jiné), že je vůči dlužníku exekučně vymáháno dlužné výživné pro její dvě nezletilé děti ve výši 140.071 Kč s příslušenstvím. Usnesením ze dne 15.8.2012 (A-8) soud prvního stupně vyzval dlužníka, aby se k pohledávkám Karla Kačmaříka a České správy sociálního zabezpečení vyjádřil, zejména aby vysvětlil, proč tyto závazky neuvedl v návrhu, dále aby doplnil seznam závazků o všechny závazky, včetně všech závazků z podnikání, a dále aby uvedl, které závazky jsou vymáhány exekučně. Dalším usnesením ze dne 14.9.2012 (A-13) soud dlužníka opakovaně vyzval, aby se vyjádřil ke shora uvedeným závazkům, včetně závazků z titulu dlužného výživného a aby doplnil seznam svých závazků. Podáním ze dne 19.10.2012 dlužník uvedl, že zpracovává písemné vyjádření, nepodařilo se mu shromáždit všechny podklady, požádal o prodloužení lhůty do 26.10.2012. Jelikož dlužník ani do 26.10.2012 pokyn soudu nesplnil, vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení.

Ze shora uvedeného vyplývá, že skutková zjištění soudu prvního stupně jsou správná a úplná. Nelze rovněž přehlédnout, že dlužník je stále jako podnikatel v živnostenském rejstříku evidován, svou živnost v oblasti poskytování služeb k ochraně majetku a osob , má dle živnostenského rejstříku evidovanou od 8.12.2003 doposud, stejně tak další živnost v oblasti montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , k níž získal oprávnění od 10.1.2011.

Na základě takto zjištěného skutkového stavu dospěl odvolací soud shodně se soudem prvního stupně k závěru, že dlužník zcela vědomě ve svém návrhu a v seznamu závazků zamlčel další své závazky a to jednak nezanedbatelné závazky na dlužném výživném pro dvě děti a dále nejméně dva závazky, které vznikly v souvislosti s jeho podnikáním. Tento přístup nelze hodnotit jinak, než že návrhem na oddlužení byl ze strany dlužníka sledován nepoctivý záměr a již z tohoto důvodu bude nutno jeho návrh na povolení oddlužení zamítnout (§ 395 odst. 1 písm. a/ IZ). Nadto odvolací soud zjistil, že dlužník zamlčel i to, že je stále jako podnikatel evidován, svou živnost dosud nepřerušil ani nepožádal o její ukončení a s ohledem na obsah sdělení Eriky Hronové Sedlinské vznikají důvodné pochybnosti, zda dlužník svou podnikatelskou činnost fakticky ukončil a zda je osobou oprávněnou k podání návrhu na povolení oddlužení (§ 389 odst. 1 IZ).

Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil, neboť úpadek dlužníka bude nutno řešit konkursem a vzhledem ke skladbě majetku dlužníka je zřejmé, že pro počáteční činnost insolvenčního správce nelze finanční prostředky zajistit jinak.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 21. března 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu