1 VSOL 181/2013-A-15
KSBR 31 INS 29512/2012 1 VSOL 181/2013-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Ivo anonymizovano , anonymizovano , bytem Bučovice, Žďánská 790, PSČ 685 01, IČ: 45422702, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.12.2012, č.j. KSBR 31 INS 29512/2012-A-4,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku o lhůtě ke splnění povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužníkovi dle § 108 odst. 1, odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), aby ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužník je osobou zapsanou v živnostenském rejstříku od 26.2.1992 na dobu neurčitou, v letech 2010 a 2011 aktivně vykonával podnikatelskou činnosti a ačkoliv přerušil od 9.11.2012 provozování živnosti, převážná část jeho závazků, tj. 57,47 % z celkové výše závazků (1.057.092 Kč), pochází z podnikatelské činnosti dlužníka. Z těchto důvodů jsou dány důvody po odmítnutí návrhu dlužníka na povolení oddlužení (§ 390 odst. 3

IZ), neboť je dle ustanovení § 389 odst. 1 IZ osobou neoprávněnou k podání takového návrhu. Soud prvního stupně tedy uzavřel, že jediným způsobem řešení úpadku dlužníka je konkurs (§ 396 odst. 1 IZ), a proto s ohledem na rozsah dlužníkova majetku a vzhledem k předpokládaným nákladům řízení při konkursu stanovil zálohu k jejich krytí, neboť prostředky k tomu nelze zajistit jinak.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž uvedl, že nedisponuje jednorázově požadovanou částkou ve výši 50.000 Kč s tím, že je schopen požadovanou částku zaplatit počátkem roku 2013, a to tak, že do 15.1.2013 částku 25.000 Kč a do 15.2.2013 dalších 25.000 Kč. Podle obsahu směřuje odvolání proti lhůtě ke splnění povinnosti zaplatit zálohu, nikoliv proti povinnosti zaplatit zálohu a ani proti povinnosti zaplatit ji ve výši 50.000Kč.

Podáním doručeným soudu prvního stupně 18.2.2013 dlužník sdělil, že zálohu ve výši 50.000 Kč uhradil na účet soudu ve dvou splátkách po 25.000 Kč, dne 15.1.2013 a 15.2.2013.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadeném rozsahu, tj. ve lhůtě ke splnění povinnosti k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu prvního stupně 26.11.2012 se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. V návrhu uvedl 23 závazků vůči 16 věřitelům s tím, že celková výše závazků činí 1.057.092 Kč, z toho závazky ve výši 607.550 Kč pocházejí z podnikání. Splatnost nejméně dvou závazků nastala v roce 2010.

Podle § 108 odst. 1, věty první IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak.

Ze shora citovaného zákonného ustanovení vyplývá, že je v pravomoci insolvenčního soudu, v jaké lhůtě uloží insolvenčnímu navrhovateli zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Insolvenční soud je omezen pouze tím, že takto musí učinit před rozhodnutím o insolvenčním návrhu. Záloha na náklady insolvenčního řízení přitom není soudním poplatkem ze žaloby (jedná se o samostatný institut upravený v § 108 insolvenčního zákona), a proto na něj nelze vztahovat úpravu soudního poplatku o povolení zaplacení ve splátkách. Zálohu na náklady insolvenčního řízení je třeba zaplatit ihned v počátku insolvenčního řízení tak, aby od počátku insolvenčního řízení do doby, než bude možné zpeněžit majetkovou podstatu, byl zajištěn dostatek pohotových peněžních prostředků ke krytí nákladů insolvenčních řízení, neboť bez pohotových finančních prostředků zajištěných právě složením zálohy na náklady řízení nemůže insolvenční správce svoji funkci řádně vykonávat.

Pokud tedy insolvenční soud uložil dlužníku lhůtu k zaplacení zálohy ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení, nelze takovému postupu soudu prvního stupně ničeho vytknout, nadto je v souladu se zásadou, že insolvenční řízení musí probíhat rychle (§ 5 písm. a/ IZ). Otázkou, zda byla záloha skutečně zaplacena, se bude zabývat soud prvního stupně při úvahách o pokračování insolventního řízení (§ 108 odst. 3 IZ).

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v části, v níž byla dlužníku stanovena třídenní lhůta ke splnění povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 26. března 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu