1 VSOL 18/2013-A-9
KSOS 31 INS 29355/2012 1 VSOL 18/2013-A-9

Usnesení Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Mohelnice, Nádražní 81/34, PSČ 789 85, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o jeho odvolání ze dne 17.12.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.12.2012, č.j. KSOS 31 INS 29355/2012-A-4,

t a k t o: Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.12.2012, č.j. KSOS 31 INS 29355/2012-A-4, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ust. § 103 odst. odst. 2, § 104, § 3 a § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V důvodech uvedl, že řízení bylo zahájeno 22.11.2012 insolvenčním návrhem dlužníka, který spojil s návrhem na povolení oddlužení. Insolvenční návrh byl sice podán na předepsaném formuláři pro návrh na povolení oddlužení, nicméně v něm dlužník neuvedl náležitosti podle ust. § 103 odst. 2 IZ, především neuvedl rozhodující skutečnosti osvědčujících jeho úpadek či hrozící úpadek. Dlužník sice uvádí, že má půjčku, která je vymáhána exekučně, dále splácí půjčku, kde má ještě splatit 10.000 Kč a od října splácí dlužné nájemné částkou 1.000 Kč měsíčně a z návrhu sice vyplývá, že má více věřitelů, avšak tyto věřitele řádně neoznačil a nelze dovodit, zda jsou jeho závazky splatné, kdy konkrétně nastala splatnost jednotlivých závazků a zda existuje na straně dlužníka objektivní neschopnost svým závazkům dostát. Z návrhu nevyplývá, že by dlužník měl závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a že tyto závazky není schopen plnit, netvrdí, že zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo že není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí, přičemž tyto dvě skutečnosti jsou zásadní pro osvědčení úpadku dlužníka. Při absenci těchto údajů nelze o úpadku rozhodnout. Dlužník ve svém návrhu zcela opomenul vyplnit kolonky č. 18 až 21, v nichž měl uvést popis všech jeho závazků. Pokud tedy jeho insolvenční návrh postrádá tato konkrétní tvrzení (platby kterých závazků a kdy zastavil nebo tvrzení o datech splatnosti jeho závazků a současně o tom, kdy a který ze svých závazků naposledy plnil), pak nelze učinit žádné domněnky o jeho platební neschopnosti. Soud má tedy za to, že dlužník ve svém návrhu neuvedl rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek, tak jak jej definuje ust. § 3 IZ. Proto soud postupoval dle ust. § 128 odst. 1 IZ a návrh dlužníka odmítl. Současně soud v závěru upozornil, že dlužník může po právní moci tohoto usnesení podat nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, který však musí mít požadované náležitosti dle ust. § 103, § 104 a § 391 a § 392 IZ. K návrhu musí dlužník připojit zejména seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců, přičemž seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. Návod na vyplnění návrhu na povolení oddlužení je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. Případně se může dlužník obrátit na renomované bezplatné právní poradny (např. Poradna při finanční tísni, Vítkovická 1, Ostrava, bezplatná telefonní linka každé pondělí tel. č. 800 722 722, www.financnitisen.cz ; Poradna pro dlužníky, Sdružení SPES, o.s., se sídlem Erbenova 2, 779 00 Olomouc, 777 723 598, www.pomocsdluhy.cz), které mu s řešením vzniklé situace pomohou.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání. Uvedl, že je v tíživé finanční situaci, má závazky u exekučního úřadu Přerov, sráží mu z důchodu 835 Kč měsíčně, jde o exekutora Tomáše Vránu; půjčka je již splacená, na vedení a odměnu exekuce zaplatil téměř 40.000 Kč. Dále jde o půjčku vůči SMART CAPITAL , smlouva byla uzavřena 29.9.2011, dluh činí 10.000 Kč, splácel ji do října 2012, splátka činila 800 Kč měsíčně, dříve 1.500 Kč měsíčně. Dále má dluh ve výši 18.000 Kč na nájmu u Městského úřadu Mohelnice, splácel 1.000 Kč, nyní od října 2012 nesplácí nic. Po srážkách od exekutora mu z důchodu zůstává 6.876 Kč, z toho měsíčně platí SIPO 3.795 Kč, majetek nemá, bydlí v pronajaté garsonce. Proto žádá o opětovné projednání jeho návrhu.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Co se týče skutkových zjištění z obsahu insolvenčního návrhu dlužníka, který spojil s návrhem na oddlužení a vytýkaných vad, odvolací soud v zájmu stručnosti rozhodnutí zcela odkazuje na odůvodnění napadeného usnesení. Soud prvního stupně v něm přiléhavě vyložil, v čem spočívají vady tohoto insolvenčního návrhu a jaké náležitosti by měl takový návrh obsahovat. Odvolací soud proto shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že takto podaný insolvenční návrh není projednatelný. Dlužník v něm pouze obecně uvádí, že je ve velmi tíživé finanční situaci a že své dluhy není schopen z důchodu hradit. K údajům, které dlužník doplnil v odvolání již nelze přihlížet, tyto údaje mohly být doplňovány jen do vydání napadeného usnesení. Jelikož ustanovení § 128 odst. 1 IZ vylučuje, aby insolvenční soud vyzýval navrhovatele k odstranění vad insolvenčního návrhu, postupoval soud prvního stupně zcela správně, pokud takto vadný insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Ze všech shora uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Pokud bude dlužník po obdržení tohoto usnesení odvolacího soudu podávat nový insolvenční návrh, může využít bezplatné právní pomoci institucí, které označil již soud prvního stupně v závěru napadeného usnesení, včetně adres.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě (§ 237, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 7. února 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu