1 VSOL 178/2013-A-12
KSBR 27 INS 23742/2012 1 VSOL 178/2013-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Edity anonymizovano , anonymizovano , bytem Napajedla, Husova 1185, PSČ 763 61, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 8. února 2013 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.11.2012, č.j. KSBR 27 INS 23742/2012-A-7,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.11.2012, č.j. KSBR 27 INS 23742/2012-A-7, se m ě n í takto:

Dlužnici se u k l á d á, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí zaplatila na účet Krajského soudu v Brně č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol-1148, variabilní symbol-2749237422, u České národní banky, Praha, pobočky Brno -město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000 Kč.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 108 odst. 1, odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) uložil dlužnici, aby ve stanovené lhůtě zaplatila na označený účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000 Kč.

V důvodech uvedl, že insolvenčním návrhem doručeným soudu 27.9.2012, se dlužnice domáhala zjištění jejího úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Soud shledal insolvenční návrh za důvodný a dle listin přiložených dlužnicí má za to, že jsou splněny podmínky pro povolení oddlužení. Nicméně v následujícím řízení lze očekávat hotové výdaje na náklady insolvenčního správce-cestovné, náklady za účelem zjištění, soupisu a ocenění majetkové podstaty, soupis majetkové podstaty je nutno pořídit, i když dlužnice navrhuje plnění splátkovým kalendářem, dále výdaje spojené s poštovným, bankovními, administrativními, správními a telekomunikačními poplatky, atd. Dlužnice není od platby zálohy osvobozena a soud nemá prokázáno v této fázi řízení, že jsou zde pohotové finanční prostředky. Nelze spravedlivě požadovat po insolvenčním správci, aby tyto výdaje nesl ze svého a aby následně zatěžovaly rozpočtové prostředky Krajského soud v Brně. Záloha je nezbytná rovněž proto, že pracovní poměr dlužnice je prozatím nasmlouván pouze do 1.4.2013 a dlužnice nepředložila žádný doklad o jeho možném prodloužení. Pokud dlužnice nepředloží novou pracovní smlouvu nebo její prodloužení u jednání (po ev. povolení oddlužení), bude na její majetek prohlášen konkurs.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, v němž namítala, že výše stanovené zálohy je v jejím případě neúměrně vysoká a je to mimo její aktuální finanční možnosti. Domnívá se, že požadovaná záloha převyšuje obvyklou výši stanovené zálohy v obdobných případech jako je její a též i výši obvykle vzniklých nákladů insolvenčnímu správci v souvislosti s výkonem jeho funkce za období od rozhodnutí o úpadku. Proto navrhla, aby odvolací soud danou povinnost zrušil, případně změnil tak, že zálohu sníží na 2.000 Kč, případně aby jí povolil zaplatit požadovanou zálohu ve dvou měsíčních splátkách.

Ke svému odvolání dlužnice předložila dohodu o změně pracovní smlouvy se svým zaměstnavatelem AVES Servisní s.r.o. ze dne 1.11.2012, z níž vyplývá, že dlužnici byl změněn pracovní poměr na dobu neurčitou.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, §212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je částečně důvodné.

Předně odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že insolvenční návrh dlužnice je projednatelný a lze souhlasit i se závěrem, že v případě dlužnice lze předpokládat, že s ohledem na výši jejich závazků (361.487,02 Kč) a výši jejích dosavadních průměrných měsíčních příjmů (16.243 Kč-včetně invalidního důchodu), při skladně jejího movitého majetku a při jedné vyživovací povinnosti, je schopna podmínkám oddlužení formou splátkového kalendáře dostát a to v rozsahu cca 60% úhrady pohledávek nezajištěných věřitelů za dobu 5 let (po odpočtu odměny a hotových výdajů správce po dobu plnění splátkového kalendáře ve výši 1.089 Kč měsíčně, při zvýšení DPH od 1.1.2013, pokud by byl správce plátcem této daně). Za daných okolností, kdy současně dlužnice doložila, že má do budoucna zajištěn stálý pracovní poměr, lze proto očekávat, že náklady a odměna správce za období do případného schválení oddlužení by neměly převýšit částku 3000 Kč.

Z těchto důvodů postupoval odvolací soud dle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že dlužnice je povinna zaplatit zálohu na nálady insolvenčního řízení ve výši ve výší 3000 Kč.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 21. března 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu