1 VSOL 175/2018-A-64
č. j. KSBR 28 INS 14075/2017 1 VSOL 175/2018-A-64

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci

dlužníka: Grinner energy a.s., IČO 24669601 sídlem Mečová 358/8, Brno-město, 602 00 Brno a navrhovatele: Glory Daze Associated S.A., reg. č. 584444 sídlem 33 Porter Road, P.O.Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy zastoupený advokátem Mgr. Karlem Somolem, sídlem Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1

o návrhu dlužníka na zrušení předběžného opatření, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.1.2018, č. j. KSBR 28 INS 14075/2017-A-39

takto: Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Shora označeným usnesením soud prvního stupně zamítl návrh dlužníka ze dne 4. 1. 2018 na zrušení předběžného opatření nařízeného usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 14075/2017-A-22 ze dne 25. 9. 2017.

2. Proti tomuto rozhodnutí podal odvolání dlužník, který namítal, že napadené rozhodnutí je nesprávné, nezákonné a nepřezkoumatelné, neboť pro nařízení předběžného opatření nebyl žádný konkrétní důvod. Dlužník se žádných neoprávněných dispozic s majetkem před, ani po zahájení insolvenčního řízení, nedopustil. Závěr soudu o pronájmu bytových jednotek za účelem vyvedení inkasovaných peněžních prostředků z majetkové podstaty dlužníka je vystavěn pouze na domnělých tvrzeních předběžného insolvenčního správce, isir.justi ce.cz

které nebyly dosud prokázány. Soudu prvního stupně vytýkal, že se nezabýval tím, zda důvody, pro které bylo předběžné opatření vydáno, přetrvávají. Dle dlužníka nejsou, a v okamžiku vydání předběžného opatření nebyly, naplněny zákonné předpoklady pro aplikaci ustanovení § 113 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále IZ). Proto by soud měl v souladu s ustanovením § 113 odst. 5 písm. d) IZ předběžné opatření zrušit a s tímto právním názorem odkázal na závěry občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky Cpjn 202/2016. Dlužník se po zahájení insolvenčního řízení nedopustil žádného jednání, které by vydání předběžného opatření odůvodňovalo. Dále namítal formální nedostatky napadeného rozhodnutí. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

3. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

4. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a vzhledem ke skutečnostem nastalým po vydání napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že je nutno odvolací řízení zastavit.

5. Podle § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

6. Podle § 113 odst. 5 IZ předběžné opatření zanikne a) uplynutím doby, po kterou mělo trvat, b) vydáním rozhodnutí podle § 142, neurčí-li insolvenční soud v takovém rozhodnutí, že předběžné opatření zanikne až právní mocí rozhodnutí, c) účinností moratoria, ledaže insolvenční soud určil v rozhodnutí o vyhlášení moratoria jinak, d) vydáním rozhodnutí, kterým se předběžné opatření zruší, jakmile pominou důvody, pro které bylo nařízeno.

7. Podle § 245 odst. 1 IZ účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku.

8. Podle § 245 odst. 2 IZ prohlášením konkursu se přerušuje likvidace právnické osoby, končí nucená správa, a pokud insolvenční soud nerozhodne jinak, zaniká předběžné opatření, bylo-li nařízeno.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

9. Podle § 103 o.s.ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

10. Podle § 104 odst. 1 věty prvé o.s.ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

11. Z obsahu insolvenčního rejstříku odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 5.2.2018 č.j. KSBR 28 INS 14075/2017-A-54 insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs, insolvenčním správcem ustanovil dosavadního předběžného správce Administraci insolvencí CITY TOWER, v.o.s., s tím, že účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Rozhodnutí bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 5.2.2018.

12. Podle § 211 o.s.ř. ve spojení s § 245 odst. 2 IZ a § 104 odst. 1 o.s.ř. odvolací soud zastavil odvolací řízení vzhledem k zániku předběžného opatření, jehož zrušení se dlužník domáhal, ze zákona, a to zjištěním úpadku a prohlášením konkursu na majetek dlužníka. Tím zanikly podmínky pro rozhodovací činnost odvolacího soudu, protože soud prvního stupně ve vztahu k ponechání platnosti předběžného opatření nařízeného usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 14075/2017-A-22 ze dne 25. 9. 2017 v rozhodnutí o úpadku ze dne 5.2.2018 č.j. KSBR 28 INS 14075/2017-A-54 nerozhodl jinak.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e) o.s.ř.).

Olomouc 9. března 2018

JUDr. Anna Hradilová, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová