1 VSOL 175/2013-A-12
KSBR 37 INS 3190/2013 1 VSOL 175/2013-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Leony anonymizovano , anonymizovano , bytem Zlín, tř. T. Bati 2598, PSČ 760 01, o insolvenčním návrhu věřitele PASSVILAN plus a.s., se sídlem Zlín, Hořejší 5626, PSČ 760 01, IČ: 25326406, k odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.2.2013, č.j. KSBR 37 INS 3190/2013-A-5

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.2.2013, č.j. KSBR 37 INS 3190/2013-A-5 se p o t v r z u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) insolvenční návrh věřitele s odůvodněním, že v něm dostatečně nevylíčil skutečnosti, z nichž vyplývá jeho oprávnění podat insolvenční návrh, tedy okolnosti, z nichž vyplývá existence jeho splatné pohledávky vůči dlužnici. V návrhu pouze obecně uvedl, že se stal věřitelem dlužnice s pohledávkou ve výši 4.071.034,36 Kč a 2.559.467,69 Kč na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi Komerční bankou, a.s. a věřitelem, a že pohledávka je zajištěna zástavním právem na nemovitosti ve vlastnictví dlužnice. V návrhu schází řádná identifikace závazku, jeho splatnost, jakož i důvod vzniku pohledávky. Návrh, ve kterém nejsou řádně uvedeny skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh tak nesplňuje náležitosti dle ustanovení § 103 odst. 2 IZ.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel odvolání, ve kterém zopakoval, že již ve svém návrhu uvedl, že je majitelem pohledávky, kterou nabyl od KB, a.s. a stal se nástupníkem ve všech právech, je držitelem pohledávky ve výši 4.071.034,36 Kč a 2.559.467,69 Kč, kdy tyto pohledávky jsou zajištěny zástavním právem na nemovitostech, což doloží i v přílohách (smlouva o postoupení pohledávek ze dne 31.5.2012 a LV). Dále jasně prokázal, že má více věřitelů po splatnosti delší než 90 dnů a je zde nevyvratitelná domněnka o úpadku dlužníka tak, jak je popsáno v příslušných paragrafech insolvenčního zákona . Z tohoto důvodu navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a na majetek dlužníka prohlásil konkurs nebo oddlužení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z insolvenčního spisu vyplývá, že věřitel PASSVILAN plus a.s., IČ: 25326406 se insolvenčním návrhem ze dne 6.2.2013, doručeným soudu téhož dne, domáhal rozhodnutí o úpadku dlužnice Leony anonymizovano , aniž navrhoval konkrétní způsob řešení jejího úpadku. Ve vylíčení rozhodujících skutečností ve vztahu k svojí pohledávce vůči dlužnici uvedl, že na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 a PASSVILAN plus a.s., se sídlem Hořejší 5626, Zlín, PSČ 760 01 ze dne 31.5.2012 stal se nástupníkem pohledávek v částce a) 4.071.034,36 Kč, b) 2.559.467,69 Kč za Leonou anonymizovano , bytem tř. T. Bati 2598, Zlín, RČ: 755505/4166, PSČ 760 01. Tato pohledávka je zajištěna zástavním právem na nemovitost v držení dlužníka a jejího ex-manžela. Na LV 4993 k.ú. Zlín, obec Zlín viz příloha a v příloze zápis v odstavci C . K důkazu předložil smlouvu o postoupení pohledávek ze dne 31.5.2012 včetně LV. Stejným způsobem pohledávku popsal též v přihlášce pohledávky, kterou k návrhu připojil. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný a nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ v insolvenčním návrhu musí být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ustanovení § 105 IZ podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ust. § 3 odst. 2 IZ se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplní-li povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Ve shodě se soudem prvního stupně odvolací soud konstatuje, že insolvenční návrh musí mít náležitosti dle ust. § 103 IZ a věřitelský návrh navíc náležitosti dle ust. § 105 IZ. K náležitostem insolvenčního návrhu srov. např. rozhodnutí NS ČR ze dne 27.1.2010, sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSČR 1/2008, publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod poř. č. 88/2010.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že v insolvenčním návrhu věřitele nejsou řádně vylíčeny skutečnosti, na nichž se pohledávka věřitele vůči dlužnici zakládá, neboť zde schází důvod vzniku přihlašované pohledávky, tj. bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, které jsou důvodem vzniku pohledávky, včetně vylíčení skutečnostní rozhodných pro vznik pohledávky. Tato tvrzení nelze nahradit odkazem na obsah smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.5.2012, neboť povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnost není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojil k insolvenčnímu návrhu jako přílohu (srov. např. usnesení NS ČR ze dne 26.2.2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod pořadovým č. 91/2009). Odkaz na listinný důkaz lze výjimečně připustit pouze u insolvenčního návrhu dlužníka, je-li odkazováno na seznam závazků a pohledávek jako povinnou přílohu dlužnického návrhu dle ust. § 104 odst.1 IZ.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Dlužnici, která byla v odvolacím řízení úspěšná, nebylo podle ust. 142 odst.1, § 224 odst. 1 o.s.ř. přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť jí podle obsahu spisu v odvolacím řízení žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 14. března 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu