1 VSOL 175/2012-B-18
KSOS 38 INS 12491/2011 1 VSOL 175/2012-B-18

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Bohumín-Nový Bohumín, Čs. armády 1034, PSČ 735 81, o návrhu dlužnice na změnu rozhodnutí o schválení oddlužení, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.12.2011, č. j. KSOS 38 INS 12491/2011-B-5

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.12.2011, č. j. KSOS 38 INS 12491/2011-B-5 se ve výroku III. z r u š u j e a v tomto rozsahu se věc vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (výrok I.), uložil plátcům mzdy nebo jiných příjmů dlužnice, aby po dobu trvání účinků schválení oddlužení nevypláceli dlužnici mzdu nebo jiný příjem, ale aby celou mzdu nebo jiný příjem platili insolvenčnímu správci (výrok II.), insolvenčnímu správci uložil, aby dlužnici vyplatil příjem snížený o srážku ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky (výrok III.), rozhodl po jakou dobu bude probíhat oddlužení splátkovým kalendářem (výrok IV.) a vyzval věřitele, aby zvolili způsob vyplácení částky (výrok V.). Žádostí dlužnice o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek se insolvenční soud v odůvodnění tohoto rozhodnutí nezabýval.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, které označila jako žádost o povolení nižších splátek , ve kterém vyjádřila nesouhlas s výší splátek, které byly určeny v usnesení o schválení oddlužení (tj. s maximální výši splátek dle ust. § 398 odst. 3 věty prvé IZ), a zopakovala svoji žádost o snížení splátek (kterou uvedla již v návrhu na povolení oddlužení). Podle obsahu se jedná o odvolání směřující jen proti výroku III., kterým soud nevyhověl její žádosti o povolení nižších než zákonem určených měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ), dospěl k závěru, že rozhodnutí soudu prvního stupně nelze pro nepřezkoumatelnost a nedostatek důvodů potvrdit ani změnit.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice se insolvenčním návrhem ze dne 15.7.2011, doručeným soudu dne 18.7.2011, domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala, aby byl řešen oddlužením formou splátkového kalendáře. V kolonce 07 insolvenčního návrhu v souladu s ust. § 391 odst. 2 IZ, ve znění účinném od 20.7.2009, požádala insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. Tuto skutečnost soud prvního stupně zřejmě přehlédl a odvoláním napadeným usnesením insolvenčnímu správci uložil, aby dlužnici vyplatil příjem snížený o srážku ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, aniž v odůvodnění uvedl, proč žádosti o povolení nižších splátek nevyhověl. Na toto rozhodnutí reagovala dlužnice podáním ze dne 16.1.2012 označeným jako žádost o povolení nižších splátek , kterou soud prvního stupně posoudil jako opožděnou žádost o povolení nižších splátek a usnesením ze dne 27.1.2012, č.j. KSOS 38 INS 12491/2011-B-9 tuto žádost s odkazem na ust. § 394 odst. 4 věta druhá IZ zamítl. Toto rozhodnutí insolvenčního soudu bylo zrušeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13.3.2012, č. j. KSOS 38 INS 12491/2011, 1 VSOL 110/2012-B-15, ve kterém odvolací soud vyslovil závazný právní názor, že podání dlužnice ze dne 16.1.2012 je nutno v souladu s ust. § 41 odst. 2 o.s.ř. posuzovat podle obsahu jako odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.12.2011 č. j. KSOS 38 INS 12491/2011-B-5. Současně zde uvedl, že se jedná o odvolání přípustné, neboť insolvenční soud v rozhodnutí nevyhověl žádosti dlužnice o stanovení jiné výše splátek (§ 406 odst. 4 věty třetí IZ). Odvolání je též nutné považovat za včasné, byť bylo podáno po uplynutí obecné patnáctidenní lhůty od doručení rozhodnutí zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ, § 204 odst. 1, věta první o.s.ř.), neboť dlužnice byla nesprávně poučena o tom, že odvolání proti usnesení o schválení oddlužení není přípustné, byť jejímu návrhu na stanovení nižších splátek nebylo vyhověno. Podle ust. § 204 odst. 2 věta druhá o.s.ř. běžela dlužnici tříměsíční odvolací lhůta od doručení zvláštním způsobem, tj. ode dne 21.12.2011. Odvolání ze dne 16.1.2012, které bylo soudu doručeno 17.1.2012 je podáno ve shora uvedené tříměsíční lhůtě.

Podle ust. 391 odst. 2 IZ, ve znění účinném od 20.7.2009, dlužník, který navrhne oddlužení plněním splátkového kalendáře, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku. Ust. § 395 tím není dotčeno.

Podle ustanovení § 394 odst. 4 IZ, ve znění účinném od 20.7.2009, dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

Ze shora uvedeného vyplývá, že výrok III., odvoláním napadeného usnesení, kterým nebylo vyhověno žádosti dlužnice o povolení nižších splátek a insolvenčnímu správci bylo uloženo, aby dlužnici vyplatil příjem snížený o srážku ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, je pro nedostatek důvodů nepřezkoumatelný, a proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve výroku III. podle ust. § 219a odst.1, písm.b) o.s.ř. zrušil a v tomto rozsahu věc podle ust.§ 221 odst.1, písm.a) o.s.ř. vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 18. dubna 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu