1 VSOL 163/2013-A-20
KSOS 39 INS 18783/2012 1 VSOL 163/2013-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka René anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlučín, Písečná 1339/15, PSČ 748 01, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 12.12.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.11.2012, č.j. KSOS 39 INS 18783/2012-A-13

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.11.2012, č.j. KSOS 39 INS 18783/2012-A-13 se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ustanovení § 108 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) zastavil insolvenční řízení ve věci dlužníka René anonymizovano s odůvodněním, že řízení bylo zahájeno 2.8.2012. Soud usnesením ze dne 18.9.2012, č.j. KSOS 39 INS 18783/2012-A-6 vyzval v souladu s ust. § 108 IZ dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, a to ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení a poučil jej o možném zastavení insolvenčního řízení v případě nezaplacení zálohy. Usnesení nabylo právní moci dne 9.10.2012. Z vyjádření mzdové účtárny ze dne 26.11.2012 bylo zjištěno, že záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena nebyla. Proto soud postupoval v souladu s ust. § 108 odst. 3 IZ a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž žádal o prošetření jeho záležitosti. Uvedl, že vše doplnil na žádost soudu, peníze ke krytí nákladů ihned neměl, do dubna 2012 platil, na co měl prostředky. Placení zastavil až exekutor Kocinec . Peníze byly na účtu 10.10.2012 k odeslání, chtěl jen vědět jestli je Mgr. Zdražilová chce. Telefonoval, ale nebyla 14 dnů v práci, pak se ani neozvala, až po té zaslala zastavení řízení 7.12.2012. Půjčka není na jeho jméno, pomohla matka. Museli si sami ověřit u tajného (kamaráda) zdroje přes matku informace na Romana Kotlara . Je to člověk, který jej dostal do této krize, jmenovaný a pan Gabčo jsou kamarádi, podal na ně trestní oznámení. Nesouhlasí s jednáním a rozhodnutím soudu. Pokud by mu poradili, bylo by to asi jinak. Domáhá se alespoň řešení a pomoc, peníze jsou pořád na účtu k odeslání, ale Mgr. Zdražilová je nechtěla. Proč si také neověří p. Kotlara .

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, §212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Ze spisu vyplývá, že dne 2.8.2012 bylo návrhem dlužníka zahájeno předmětné insolvenční řízení, dlužník žádal zjištění jeho úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Uvedl, že má 5 věřitelů, 6 závazků v celkové výši 772.972 Kč, jeho plat činí 15.197 Kč, měsíční splátky činily 14.927 Kč. Ke svému návrhu dlužník předložil seznam majetku, závazků a další zákonem požadované přílohy. Po posouzení návrhu dlužníka, který byl doplněn na výzvu soudu, soud prvního stupně usnesením ze dne 18.9.2012, č.j. KSOS 39 INS 18783/2012-A-6 vyzval dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, když dovodil, že úpadek dlužníka bude nutno řešit konkursem, a to z důvodu v tomto usnesení uvedených. Toto usnesení bylo dlužníku doručeno dne 21.9.2012, zveřejněno bylo v insolvenčním rejstříku dne 18.9.2012. Po obdržení tohoto usnesení reagoval na ně dlužník dvěma podáními, které byly soudu doručeny 26.9.2012 a 11.10.2012. Na výzvu soudu prvního stupně ze dne 29.10.2012, č.j. KSOS 39 INS 18783/2012-A-9 dlužník v podání, které bylo soudu doručeno 6.11.2012 výslovně uvedl, že jeho předchozí podání nebylo odvoláním, neodvolával se, nemá co doplnit, jen napsal, jestli má peníze poslat, jsou k dispozici, jen je hned neměl. Čeká dál, odvolací řízení nemá cenu, peníze mohly být už 10.10.2012 . Usnesení o povinnosti dlužníka zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení tak nabylo právní moci dne 9.10.2012 (to je 16 den po obdržení tohoto usnesení dlužníkem). Po té, kdy soud zjistil, že záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla ani ke dni 26.11.2012 zaplacena, vydal nyní odvoláním napadené usnesení, kterým řízení zastavil.

Jelikož ze spisu soudu prvního stupně vyplývá, že usnesení ze dne 18.9.2012, č.j. KSOS 39 INS 18783/2012-A-6 (o povinnosti zaplatit zálohu) nabylo právní moci dne 9.10.2012 a dlužník ve lhůtě 7 dnů (od právní moci uvedeného usnesení) zálohu nezaplatil, pak byl správný postup soudu prvního stupně pokud řízení dle ust. § 108 odst. 3 IZ zastavil.

Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil, neboť pro odvolací soud je rozhodující pouze ta skutečnost, že dlužník (i dle obsahu jeho odvolání) dosud zálohu na označený účet soudu prvního stupně (v usnesení ze dne 18.9.2012, A-6) nezaplatil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě (§ 237, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 28. února 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu