1 VSOL 16/2014-A-15
KSBR 32 INS 25031/2013 1 VSOL 16/2014-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Soni anonymizovano , anonymizovano , bytem Lomnice, Družstevní 332, PSČ 679 23, adresa pro doručování: Brno, Bratislavská 61, PSČ 602 00, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.10.2013, č.j. KSBR 32 INS 25031/2013-A-9,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužnice.

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 13.9.2013, č.j. KSBR 32 INS 25031/2013-A-7, vyzval dlužnici, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení doplnila insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení a poučil dlužnici, že neodstraní-li vady insolvenčního návrhu ve stanovené lhůtě, insolvenční návrh odmítne. Lhůta k odstranění vad návrhu uplynula dne 4.10.2013. Dlužnice sice na výzvu reagovala podáním doručeným soudu dne 4.10.2013, přes výzvu soudu však nepředložila seznam závazků, jež by obsahoval data splatnosti u všech uvedených závazků (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne

1.3.2012, sp. zn. 29 NSČR 38/2010). Jelikož dlužnice přes výzvu neodstranila vady insolvenčního návrhu, insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, v němž namítala, že neměla k dispozici všechna konečná data splatnosti, jelikož některé závazky byly ve fázi upomínání a informace o konečné splatnosti tak nebyly zcela jednoznačné. Uvedla, že v mezidobí se jí podařilo sestavit konečný přehled o datech splatnosti všech závazků a opravit tak svůj seznam závazků a věřitelů, který v příloze přikládá. K odvolání připojila seznam závazků a věřitelů opatřený podpisem s prohlášením, že je správný a úplný, v němž uvedla data splatnosti všech závazků. Splatnost 2 závazků nastala v roce 2012, splatnost 4 závazků nastala před podáním insolvenčního návrhu (tj. do data 9.9.2013), splatnost 4 závazků nastala po podání insolvenčního návrhu v průběhu měsíce září a října 2013, splatnost 1 závazku nastala v listopadu 2013. K datu 3.10.2013 bylo po splatnosti osm závazků.

Podle přechodného ustanovení v čl. II zákona č. 294/2013 Sb. zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení, jímž se dlužnice domáhala rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře. V návrhu popsala důvody svého úpadku a uvedla, že má 8 věřitelů, 11 peněžitých závazků více než 30 dnů po splatnosti a tyto není schopna plnit. Většina věřitelů zahájila proces upomínání svých závazků a proti dlužnici jsou vedeny 2 exekuce a je vydán jeden platební rozkaz a jedna společnost pohledávku zesplatnila. Dlužnice zastavila platby podstatné části svých peněžitých závazků, resp. je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, přičemž platby zastavila v průběhu let 2009-2013. Celková výše závazků činí 2.416.071 Kč, z toho nezajištěné závazky činí 289.789 Kč. Nejméně u dvou závazků zaplatila měsíční splátku naposledy v květnu 2013. Má 1 zajištěný závazek vůči společnosti Edenham Ventures Ltd. splatný k datu 23.8.2012 ve výši 2.126.282 Kč, který je zajištěn zástavním právem smluvním k nemovitostem ve vlastnictví dlužnice. Na nemovitosti byl rovněž vydán exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva ve prospěch společnosti Macocha, stavební bytové družstvo, závazek vůči tomuto věřiteli již zaplatila. K návrhu připojila seznam závazků opatřený podpisem s prohlášením, že je správný a úplný, v němž uvedla 11 závazků, z toho pouze jeden zajištěný závazek vůči věřiteli Edenham Ventures Ltd., pouze u tohoto závazku uvedla splatnost a výpis z katastru nemovitostí k datu 11.6.2013 týkající se LV č. 827, pro obec Lomnice, kat. území Lomnice u Tišnova, z něhož se podává, že dlužnice je výlučnou vlastnicí bytu, pozemku a garáže s pozemky v této obci a kat. území, které jsou zatíženy zástavním právem smluvním ve prospěch věřitele Edenham Ventures Ltd. a zástavním právem exekutorským ve prospěch věřitele Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pařížská 1827/66. Soud prvního stupně usnesením ze dne 13.9.2013, č.j. KSBR 32 INS 25031/2013-A-7, vyzval dlužnici mimo jiné, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení doplnila insolvenční návrh tak, že vysvětlí a opraví rozpor ve svém tvrzení, že má 1 zajištěného věřitele a zjištěním insolvenčního soudu, že na nemovitostech v jejím vlastnictví vázne zástavní právo též ve prospěch věřitele Macocha, stavební bytové družstvo a GE Money Bank, a.s. a v souladu s výše uvedeným opraví seznam závazků a dále dlužnici vyzval, aby doplnila seznam závazků o jednotlivá data splatnosti závazků. Současně poučil dlužnici dle ust. § 128 odst. 2 IZ, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. Na tuto výzvu reagovala dlužnice podáním doručeným soudu dne 4.10.2013, v rámci něhož doplnila seznam závazků o předmět zajištění u věřitele GE Money Bank, a.s. Ve vztahu k věřiteli Macocha, stavební bytové družstvo, uvedla, že tento závazek byl plné výši uhrazen, a proto jej v seznamu závazků neuvedla. Dále uvedla, že doplňuje data splatnosti závazků, která jsou jí známa. K podání připojila seznam závazků opatřený podpisem s prohlášením, že je správný a úplný, ze dne 3.10.2013, v němž uvedla 11 závazků vůči 9 věřitelům, 2 závazky označila jako zajištěné, u 5 závazků uvedla splatnost, u ostatních závazků uvedla, že dosud nebylo uhrazeno. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 103 odst. 3, věty druhé IZ, insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 104 IZ, ve znění účinném do 31.12.2013, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1). V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odst. 2). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké, nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odst. 3). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li i insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Náležitostmi seznamu závazků se zabýval Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 1.3.2012, sp.zn. 29 NSČR 38/2010, v němž dovodil, že ačkoliv v ust. § 104 odst. 3 insolvenční zákon výslovně neformuloval jako náležitost seznamu závazků uvedení výše a splatnosti každého konkrétního závazku, je třeba tyto údaje v seznamu závazů uvést. Uvedl, že z formulace seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů i z legislativní zkratky seznam závazků je patrné, že jde v prvé řadě o seznam závazků a nikoliv o seznam věřitelů s tím, že prioritu v daném ohledu zcela zjevně hrají právě závazky (jejich specifikace), což vyplývá nejen z jazykového výkladu předmětných ustanovení, ale též z výkladů teologického a logického. Bez uvedení výše závazků a jejich splatnosti takový seznam není schopen plnit svou základní funkci-osvědčit úpadek dlužníka. Povinnost dlužníka uvést v seznamu závazků výši každého závazku a jeho splatnost plyne již z požadavku, aby šlo o seznam závazků (dlužníka), resp. o seznam věřitelů (dlužníka) s jejich pohledávkami. Seznam závazků dlužníka ve smyslu ust. § 104 odst. 1, písm. b) IZ tedy musí obsahovat i údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků v něm uvedených.

Lze tedy uzavřít, že judikatura se sjednotila na závěru, že seznam závazků musí obsahovat mimo jiné i údaj o splatnosti jednotlivých uváděných závazků, ač to z ust. § 104 odst. 3 IZ, ve znění účinném do 31.12.2013, výslovně nevyplývalo. V tomto směru lze poukázat na skutečnost, že v souladu s touto rozhodovací praxí došlo s účinností od 1.1.2014 ke změně právní úpravy zákonem č. 294/2013 Sb. a z nového znění ust. § 104 odst. 3 IZ požadavek na uvedení splatnosti jednotlivých závazků v seznamu závazků výslovně vyplývá.

Soud prvního stupně tudíž postupoval správně, pokud dlužnici usnesením ze dne 13.9.2013, č.j. KSBR 32 INS 25031/2013-A-7, vyzval k doplnění seznamu závazků mimo jiné o údaj o splatnosti jednotlivých závazků a současně dlužnici poučil o následcích pro případ, že vady seznamu závazků neodstraní (§ 128 odst. 2 IZ). Toto usnesení bylo dlužnici řádně doručeno na jí označenou korespondenční adresu postupem dle ust. § 50 odst. 1 o.s.ř. dnem 27.9.2013. Lhůta k doplnění seznamu závazků uplynula dnem 4.10.2013. Na tuto výzvu dlužnice reagovala pouze částečně, když sice podáním ze dne 4.10.2013 předložila seznam závazků ze dne 3.10.2013 doplněný o údaj o zajištěných závazcích, údaj o splatnosti závazků však uvedla toliko ve vztahu k pěti závazkům. Ze seznamu závazků připojenému k odvolání přitom vyplývá, že k datu 3.10.2013 bylo po splatnosti nejméně osm závazků.

Soud prvního stupně tudíž správně uzavřel, že dlužnice ani přes výzvu nepředložila řádný seznam závazků, jež by obsahoval data splatnosti u veškerých závazků, případně údaje o tom, že splatnost závazků ještě nenastala a postupoval správně, v souladu s ust. § 128 odst. 2 IZ tak, že insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Je třeba uvést, že vady insolvenčního návrhu ani nedostatky příloh nelze odstraňovat až v odvolacím řízení, k odstranění takových nedostatků až v odvolacím řízení nelze přihlížet (srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 17.3.2008, sen. zn. 1 VSPH 5/2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11/2009).

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je

oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 29. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu