1 VSOL 157/2013-A-11
KSBR 37 INS 2072/2013 1 VSOL 157/2013-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Hrušovany nad Jevišovkou, Novosady 704, PSČ 671 67, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1.2.2013, č.j. KSBR 37 INS 2072/2013-A-5, takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužnice.

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužnice v insolvenčním návrhu neuvedena konkrétní data splatnosti jednotlivých závazků a navíc netvrdila, že zastavila platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo že je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti (s uvedením konkrétních dat), nebo že není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči ní výkonem rozhodnutí nebo exekucí s tím, že obecné tvrzení opisující dikci zákona z důvodu své obecnosti a neurčitosti dostatečné není. Na tomto základě uzavřel, že nepostačuje uvedení posledních úhrad splátek závazků bez uvedení konkrétních dat splatnosti splátek, ani samotné tvrzení, že dlužnice zastavila platby svých závazků, pokud není zřejmé, z jakého objektivního důvodu se tak stalo, takže dlužnice v insolvenčním návrhu nevylíčila rozhodující skutečnosti, kterými by ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 IZ osvědčila svůj úpadek, neboť netvrdila skutečnosti, z nichž by vyplývalo, že závazky označených věřitelů jsou déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a že tyto závazky není schopna plnit, a že splatnost závazků nevyplývá ani z jinak řádného seznamu závazků. Pro tyto vady insolvenčního návrhu nelze pokračovat v řízení, vady návrhu nelze odstraňovat postupem dle § 43 odst. 1 o.s.ř., a proto insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, jímž se domáhala jeho zrušení a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Dlužnice namítala, že insolvenční zákon nevyžaduje uvedení konkrétních dat splatnosti závazků s tím, že v bodu 06 insolvenčního návrhu uvedla poslední data úhrad splátek peněžitých závazků, splátky tvrdila jako měsíční a poslední úhrady byly uvedeny v září 2012, z čehož vyplývá, že insolvenční návrh byl podán v době, kdy jednotlivé splátky byly 3 měsíce po lhůtě splatnosti. Nesouhlasila se závěrem soudu prvního stupně o tom, že neuvedla skutečnosti, které by osvědčovaly její neschopnost plnit závazky. Poukazovala na bod 06 návrhu, v němž je uvedeno, že od září 2012 byla jediným jejím příjmem podpora v nezaměstnanosti, pročež nebyla schopna dluhy splácet, neboť výše jejích příjmů nedosahovala ani nezabavitelné částky a z těchto tvrzení je tedy patrný objektivní důvod zastavení plateb dle § 3 odst. 1 písm. c) IZ.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu prvního stupně 25.1.2013 se dlužnice domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. Dlužnice uvedla, že má tři závazky vůči dvěma věřitelům, které jsou nevykonatelné a nezajištěné. V bodu 06 návrhu označila věřitele obchodní firmou a identifikačním číslem, závazky označila důvodem vzniku, datem poslední platby (ve všech případech je uvedena poslední splátka v září 2012) a u všech závazků uvedla, že byly sjednány měsíční splátky. V bodu 18 návrhu uvedla výši závazků a důvod vzniku. Uvedla, že je v úpadku, neboť má více věřitelů, závazky po lhůtě splatnosti déle než 30 dnů a tyto závazky není za současné finanční situace schopna plnit, proto zastavila platby.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má: a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává a musí z něj být patrno, čeho se insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Při posuzování náležitostí insolvenčního návrhu dlužníka, který není podnikatelem, je třeba vyjít ze závěrů uvedených Nejvyšším soudem ČR v usnesení ze dne 27.1.2010, sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSČR 1/2008-A, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NSČR pod č. 88 v roce 2010, které dovolací soud formuloval výslovně pro náležitosti insolvenčního návrhu dlužníka-nepodnikatele. Rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka ve formě platební neschopnosti se u insolvenčního návrhu podaného dlužníkem, který není podnikatelem, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Insolvenční návrh dlužníka tedy musí obsahovat takové konkrétní údaje, které v případě jejich osvědčení mohou být podkladem pro závěr o naplnění všech znaků úpadku dle ustanovení § 3 odst. 1 IZ ve formě platební neschopnosti. Dále musí insolvenční návrh obsahovat takové konkrétní údaje, které v případě jejich osvědčení mohou být podkladem pro závěr o platební neschopnosti dlužníka dle ustanovení § 3 odst. 2 IZ, tedy pro osvědčení, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti nebo není možné dosáhnout uspokojení některého ze splatných peněžitých závazků vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí nebo že dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud.

Po vyhodnocení insolvenčního návrhu dlužnice ve smyslu shora uvedených závěrů rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR odvolací soud uzavírá, že insolvenční návrh dlužnice obsahuje údaje o více věřitelích dlužnice a o nejméně dvou jejích závazcích. Dlužnice v insolvenčním návrhu uvedla dva své věřitele obchodní firmou a identifikačním číslem a dále označila 3 závazky vůči těmto věřitelům vymezením právního důvodu vzniku závazků a jejich výší. Z bodu 06 návrhu pak jednoznačně vyplývá, že závazky dlužnice jsou po splatnosti déle než 30 dnů, neboť poslední měsíční splátku všech závazků dlužnice zaplatila v září 2012 a v prodlení je tedy nejméně od následujícího měsíce, tj. od října 2012, s ohledem na tvrzené měsíční splátky. Uvedená skutková tvrzení jsou tedy dostačující pro osvědčení úpadku dlužnice ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1, písm. a) a b) IZ. Odvolací soud uzavírá, že insolvenční návrh dlužnice obsahuje rovněž konkrétní tvrzení o její platební neschopnosti, neboť u tří shora označených závazků dlužnice uvedla, že žádný z nich neplatí od září 2012 (§ 3 odst. 2 písm. a/ IZ), nadto tyto závazky jsou po splatnosti od října 2012, tedy déle než tři měsíce (§ 3 odst. 2 písm. b/ IZ).

Odvolací soud tedy dospívá na rozdíl od soudu prvního stupně k závěru, že insolvenční návrh dlužnice obsahuje vylíčení rozhodujících skutečností v rozsahu, který by-v případě jejich prokázání či osvědčení-postačoval k závěru o úpadku dlužnice pro platební neschopnost. Insolvenční návrh dlužnice je tudíž projednatelný.

Odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně dle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 14 . března 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu