1 VSOL 156/2012-A-23
KSBR 27 INS 8113/2011 1 VSOL 156/2012-A-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav, adresa pro doručování: Slovácká 2726/24, 690 02 Břeclav, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 27 INS 8113/2011-A-18 ze dne 30.1.2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 8113/2011-A-18 ze dne 30.1.2012 s e zrušuje a věc se vrací Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně uložil dlužníkovi, aby do 10 dnů od právní moci usnesení zaplatil na záloze na náklady insolvenčního řízení na označený účet Krajského soudu v Brně nebo v hotovosti na pokladně téhož soudu částku 5.000,-Kč.

Na odůvodnění tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že se dlužník insolvenčním návrhem, který byl současně podán jako návrh na povolení oddlužení, domáhal zjištění úpadku a povolení oddlužení. Dále insolvenční soud poukázal na ust. § 108 odst. 1 a 2 zákona 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) a uvedl, že účelem zálohy na náklady insolvenčního řízení je umožnění výkonu činnosti insolvenčního správce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a překlenutí prvotního nedostatku peněžních prostředků na krytí nákladů insolvenčního řízení do doby, než bude možné majetkovou podstatu zpeněžit. Uvedl, že bez pohotových finančních prostředků zajištěných právě složením zálohy nemůže správce svou činnost vykonávat a nelze po něm spravedlivě požadovat, aby výdaje nesl ze svého a následně, aby tyto výdaje zatěžovaly rozpočtové prostředky insolvenčního soudu. Proto postupoval insolvenční soud podle ust. § 108 IZ a podle okolností případu uložil dlužníku zaplacení zálohy ve výši 5.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. V něm označil své závazky a soudní rozhodnutí, kterými byly věřitelům přiznány a dále uvedl, že měsíčně také platí částku kolem 3.708,-Kč na inkaso . Uzavřel, že všechny tyto skutečnosti svědčí o jeho nedobré finanční situaci, neboť je po něm požadováno zaplacení více částek, s nimiž jako dlužník je v prodlení. Je ve finanční tísni a pobírá pouze minimální částku a platí výživné na dvě nezletilé děti. Navrhl, aby odvolací soud rozhodl tak, že rozhodnutí soudu prvního stupně změní tak, že se dlužník osvobozuje od placení zálohy v celém rozsahu.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, 2, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k následujícím závěrům.

Podle ustanovení § 108 odst. 1, věty první a odst. 2, věty první IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným Krajskému soudu v Brně 13.5.2011 domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Uvedl, že jeho nezajištěné dluhy činí 214.078,-Kč, on sám má příjem z pracovního poměru a výsluhový příspěvek, průměrný čistý měsíční příjem u něho činí 15.869,-Kč a výsluhový příspěvek 6.569,-Kč, má tedy za to, že i s přihlédnutím k odměně a hotovým výdajům insolvenčního správce by byl schopen za pět let zaplatit své dluhy v celém rozsahu. Mimo těchto závazků má ještě i závazek z titulu překlenovacího hypotečního úvěru ve výši 405.331,-Kč, který je zajištěn zástavou na polovině bytové jednotky s pořizovací cenou 287.500,-Kč. Dále uvedl, že se svým nesprávným osobním rozhodnutím a nezodpovědným přístupem dostal do situace, že jeho dluhy jsou více jak 30 dnů po splatnosti, když splatnost u tří věřitelů nastala již v roce 2008 a u jednoho z věřitelů se jedná o přednostní pohledávky z titulu výživného. V insolvenčním návrhu a jeho doplnění dlužník označil jako svůj majetek mimo nemovitosti sloužící k zajištění jeho závazků jen věci běžné potřeby. Rozhodnutím ze dne 17.6.2011 založeným na č.l. A-6 insolvenční soud insolvenční návrh dlužníka odmítl pro vady, na základě odvolání dlužníka rozhodoval odvolací soud, který usnesením z 12.10.2011 rozhodl, že se insolvenční návrh neodmítá, když dlužník po doplnění návrhu jeho vady odstranil ještě před vydáním napadeného rozhodnutí insolvenčním soudem. Odvolací soud dále uvedl, že se insolvenční soud má dále zabývat tím, zda dlužník k návrhu přiložil všechny zákonem požadované přílohy, a dále pak i hodnocením návrhu na povolení oddlužení. Insolvenční soud usnesením z 13.12.2011 (doručeným dlužníkovi 10.1.2012) dlužníka vyzval, aby do 7 dnů od doručení usnesení předložil znalecký posudek na nemovitosti zajišťující jeho závazky. Dlužník poté, co podáním z 16.1.2012 požádal o prodloužení lhůty o dalších 7 dnů, dne 20.1.2012 požadovaný znalecký posudek soudu předložil. Nato vydal insolvenční soud napadené usnesení.

Na základě shora uvedených skutečností odvolací soud uzavírá, že napadené rozhodnutí insolvenčního soudu je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Insolvenční soud ho vydal poté, co vyzval dlužníka k odstranění vad příloh návrhu na povolení oddlužení předložením znaleckého posudku na ocenění nemovitostí zajišťujících závazky dlužníka a poté co dlužník tento znalecký posudek předložil. V odůvodnění napadeného usnesení se insolvenční soud s potřebou zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení vůbec nevypořádal. Po zákonném odkazu na úpravu ust. § 108 insolvenčního zákona pouze obecně uvedl, co je účelem zálohy na náklady insolvenčního řízení a bez dalšího pouze odkázal na okolnosti případu . Nejenže nezdůvodnil potřebu zálohy v přezkoumávané věci, ale nikterak nezdůvodnil ani požadovanou výši zálohy, kterou určil částkou 5.000,-Kč.

Proto odvolacímu soudu nezbylo než postupovat podle ust. § 219a odst. 1, písm. b) o.s.ř. a napadené usnesení zrušit a podle ustanovení § 221 odst. 1, písm. a) vrátit věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V průběhu dalšího řízení je třeba, aby insolvenční soud znovu vyhodnotil, zda s ohledem na majetkové poměry dlužníka a uvažovaný způsob řešení jeho úpadku je namístě požadovat zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení (v případě řešení dlužníkova úpadku oddlužením by odměna a hotové výdaje správce byly placeny měsíčními splátkami v souladu s ust. § 3, písm. b/, c/ a § 7 odst. 4 vyhl. č. 313/2007 Sb., zatímco v případě řešení úpadku dlužníka konkursem je třeba pro období bezprostředně po rozhodnutí o úpadku zajistit pohotové finanční prostředky pro výkon činnosti insolvenčního správce). Dospěje-li insolvenční soud k závěru, že je nutno uložit dlužníkovi zálohu na náklady insolvenčního řízení, pak se také bude zabývat tím, jaká má být její výše, a pokud povinnost dlužníku k zaplacení zálohy uloží, své rozhodnutí i v tomto směru přezkoumatelným způsobem odůvodní.

Pouze nad rámec tohoto odůvodnění bez vlivu na rozhodnutí odvolacího soudu, avšak s ohledem na odvolací námitky dlužníka, považuje odvolací soud za nutné ještě uvést, že záloha na náklady insolvenčního řízení není soudním poplatkem a insolvenční zákon nedává soudu možnost dlužníka od jejího zaplacení osvobodit.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 5. dubna 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Ivana Waltrová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu