1 VSOL 151/2015-B-43
KSBR 26 INS 10391/2011 1 VSOL 151/2015-B-43

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem v Brně, Hochmanova 2183/3, PSČ 628 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 26 INS 10391/2011, o zrušení schváleného oddlužení, rozhodl o odvolání dlužnice doručeném 22.12.2014 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. prosince 2014, č.j. KSBR 26 INS 10391/2011-B-28,

t a k t o:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 418 odst. 1 písm. a) a b) a § 314 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) zrušil schválené oddlužení dlužnice (výrok I.), prohlásil na její majetek konkurs (výrok II.) a rozhodl, že půjde o konkurs nepatrný (výrok III.).

V důvodech uvedl, že usnesením ze dne 16.12.2011, č.j. KSBR 26 INS 10391/2011-B-7 bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Dle tohoto usnesení měla být první splátka věřitelům uhrazena k 20.1.2012, a to ze starobního důchodu dlužnice a z darovací smlouvy, kterou se Dana anonymizovano zavázala poskytovat dlužnici pro účely oddlužení částku 700 Kč měsíčně. Novou darovací smlouvou ze dne 7.4.2012 byl dar navýšen na 900 Kč měsíčně. Dle zpráv insolvenčního správce byl zpočátku splátkový kalendář řádně plněn, a to až do července 2013. Od srpna 2013 byly prováděny pouze srážky z důchodu, dar nebyl dárcem poskytován vůbec. Soud proto nařídil jednání o zrušení oddlužení, které se konalo dne 6.11.2014. Insolvenční správce uvedl, že od podání poslední zprávy se nic nezměnilo, dar ve výši 900 Kč není plněn od srpna 2013, současná míra uspokojení věřitelů činí 17,34%. Dlužnice přislíbila, že do týdne obstará nového dárce, který bude spolehlivě plnit, předloží novou darovací smlouvu na částku 900 Kč měsíčně. Dle předběžného propočtu insolvenčního správce by tato částka byla dostačující tak, aby za dobu 5 let trvání oddlužení bylo uhrazeno alespoň 30% pohledávek. Od uvedeného jednání uplynuly tři týdny, avšak dlužnice dosud žádnou další darovací smlouvu nepředložila. Soud prvního stupně na základě těchto zjištění dospěl k závěru, že za situace, kdy dlužnice od srpna 2013 neplnila řádně splátkový kalendář, za dobu 35 měsíců trvání oddlužení uhradila pouze cca 17,34% pohledávek věřitelů, novou darovací smlouvu nedoložila, pak bez poskytování daru je zřejmé, že podstatná část splátkového kalendáře nebude splněna. Proto soud postupoval dle ust. § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ, schválené oddlužení dlužnice zrušil a současně rozhodl o prohlášení konkursu na její majetek s tím, dle ust. § 314 odst. 1 písm. a) IZ půjde o nepatrný konkurs, v jehož rámci bude dále postupováno dle ust. § 315 odst. 1 IZ.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, v němž se omluvila za nedodržení termínu platby a nové darovací smlouvy z důvodu vážné nemoci v rodině a odcestování osoby, která s ní uzavře darovací smlouvu novou, vrátí se až 2.1.2015. Zatím bylo na účet podstaty na starou smlouvu zasláno v prosinci 1.800 Kč a dlužnice se zaručuje, že bude splátkový kalendář řádně plněn. Žádala proto o zrušení napadeného usnesení.

Podle ust. § 7 IZ v nyní platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a po té, co doplnil u odvolacího jednání dokazování, dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Předně odvolací soud konstatuje, že skutková zjištění, jak jsou uvedena v odůvodnění napadeného usnesení, jsou správná a mají v předloženém spise oporu. Proto odvolací soud v zájmu stručnosti rozhodnutí na tato zjištění odkazuje, když ani dlužnice ve svém odvolání proti těmto zjištěním nebrojila. Lze jen doplnit, že po povolení oddlužení (usnesením soudu ze dne 26.9.2011) insolvenční správce ve své zprávě sdělil, že dlužnice má důchod 7.116 Kč a z pracovního poměru průměrnou měsíční mzdu 5.500 Kč. Z těchto příjmů dle správce dlužnice nebyla schopna podmínkám oddlužení dostát, jiný majetek nemá. Proto dlužnice uzavřela dne 10.11.2011 darovací smlouvu s Danou anonymizovano na 700 Kč měsíčně. S ohledem na tyto příjmy soud prvního stupně usnesením ze dne 16.12.2011, č.j. KSBR 26 INS 10391/2011-B-7 schválil oddlužení dlužnice formou splátkového kalendáře, dle něhož měla dlužnice své oddlužení plnit počínaje lednem 2012 po dobu 5 let. Do insolvenčního řízení přihlásili věřitelé vůči dlužnici své pohledávky v celkové výši 686.263,79 Kč, všechny pohledávky byly na přezkumném jednání dne 23.11.2011 zjištěny. Proto, aby dlužnice splnila podmínky oddlužení, musela by dle splátkového kalendáře svým věřitelům uhradit za dobu 5 let nejméně 30% jejich pohledávek, to je nejméně 205.879,14 Kč. Dle dalších pravidelných správ insolvenčního správce, dlužnice podmínky oddlužení řádně plnila a dne 7.4.2012 se shora jmenovanou uzavřela novou darovací smlouvu na 900 Kč měsíčně. Dále ve zprávě ze dne 21.7.2014 insolvenční správce sdělil, že do června 2014 (za dobu 30 měsíců splátkového kalendáře) byli nezajištění věřitelé uspokojeni v rozsahu 16,98%, očekávaná míra jejich spokojení byla 33,95%. Nicméně dále uvedl, že k červenci 2014, to je za 31 měsíců splátkového kalendáře, byli věřitelé uspokojeni pouze v rozsahu 17,34% a předpokládaná míra jejich uspokojení je jen 28,91%, dar nebyl dárkyní plněn po dobu 11 měsíců. Proto správce sdělil, že pokud se situace nezmění a dar nebude i nadále plněn, dlužnice nebude schopna podmínky oddlužení splnit. Soud ve věci nařídil na 6.11.2014 jednání, kde dlužnice sdělila, že předloží novou darovací smlouvu na 900 Kč se spolehlivým dárcem, a proto jí soud stanovil lhůtu 1 týdne. Dlužnice však ke dni vydání napadeného usnesení novou darovací smlouvu nepředložila a podáním, doručeným soudu 6.1.2015 mj. sdělila, že dárce je mimo republiku, měl by se vrátit po 10.1.2015. Novou darovací smlouvu dosud nepředložila. Dále ze spisu vyplývá, že dlužnice doložila, že od ledna 2015 pobírá starobní důchod 7.512 Kč měsíčně a současně sdělila, že nového dárce se jí dosud nepodařilo zajistit.

V souvislosti s nařízením odvolacího jednání byla dlužnice odvolacím soudem opětovně vyzvána, aby mj. předložila novou darovací smlouvu. Předvolání s výzvou bylo dlužnici doručeno 11.6.2015, dlužnice na tuto výzvu nereagovala a k nařízenému odvolacímu jednání se nedostavila (pozn. dodatečně se omluvila až přípisem doručeným odvolacímu soudu 29.6.2015 ze zdravotních důvodů).

U odvolacího jednání byl proveden důkaz aktuální zprávou insolvenčního správce ze dne 17.6.2015, z níž vyplývá, že dlužnice pracuje na dohodu o provedení práce, kterou uzavřela na dobu určitou do 31.12.2015 a její příjem z tohoto pracovního poměru činí průměrně 2.515 Kč měsíčně čistého, dále pobírá starobní důchod 7.512 Kč měsíčně (pozn. tj. celkem příjem 10.027 Kč). Dále správce uvedl, že pohledávky nezajištěných věřitelů za dobu 36 měsíců byly uspokojeny v rozsahu 19,19%. Na své odměně a hotových výdajích správce neeviduje žádný dluh (za dobu 36 měsíců) s tím, že ke dni 17.6.2015 jsou na účtu majetkové podstaty prostředky v celkové výši 24.404 Kč, kterou tvoří srážky z důchodu za leden-červen 2015 a 2.700 Kč plnění z darovací smlouvy (ze dne 7.4.2012), přičemž poslední částka dle darovací smlouvy byla zaslána 11.12.2014.

Ze všech shora uvedených zjištění vyplývá, že pokud dlužnice za 36 měsíců splátkového kalendáře (který po tuto dobu do rozhodnutí napadeným usnesením plnila) bylo věřitelům uhrazeno z celkové dlužné částky 686.263,79 Kč toliko 19,19% (což činí 131.694 Kč) a v současné době má správce v majetkové podstatě 24.404 Kč (tj. srážky zabavitelných částek z příjmu dlužnice za leden-červen 2015 a z darovací smlouvy 2.700 Kč), pak v případě, že by dlužnice v oddlužení po dobu zbývajících 19 měsíců pokračovala, by bez daru, či jiného mimořádného příjmu, při současných celkových příjmech 10.027 Kč, byla schopna pro oddlužení poskytnout pouze 1.586 Kč měsíčně (při zohlednění 1 vyživovací povinnosti k manželovi). Po odpočtu odměny a výdajů správce ve výši 1.089 Kč měsíčně, by svým věřitelům byla schopna uhradit měsíčně pouze 497 Kč měsíčně, což by za 19 měsíců činilo 9.443 Kč. Z částky 24.404 Kč, kterou má správce v současné době k dispozici, by bylo nutno rovněž odečíst jeho odměnu a hotové výdaje, to je za 5 měsíců za rok 2015 po 1.089 Kč měsíčně, to je celkem 5.445 Kč, a pro věřitele by z uvedené částky mohlo být vyplaceno 18.959 Kč. Dle dosud doložených příjmů by tak byla dlužnice schopna svým věřitelům za dobu 5 let uhradit (bez řádně placeného daru 900 Kč měsíčně) pouze celkovou částku 160.096 Kč (tj. dosud uhrazených 131.694 Kč + 18.959 Kč + 9.443 Kč), což činí z celkové výše zjištěných pohledávek věřitelů 686.263,79 Kč pouze 23,32%.

Proto byl správný postup soudu prvního stupně, když za dané situace schválené oddlužení dlužnice zrušil, prohlásil na její majetek konkurs, s tím, že bude projednán jako konkurs nepatrný.

Nicméně závěry soudu prvního stupně je nutno korigovat potud, že v tomto řízení bylo zjištěno, že dlužnice za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nebyla schopna hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoli řádně plnila povinnosti uvedené v § 412 odst. 1 a 3 IZ (§ 418 odst. 1 písm. b) IZ). Proto nebyl namístě postup též dle ust. § 418 odst. 1 písm. a) IZ, neboť porušení povinností ze strany dlužnice, jak má na mysli ust. § 412 IZ, v tomto řízení zjištěno nebylo. Dlužnice dle zpráv správce v rámci svých možností splátkový kalendář plnila a nestalo se její vinou, že dárce dar, ke kterému se zavázal, přestal hradit, či jej hradil jen sporadicky. V tomto směru odvolací soud odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.2.2013, sen. zn. 29 NSČR 12/2013, jež je dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu, v němž Nejvyšší soud formuloval závěr, že jestliže dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoli řádně plní povinnosti uvedené v § 412 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona, není to důvodem k postupu podle § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona; postup podle § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona tím však není vyloučen . K tomu dále uvedl, že dlužníku, který neunesl tíhu insolvenčního režimu, a u nějž došlo ke zrušení oddlužení plnění splátkového kalendáře a k prohlášení konkursu na jeho majetek proto, že v důsledku ztráty zaměstnání (pozn. v tomto případě v důsledku neplnění daru) neplnil podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nic nebrání v tom, aby se po skončení insolvenčního řízení (po pravomocném zrušení konkursu) znovu pokusil o oddlužení na základě nově podaného insolvenčního návrhu.

Avšak, i přes shora uvedené, je napadené usnesení soudu prvního stupně v jeho výroku věcně správné, a proto je odvolací dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 24. června 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu