1 VSOL 151/2013-A-17
KSOS 14 INS 27901/2012 1 VSOL 151/2013-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Vrchoslavice 22, PSČ 798 27 Němčice nad Hanou, o nesouhlasu Krajského soudu v Ostravě s postoupením věci na základě usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13.11.2012, č.j. KSPH 35 INS 27901/2012-A-7

takto:

Nesouhlas Krajského soudu v Ostravě s postoupením věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 35 INS 27901/2012 je d ů v o d n ý.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 13.11.2012, č.j. KSPH 35 INS 27901/2012-A-7 byla věc postoupena k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě jako soudu místně příslušnému, který s postoupením nesouhlasí, a proto věc podle ustanovení § 105 odst. 3 o.s.ř. předložil Vrchnímu soudu v Olomouci jako soudu nadřízenému. V odůvodnění uvedl, že jde o insolvenční řízení dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Vrchoslavice 22, 798 27 Němčice nad Hanou, který má obecný soud v obvodu Krajského soudu v Brně.

Z předloženého spisu vyplývá, že dlužník Josef Potáč se insolvenčním návrhem ze dne 6.11.2012, doručeným Krajskému soudu v Praze dne 9.11.2012, domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen formou plnění splátkového kalendáře. Návrh podal na předepsaném formuláři a v kolonce 01 a 27

-návrhu, jakož i v ověřovacím razítku je uvedeno bydliště dlužníka na adrese Vrchoslavice, PSČ 798 27 Němčice nad Hanou.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje.

Podle ustanovení 85a o.s.ř., je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Podle ustanovení § 88, písm. v) o.s.ř. ve znění účinném od 1.11.2012, namísto obecného soudu, popřípadě na místo soudu uvedeného v § 85a, je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka, jde-li o insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 105 odst. 3 o.s.ř., jestliže soud, jemuž byla věc postoupena, s postoupením nesouhlasí, předloží ji k rozhodnutí, pokud otázka příslušnosti nebyla již rozhodnuta soudem odvolacím, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který věc postoupil.

Vrchní soud v Olomouci ve shodě s Krajským soudem konstatuje, že v insolvenčním řízení dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Vrchoslavice 22, PSČ 798 27 Němčice nad Hanou, je k řízení příslušný podle ustanovení § 88, písm. v) o.s.ř. ve znění účinném od 1.11.2012 Krajský soud v Brně, neboť obec Vrchoslavice dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudu a změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o soudech a soudcích ) patří do obvodu Okresního soudu v Prostějově a tento obecný soud dlužníka je v obvodu Krajského soudu v Brně (viz příloha 2 zákona o soudech a soudcích).

S ohledem na uvedené považuje Vrchní soud v Olomouci nesouhlas Krajského soudu v Ostravě s postoupením věci za důvodný, a proto rozhodl tak, jak uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 27. března 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu