1 VSOL 149/2018-P15-8
č. j. KSOS 40 INS 13162/2017 1 VSOL 149/2018-P15-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Táňou Šimečkovou v insolvenční věci

dlužníků: a) Václav anonymizovano , anonymizovano , IČO 75495163, b) Hana anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Husova 139, 793 26 Vrbno pod Pradědem,

o přihlášce P15 věřitele č. 15 V-PODLAHY, s.r.o., IČO 25374745, sídlem Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín, zastoupený advokátem Mgr. Petrem Maršálkem, sídlem Stará Cesta 676, 755 01 Vsetín,

o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.11.2017, č.j. KSOS 40 INS 13162/2017-P15/2

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Soud prvního stupně shora označeným rozhodnutím odmítl přihlášku pohledávky P15 věřitele č. 15-V-PODLAHY, s.r.o. v celkové výši 124.812,65 Kč jako přihlášku, k níž se pro opožděnost nepřihlíží podle § 185 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí ukončil účast věřitele č. 15 v v insolvenčním řízení dlužníků.

2. Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 15 V-PODLAHY, s.r.o., blanketní odvolání.

3. Dříve než odvolací soud o podaném odvolání věřitele rozhodl, vzal věřitel své odvolání v plném rozsahu zpět. isir.justi ce.cz

4. Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

5. Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

6. Podle § 218c o.s.ř. o zastavení odvolacího řízení pro zpětvzetí odvolání před zahájením jednání před odvolacím soudem a o odmítnutí odvolání podle § 218 nebo podle § 218a může rozhodnout jen předseda senátu odvolacího soudu nebo pověřený člen senátu.

7. Podle § 222 odst. 1 o.s.ř. jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo

8. Protože věřitel V-PODLAHY, s.r.o. vzal své odvolání před rozhodnutím odvolacího soudu v plném rozsahu zpět, odvolací soud řízení postupem podle § 218c o.s.ř. ve spojení s § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ v návaznosti na ustanovení § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

Olomouc 28. února 2018

JUDr. Táňa Šimečková, v.r. pověřený člen senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová