1 VSOL 149/2013-A-14
KSBR 26 INS 13456/2012 1 VSOL 149/2013-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Andrey anonymizovano , anonymizovano , bytem Jihlava, Husova 1621/8, PSČ 586 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31.1.2013, č.j. KSBR 26 INS 13456/2012-A-9,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), zastavil insolvenční řízení.

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 30.11.2012, č.j. KSBR 26 INS 13456/2012-A-7, které nabylo právní moci 19.12.2012, vyzval dlužnici k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000 Kč do pěti dnů od právní moci usnesení a současně dlužnici poučil o tom, že nebude-li záloha zaplacena, může řízení zastavit. Soud prvního stupně konstatoval, že dlužnice zálohu ke dni 22.1.2013 nezaplatila, a proto dle ustanovení § 108 odst. 3 IZ insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, v němž navrhovala, aby jí bylo umožněno zaplatit zálohu ve výši 5.000 Kč (nebo ve výši 50.000 Kč) ve splátkách tak, aby mohla pokračovat v započatém insolvenčním řízení s tím, že původní termín k zaplacení zálohy nedodržela, neboť byla hospitalizovaná v nemocnici.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu prvního stupně dne 4.6.2012 se dlužnice domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. Insolvenční soud usnesením ze dne 30.11.2012, č.j. KSBR 26 INS 13456/2012-A-7 uložil dlužnici, aby ve lhůtě pěti dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000 Kč a současně poučil dlužnici, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit (§ 108 odst. 3 IZ). Usnesení bylo dlužnici doručeno dne 3.12.2012, dlužnice proti němu nepodala odvolání, a proto toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.12.2012. Dlužnice zálohu na náklady insolvenčního řízení dle zprávy účtárny soudu prvního stupně ke dni 22.1.2013 nezaplatila a neučinila tak ani do rozhodnutí odvolacího soudu o jejím odvolání proti zastavení řízení.

Podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V přezkoumávané věci není pochyb o tom, že rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000 Kč nabylo právní moci, a proto v rámci tohoto odvolacího řízení, jehož předmětem je projednání odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu nezaplacení zálohy, již nelze přezkoumávat podmínky pro uložení povinnosti zaplatit zálohu, ani lhůtu k jejímu zaplacení a nelze proto ani rozhodnout o změně lhůty k jejímu zaplacení tak, že bude zaplacena ve splátkách. Insolvenční zákon ponechává na vůli insolvenčního soudu, zda z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení toto řízení zastaví nebo přikročí k vymáhání zálohy. Toto rozhodnutí zákonodárce ponechal na úvaze insolvenčního soudu, což vyjádřil použitím termínu může , takže odvolacímu soudu nepřísluší zvolený postup insolvenčního soudu přezkoumávat.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 14. března 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu