1 VSOL 146/2018-A-10
č. j. KSOS 31 INS 11/2018 1 VSOL 146/2018-A-10 VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova 1, 771 11 Olomouc ___________________________________________________________________________ tel.: 585532321, e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz, IDDS: 2rsaa87

NAŠE ZNAČKA: 1 VSOL 146/2018 Krajský soud v Ostravě VAŠE ZNAČKA: KSOS 31 INS 11/2018 Havlíčkovo nábř. 34 VYŘIZUJE: Vladimíra Kvapilová 728 81 Ostrava

DNE: 28. února 2018

Vrácení Vrácení věci spisubez bezvěcného věcnéhovyřízení vyřízení DLUŽNÍK: Rostislav Langer

Po poradě odvolacího senátu vracíme bez věcného vyřízení spis sp. zn. KSOS 31 INS 11/2018 ve věci dlužníka Rostislava Langera. Spis byl odvolacímu soudu předložen dne 22. 2. 2018 k rozhodnutí o odvolání insolvenčního navrhovatele Miroslava Gašpara (č.d. A-7), proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 1. 2018, č.j. KSOS 31 INS 11/2018-A-6, kterým byl jeho insolvenční návrh odmítnut.

Odvoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno asistentkou soudce, proto po podání odvolání mělo být postupováno podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a změně souvisejících zákonů, ve kterém je stanoveno, že proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu (samosoudci), který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu (samosoudce) se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Podle ustanovení § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

Z předkládací zprávy (č.d. A-8) není však zřejmé, zda se předseda senátu (samosoudce) důvodností podaného odvolání zabýval. Bude proto třeba, aby o podaném odvolání buď rozhodl předseda senátu (samosoudce), má-li za to, že se mu má zcela vyhovět, nebo věc opakovaně předložit k rozhodnutí odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou, v níž předseda senátu (samosoudce) výslovně uvede, že má za to, že podanému odvolání nelze zcela vyhovět. Dále odvolací soud upozorňuje, že odvoláním napadeným usnesením nebylo rozhodnuto o nákladech řízení.

JUDr. Anna Hradilová, v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Jitka Jahodová isir.justi ce.cz