1 VSOL 1428/2016-B-14
KSBR 29 INS 12232/2016 1 VSOL 1428/2016-B-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužnice Dany anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Zlíně, Mostní 981, PSČ 760 01, zastoupené Mgr. Evou Štauderovou, advokátkou, se sídlem ve Zlíně, Stráže 3662, PSČ 760 01, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 29 INS 12232/2016, o způsobu řešení úpadku, k odvolání dlužnice ze dne 24.10.2016 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2016, č.j. KSBR 29 INS 12232/2016-B-7,

t a k t o:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. a II. z r u š u j e a v tomto rozsahu se věc v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

II. Odvolání dlužnice proti výroku III. usnesení soudu prvního stupně se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně neschválil oddlužení dlužnice Dany anonymizovano (výrok I.), rozhodl, že její úpadek bude isir.justi ce.cz

řešen konkursem (výrok II.) a že konkurs bude veden jako nepatrný (výrok III.) a určil insolvenčním správcem AS ZIZLAVSKY v.o.s. (výrok IV.).

V důvodech uvedl, že dne 23.5.20165 podala dlužnice insolvenční návrh, který spojila s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 11.7.2016, č.j. KSBR 29 INS 12232/2016-A-9 soud rozhodl o úpadku dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením (pozn. a ustanovil insolvenčním správcem AS ZIZLAVSKY v.o.s. a nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů na 19.9.2016); toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.7.2016. Do řízení přihlásili své pohledávky věřitelé v celkové výši 2.313.748,60 Kč, z toho věřitel Ekonomické stavby s.r.o. ve výši 2.263.748,60 Kč. Na přezkumném jednání dlužnice pohledávku shora uvedeného věřitele popřela v celém rozsahu, správce všechny pohledávky uznal. Na schůzi věřitelů 19.9.2016 bylo zjištěno, že dlužnice má měsíční příjem ve výši 19.103 Kč od plátce Statutární město Zlín. Na základě těchto zjištění dospěl soud prvního stupně k závěru, že dlužnice nesplňuje podmínky pro schválení oddlužení, neboť nedoložila, že bude schopna uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30% jejich pohledávek. Dále soud prvního stupně uvedl, že přestože nelze vyloučit, že dlužnice bude úspěšná se svojí žalobou na určení, že věřitel Ekonomické stavby, s.r.o. nemá za dlužnicí pohledávku, kterou mu dlužnice popřela (s odůvodněním jak vyplývá z přezkumného listu), dlužnice ke dni tohoto rozhodnutí nedoložila, že splňuje podmínku co do výše příjmů pro schválení oddlužení. Z uvedených důvodů nelze oddlužení dlužnice schválit a jediným možným řešením úpadku dlužnice je tedy konkurs na její majetek (§ 405 odst. 2 IZ) a stanovil, že konkurs bude projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení, výslovně proti výroku I.-III. podala dlužnice včasné odvolání. Kromě toho, že vznesla své výhrady vůči vykonatelné pohledávce věřitele Ekonomické stavby, s.r.o., kterou popřela (s tím, že nevznikla pro rozpor s dobrými mravy, směnku dlužnice nikdy nepodepsala a pohledávka zanikla uhrazením), namítla, že dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2012, sen. zn. 29 NSČR 22/2012 se měl soud prvního stupně tímto popřením zabývat a měl předběžně posoudit význam tohoto popření, což z odůvodnění napadeného usnesení nevyplývá; jde proto o rozhodnutí nepřezkoumatelné. Dále soud nezohlednil dosavadní průběh tohoto řízení, včetně chování dlužnice, která se snaží své pohledávky splatit, v exekučním řízení uvedenému věřiteli uhradila cca 1,9 mil. Kč, přesto dluh stále narůstá. Jinak má závazky pouze k dalším dvěma věřitelům, jedná se o dluhy s malými částkami. Soud tedy měl přihlédnout k osobě dlužnice i k jejím poměrům (které popsala). Navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v napadené části zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Ke svému odvolání dlužnice mj. předložila žalobu ze dne 19.10.2016, kterou se vůči věřiteli Ekonomické stavby, s.r.o. (žalovaném) domáhá určení neexistence jeho pohledávky ve výši 2.263.746,60 Kč.

Podle ustanovení § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání přecházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že v daném případě nejsou splněny předpoklady ani pro jeho potvrzení, avšak ani pro změnu.

Ze spisu soudu prvního stupně se podává, že dlužnice ve svém insolvenčním návrhu, který spojila s návrhem na povolení oddlužení, mj. žádala, aby soud snížil její splátky s tím, že ve smyslu ustanovení § 392 odst. 1 písm. c IZ) dva věřitelé, kteří vůči ní mají pohledávky v rozsahu 20.000 a 30.000 Kč, s tímto nižším plněním souhlasí (a tuto skutečnost doložila). Dále uvedla, že má další závazek vůči věřiteli Ekonomické stavby, s.r.o. ve výši 2.539.155 Kč, popsala důvod jeho vzniku, s tím, že jde o pohledávku vykonatelnou, která byla věřiteli postoupena původním věřitelem Davidem Menclem, s nímž uzavřeli (s bývalým manželem) smlouvu o půjčce na 946.250 Kč (zajištěno směnkami) na zakoupení pozemku, na němž měla firma Ekonomické stavby, s.r.o. stavět dům. V rámci exekuce byl dluh hrazen. Zda tuto pohledávku dlužnice popírá, či nikoliv z návrhu ani ze seznamu závazků nevyplývá. Usnesením ze dne 11.7.2016 (A-9) soud prvního stupně zjistil úpadek dlužnice, ustanovil insolvenčním správcem AS ZIZLAVKY v.o.s., povolil dlužnici oddlužení a nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů na 19.9.2016. Do řízení přihlásili vůči dlužnici své nezajištěné pohledávky 3 věřitelé v rozsahu celkem 2.313.748,60 Kč (což by dle zprávy správce při příjmech dlužnice 19.103 Kč a při zjištění těchto pohledávek znamenalo plnění v rámci oddlužení v rozsahu cca 14,67 %). U přezkumného jednání dlužnice pohledávku věřitele Ekonomické stavby, s.r.o. popřela v rozsahu 2.263.746 mj. i s tím, že pohledávka zanikla úhradou. Správce tuto pohledávku uznal, pohledávky ostatních dvou věřitelů uznal správce i dlužnice.

Na tomto základě vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení.

Jak správně namítla odvolatelka Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 31.12.2012, sen. zn. 29 NSČR 22/2012 formuloval závěr, že splňuje-li dlužník předpoklad pro schválení oddlužení obsažený v § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona jen s přihlédnutím k možným účinkům popření některé z přihlášených pohledávek, je insolvenční soud povinen pro účely rozhodnutí o tom, zda schvaluje oddlužení, předběžně posoudit význam popření pohledávky. Jestliže insolvenční soud (v procesní situaci vymezené stavem popřené pohledávky a obsahem popěrného úkonu) nevyloučí při předběžném posouzení úspěch uplatněného popření, pak oddlužení schválí. Vyjde-li posléze najevo, že popření pohledávky nebylo úspěšné a že s přihlédnutím k výši pohledávky není splněn předpoklad obsažený v § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, je to důvodem k postupu podle § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona .

V přezkoumávaném případě soud prvního stupně v napadeném usnesení pouze konstatoval, že nelze vyloučit, že dlužnice bude se svou žalobou proti věřiteli, jehož pohledávku popřela, úspěšná. Tento svůj závěr však neopřel o žádná zjištění ani o právní hodnocení. I když soud prvního stupně dle tohoto odůvodnění úspěch dlužnice v uvedeném sporu vlastně nevyloučil (aniž to zdůvodnil), přesto oddlužení dlužnice neschválil. Jeho závěry jsou proto z tohoto hlediska rozporuplné a ve svých důsledcích činí jeho rozhodnutí nepřezkoumatelným.

Z uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. a ve výroku I. a II. napadené usnesení zrušil a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 221 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.).

V dalším řízení se tedy bude muset soud prvního stupně tímto popěrným úkonem dlužnice zabývat (nepřehlédne, že jde o pohledávku vykonatelnou) a pouze v případě, že na základě svého předběžného posouzení nevyloučí úspěch tohoto popření, pak oddlužení dlužnice schválí. Pokud by dlužnice nebyla se svou žalobou vůči věřiteli Ekonomické stavby, s.r.o. v dalším řízení úspěšná, pak musí počítat s tím, že nebude-li splňovat předpoklad uspokojení pohledávky tohoto věřitele v rozsahu nejméně 30% (když ostatní věřitelé souhlasí s nižším plněním), že bude soud postupovat dle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ, tj. zruší její oddlužení a úpadek dlužnice bude řešen konkursem.

Zbývá uvést, že proti výroku III. rozhodnutí soudu prvního stupně není ve smyslu ustanovení § 314 odst. 4 IZ odvolání přípustné; proto v tomto směru odvolací soud odvolání dlužnice odmítl (§ 218 písm. c/ o.s.ř.). Nicméně zrušením výroku I. a II. napadeného usnesení, byl ve svých důsledcích zcela logicky odklizen i výrok III.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení ve výroku I. j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání

začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 25. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu