1 VSOL 141/2013-A-9
KSBR 31 INS 262/2013 1 VSOL 141/2013-A-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Náměšť nad Oslavou, Antonína Dvořáka 147, PSČ 675 71, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.1.2013, č.j. KSBR 31 INS 262/2013-A-4,

takto:

Odvolání dlužníka se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníka. Toto rozhodnutí bylo dlužníku doručeno dne 15.1.2013, a to vhozením do jeho domovní schránky na adrese označené v insolvenčním návrhu.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání datované 29.1.2013, které bylo podáno k poštovní přepravě až dne 2.2.2013, a proto se odvolací soud zabýval především otázkou včasnosti podaného odvolání.

Podle § 128 odst. 4, věty první IZ, rozhodnutí podle odstavce 1 doručí insolvenční soud zvlášť insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku; osobou oprávněnou k podání odvolání je insolvenční navrhovatel.

Podle § 204 odst. 1, věty první o.s.ř., odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 57 odst. 1 o.s.ř., do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

Podle § 57 odst. 3 o.s.ř, lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle § 218a, věty první o.s.ř., nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 208 odst. 1, ačkoliv odvolání bylo podáno opožděně, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud.

Z obsahu spisu vyplývá, že napadené usnesení soudu prvního stupně bylo doručeno dlužníku dne 15.1.2013, a to řádně v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 o.s.ř. vhozením do domovní schránky na adrese pro doručování (§ 46b o.s.ř.), neboť dlužník nedisponuje datovou schránkou (§ 45 odst. 2 o.s.ř.). Následujícím dnem, tj. 16.1.2013, tak počal běh zákonné patnáctidenní odvolací lhůty, jejíž konec připadl na den 30.1.2013 (středa), což byl poslední den pro podání odvolání k poštovní přepravě. Za situace, že dlužník své odvolání ze dne 29.1.2013 odevzdal k poštovní přepravě až dne 2.2.2013, učinil tak po uplynutí odvolací lhůty.

Proto odvolací soud dle shora citovaného ustanovení § 218a, věty první o.s.ř. rozhodl o odmítnutí odvolání pro opožděnost.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst.1, písm.f/ o.s.ř. ve spojení s § 229 odst.4 o.s.ř.).

V Olomouci dne 25.února 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu