1 VSOL 1400/2016-P7-8
KSOS 34 INS 12464/2012 1 VSOL 1400/2016-P7-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka Eduarda anonymizovano , anonymizovano , bytem Krnov, Pod Cvilínem, Stará 260/19, PSČ 794 01, IČO: 68169337, o přihlášce pohledávky P7 věřitele č. 6 DIGI Czech Republic, s.r.o., naposled se sídlem Brno, Holandská 854/1, PSČ 639 00, IČO: 27569390, který byl vymazán z obchodního rejstříku dne 1.10.2015, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.9.2016, č.j. 34 INS 12464/2012-P7-3

tak to :

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.9.2016, č.j. 34 INS 12464/2012-P7-3 se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl podle ustanovení § 107 odst. 3 občanského soudního řádu, že v řízení bude pokračováno s procesním nástupcem původního věřitele, a to společností DIGI Czech Republic, s.r.o., se sídlem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, IČO: 29268516. V odůvodnění uvedl, že původní věřitel č. 6 DIGI Czech isir.justi ce.cz

Republic, s.r.o., IČO: 27569390 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka přihláškou P7 pohledávku v celkové výši 6.560 Kč. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62012, soud zjistil, že společnost DIGI Czech Republic, s.r.o., se sídlem Brno, Holandská 854/1, PSČ 639 00, IČ: 27569390, zanikla bez likvidace fúzí sloučením s nástupnickou společností LUFUSIONS s.r.o., která poté změnila název a sídlo na DIGI Czech Republic, s.r.o., se sídlem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, IČO: 29268516, přičemž došlo k přechodu jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost, která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání, ve kterém namítal, že po celou dobu insolvenčního řízení nebyla soudem zjištěna žádná nesrovnalost týkající se tohoto věřitele a že insolvenční řízení je ve fázi, kdy své dluhy vyrovnal a své věřitele uspokojil v plné výši, o čemž insolvenční správce informoval soud ve zprávě ze dne 5.9.2016. Téhož dne dlužník podal návrh na osvobození od placení pohledávek. Navrhoval, aby o jeho odvolání bylo rozhodnuto v jeho prospěch.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvoláním napadené rozhodnutí nelze potvrdit ani změnit.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 6.3.2013, č.j. KSOS 34 INS 12464/2012-B-8 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a do oddlužení byl zahrnut rovněž věřitel č. 6 DIGI Czech Republic, s.r.o., IČO: 27569390 s přihláškou pohledávky č. P7 ve výši 6.560 Kč. Insolvenční správce soudu doručil zprávu o splnění oddlužení formou plnění splátkového kalendáře ze dne 5.9.2016, ve které uvedl, že poslední splátka dle splátkového kalendáře byla zaplacena v dubnu 2016 a nezajištění věřitelé byli uspokojeni ve výši 100 %. Proto navrhoval, aby soud vzal na vědomí splnění oddlužení a rozhodl o odměně a hotových výdajích insolvenčního správce. Současně soudu doručil návrh dlužníka na osvobození od placení pohledávek ze dne 5.9.2016. Insolvenční soud z obchodního rejstříku zjistil, že původní věřitel č. 6 DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ O: 27569390 zanikl bez likvidace fúzí sloučením se společností LUFUSIONS s.r.o., IČO:

29268516, která je nyní v obchodním rejstříku zapsána pod obchodním jménem DIGI Czech Republic, s.r.o. a na tomto základě rozhodl odvoláním napadeným rozhodnutím.

Odvolací soud zjistil z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61735, že v souladu se schváleným projektem rozdělení a fúze došlo k rozdělení společnosti DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ O: 29268516 odštěpením, přičemž společnost DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ O: 29268516 nezanikla a vyčleněná část jejího jmění přešla na společnost DIGI2GO.CZ s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04668526 (dále jen DIGI2GO.CZ ) a k fúzi sloučením společnosti LAMA MOBILE a.s., se sídlem Gudrichova 763, 747 41, Hradec nad Moravicí, IČO: 28261984, jako zanikající společnosti a společnosti DIGI2GO.CZ jako nástupnické společnosti. Tato skutečnost byla zapsáno do obchodního rejstříku 1.9.2016.

Dále odvolací soud zjistil z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211099, že společnost DIGI2GO.CZ s.r.o., nyní se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04668526 změnila obchodní název na DIGI Czech Republic, s.r.o., a tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku 1.9.2016. V tento ten bylo v obchodním rejstříku též zapsáno, že v souladu se schváleným projektem rozdělení a fúze došlo k rozdělení společnosti DIGI Czech Republic, s.r.o., IČO: 29268516 odštěpením, přičemž společnost DIGI Czech Republic, s.r.o., IČO: 29268516 nezanikla a vyčleněná část jejího jmění přešla na společnost DIGI2GO.CZ s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04668526 (dále jen DIGI2GO.CZ ) a k fúzi sloučením společnosti LAMA MOBILE a.s., se sídlem Gudrichova 763, 747 41, Hradec nad Moravicí, IČO: 28261984, jako zanikající společnosti a společnosti DIGI2GO.CZ jako nástupnické společnosti.

Tyto skutečnosti byly zapsány do obchodního rejstříku dne 1.9.2016, tedy dříve než soud prvního stupně rozhodl odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 107 o.s.ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3).

Odvolací soud konstatuje, že pokud soud prvního stupně dospěl k závěru, že práva a povinnosti, o něž v řízení jde, tedy předmětná pohledávka přešla na DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ: 29268516 a tato společnost je právním nástupem původního věřitele č. 6 DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ: 27569390, tento jeho závěr je předčasný, neboť soud prvního stupně zcela pominul skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku společnosti DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ: 29268516.

Bude na soudu prvního stupně, aby se zabýval otázkou, zda předmětná pohledávka v souladu se schváleným projektem rozdělení a fúze společnosti DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ: 29268516 odštěpením zůstala této společnosti nebo přešla s vyčleněnou částí jejího jmění na společnost DIGI.CZ s.r.o. (dříve DIGI2GO.CZ s.r.o.), IČ: 04668529.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 238a, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 16. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu