1 VSOL 138/2013-A-15
KSBR 31 INS 14203/2012 1 VSOL 138/2013-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Moravský Krumlov, Pod Zámkem 206, PSČ 672 01, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužnice doručené soudu dne 2.1.2013 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.12.2012, č.j. KSBR 31 INS 14203/2012-A-10,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.12.2012, č.j. KSBR 31 INS 14203/2012-A-10, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 201, § 202, § 204, § 208 odst. 1 a § 57 občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) odmítl odvolání dlužnice proti usnesení tohoto soudu ze dne 17.10.2012, č.j. KSBR 31 INS 14203/2012-A-6 s odůvodněním, že posledně uvedené usnesení ze dne 17.10.2012 (A-6), kterým byla dlužnici uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, s poučením o možnosti podat opravný prostředek, bylo doručeno dne 25.10.2012. Dlužnice proti uvedenému usnesení podala odvolání (ze dne 13.11.2012), které předala k poštovní přepravě dne 14.11.2012. Nicméně patnáctidenní lhůta pro podání odvolání počala dlužnici běžet dnem 26.10.2012 a její poslední den připadl na den 9.11.2012. Odvolání podala dlužnice až dne 14.11.2012, tedy po uplynutí lhůty k podání odvolání. Proto postupoval soud prvního stupně dle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. a opožděně podané odvolání dlužnice odmítl. Nyní napadené usnesení bylo dlužnici doručeno dne 17.12.2012.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání (podáním datovaným 24.11.2012, podáno na poště 31.12.2012, soudu doručeno 2.1.2013), v němž namítala, že insolvenční zákon neumožňuje prominutí zmeškání lhůty, avšak je dle ní otázkou, zda trvání na dodržení lhůty u výzvy k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, kdy předmětem odvolání je návrh na změnu usnesení a souběžně návrh na spojení řízení, je účelné. Dále uvedla, že odvolání bylo odesláno po lhůtě, stejně, jako by bylo opatřeno podacím razítkem poskytovatele doručovacích služeb v případě, pokud by bylo odesláno jako obyčejná listovní zásilka vhozením do schránky (nikoliv podáno u poskytovatele poštovních služeb) dne 9.11.2012 v odpoledních hodinách po té, co svozová služba vybere obsah poštovní schránky, neboť v takovém případě by byla zásilka opatřena podacím razítkem až v pondělí 12.11.2012 a soudu by byla doručena ve stejný den jako zásilka odeslaná doporučeně dne 14.11.2012. Subjektivně by lhůtu pro odvolání dodržela, neboť by jej k poštovní přepravě předala ve lhůtě. Z uvedených důvodů navrhla zrušení napadeného usnesení a projednání jejího odvolání ze dne 13.11.2012.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci musel nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni může účastník napadnout odvoláním, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o.s.ř.). Odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

Podle ust. § 57 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty neblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Dle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání soud prvního stupně usnesením odmítne.

Dle ust. § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

V přezkoumávané věci z obsahu spisu soudu prvního stupně odvolací soud zjistil, že usnesení Krajského soudu v Brně 17.10.2012 (A-6), kterým bylo dlužnici uloženo zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, bylo dlužnici doručeno dne 25.10.2012. Dlužnice byla v tomto usnesení řádně poučena, že proti němu lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Toto usnesení bylo soudem prvního stupně též řádně zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 23.10.2012 v 11.54 hod. Patnáctidenní lhůta k podání odvolání začala proto dlužnici plynout ode dne 26.10.2012 a skončila v pátek dne 9.11.2012. Usnesení, kterým byla dlužnici uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení tak nabylo právní moci dne 10.11.2012. Dále ze spisu vyplývá, že proti tomuto usnesení (o uložení zálohy) si dlužnice podala odvolání podáním datovaným až 13.11.2012, které předala k poštovní přepravě ve středu dne 14.11.2012. Je proto správný závěr soudu prvního stupně, že jde o odvolání opožděné, proto nebylo možno se jeho obsahem zabývat.

Ze shora uvedených důvodu jsou proto všechny námitky dlužnice, tak jak je uvedla ve svém odvolání, zcela bezpředmětné, neboť jednak již samotné odvolání sepisovala (datovala) po lhůtě (která skončila 9.11.2012) a navíc v insolvenčním řízení není prominutí zmeškání lhůty přípustné. Soud prvního stupně proto postupoval zcela správně, když toto opožděné odvolání dlužnice odmítl (§ 208 odst. 1 o.s.ř.).

Z uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 28. února 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu