1 VSOL 1359/2015-B-39
KSOS 33 INS 26338/2012 1 VSOL 1359/2015-B-39

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Karlovice 131, PSČ 793 23, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 26338/2012, o zrušení konkursu, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.11.2015, č.j. KSOS 33 INS 26338/2012-B-33,

t a k t o:

Odvolání dlužníka se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 9.11.2015, č.j. KSOS 33 INS 26338/2012-B-33, Krajský soud v Ostravě zrušil konkurs dlužníka Karla anonymizovano z důvodu nepostačujícího majetku. V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že o zrušení konkursu rozhodl podle § 308 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ), neboť z konečné zprávy vyplývá, že výtěžek konkursu nepostačoval ani k pokrytí nákladů konkursu a pro přihlášené věřitele proto nezbylo vůbec nic. Částka 47.558,30 Kč, která představuje nespotřebovanou část zálohy na náklady insolvenčního řízení, byla vrácena jejímu složiteli.

Proti tomuto usnesení podal včasné odvolání dlužník, v němž uvedl pouze to, že žádá o bližší informace, z jakých důvodů byl konkurs zrušen a sdělil, že doposud je v evidenci úřadu práce a hledá si zaměstnání.

Podle ustanovení § 7 IZ v platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud se především zabýval otázkou, zda odvolatel, který je (co by dlužník) ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 IZ účastníkem tohoto insolvenčního řízení, zda je současně též osobou oprávněnou k podání odvolání proti napadenému usnesení soudu prvního stupně.

Podle ustanovení § 308 odst. 1 písm. d) IZ insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.

Podle ustanovení § 309 odst. 2 IZ proti rozhodnutí podle § 308 odst. 1 mohou podat odvolání pouze insolvenční správce a přihlášení věřitelé.

Podle ustanovení § 218 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Především, a to pouze s ohledem na obsah odvolání dlužníka, z něhož se podává, že dlužník napadenému usnesení zcela neporozuměl, odvolací soud konstatuje, že předmětné insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno k návrhu věřitele Komerční banky, a.s. dne 25.10.2012, k výzvě soudu prvního stupně navrhovatel dne 21.2.2013 složil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Usnesením ze dne 23.4.2013, č.j. KSOS 33 INS 26338/2012-A-15 soud zjistil úpadek dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Zuzanu Orbesovou, a mj. nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů na 15.7.2013. Do řízení vůči dlužníku přihlásilo své pohledávky 12 věřitelů v celkové výši 1.966.133,40 Kč, z toho věřitel Komerční banka, a.s. pohledávku zajištěnou nemovitým majetkem dlužníka, v rozsahu 1.110.101,60 Kč. U přezkumného jednání dne 15.7.2013 (jehož se dlužník zúčastnil), byly všechny přihlášené pohledávky zjištěny; na schůzi věřitelů byl zástupcem věřitelů zvolen věřitel Komerční banka, a.s. Do soupisu majetkové podstaty dlužníka byly správkyní zapsány nemovitosti ve vlastnictví dlužníka (LV č. 26) a dále movité věci, které byly ze soupisu pro jejich neprodejnost se souhlasem soudu následně vyloučeny, naproti tomu nemovité věci byly dle pokynu zajištěného věřitele (§ 293 IZ) zpeněženy přímým prodejem nejvyšší nabídce, a to za kupní cenu 495.000 Kč. Z nájmu nemovitosti bylo do majetkové podstaty získáno 22.000 Kč. Po odpočtu odměny správkyně ze zpeněžení, nákladů na správu tohoto majetku a nákladů na zpeněžení, bylo se souhlasem soudu zajištěnému věřiteli vyplaceno 446.316,77 Kč (dle usnesení ze dne 6.5.2015 /B-23/, dlužníku doručeno 13.5.2015). Dne 15.7.2015 správkyně předložila konečnou zprávu, dle níž celkové příjmy majetkové podstaty činily (včetně zálohy na náklady insolvenčního řízení) celkem 569.699, výdaje celkem 522.140,70 (odměna správkyně, hotové výdaje správkyně, pohledávky za podstatou, vyplacení zajištěného věřitele). Tímto byly veškeré příjmy majetkové podstaty vyčerpány, včetně části zálohy složené na náklady tohoto insolvenčního řízení, z níž zůstala k vrácení částka 47.558,30 Kč. Tato konečná zpráva byla pro všechny účastníky řízení (dlužníka i věřitele) řádně zveřejněna (od 15.7.2015) s poučením že lze proti ní podat do 15 od zveřejnění námitky. Jelikož námitky podány nebyly, usnesením ze dne 4.9.2015, č.j. KSOS 33 INS 26338/2012-B-31 soud prvního stupně tuto konečnou zprávu schválil (dlužníku doručeno 11.9.2015). Protože dle této pravomocně schválené konečné zprávy, a to po vydání výtěžku zajištěnému věřiteli a úhradě dosavadních hotových výdajů správkyně a dalších nákladů, nezůstaly na úhradu ostatních pohledávek přihlášených (nezajištěných) věřitelů, včetně věřitelů s pohledávkami za majetkovou podstatou, žádné finanční prostředky, vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení, kterým v souladu s ustanovením § 308 odst. 1 písm. d) IZ konkurs na majetek dlužníka zrušil a to z důvodu nepostačujícího majetku.

Jelikož dlužník Karel Zemánek, není ve smyslu ustanovení § 309 odst. 2 IZ (viz jeho citace shora) oprávněnou osobou podat proti tomuto usnesení soudu prvního stupně odvolání, proto odvolací soud postupoval dle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. a odvolání dlužníka odmítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/, v návaznosti na ustanovení § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, zástupci věřitelů a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 22. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu