1 VSOL 1357/2015-B-30
KSOS 33 INS 15169/2012 1 VSOL 1357/2015-B-30

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Roberta anonymizovano , anonymizovano , bytem Paskov, Bělská 607, PSČ 739 21, o uložení pořádkové pokuty insolvenční správkyni Ing. Haně Sazovské, se sídlem Frýdek-Místek, Chlebovice, U hřiště 255, PSČ 739 42, k odvolání této insolvenční správkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.11.2015, č.j. KSOS 33 INS 15169/2012-B-20

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.11.2015, č.j. KSOS 33 INS 15169/2012-B-20 se ve výroku I. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 81 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), uložil insolvenční správkyni Ing. Haně Sazovské pořádkovou pokutu 5.000 Kč, kterou je povinna zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí (výrok I.) a současně ji uložil, aby zadrženou částku 2.178 Kč rozdělila mezi věřitele při nejbližší distribuci a podala o tom soudu zprávu (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že insolvenční správkyně nesplnila povinnost uloženou jí ve výzvě soudu ze dne

29.9.2015, tedy nevrátila částku 2.178 Kč, kterou čerpala jako zálohu bez svolení soudu.

Proti tomuto rozhodnutí, a to výslovně proti výroku I. (vědoma si skutečnosti, že proti výroku II. není odvolání přípustné), podala insolvenční správkyně včas odvolání, ve kterém namítala, že částka 2.178 Kč představuje zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně za červen 2013 a duben 2015. Namítala, že jí odměna a hotové výdaje za červen 2013 náleží, neboť oddlužení bylo schváleno usnesením ze dne 11.6.2013, č.j. KSOS 33 INS 15169/2012-B-4, přičemž podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., má insolvenční správce nárok na odměnu za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení plněním splátkového kalendáře. V této souvislosti odkázala na závěry formulované v rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27.1.2015, č.j. KSOS 38 INS 7932/2012, 1 VSOL 1368/2014-B-29 a ze dne 23.10.2015, č.j. KSOS 25 INS 6535/2012, 2 VSOL 536/2015-B-19. Za nesprávné považovala rovněž odnětí odměny a náhrady hotových výdajů za duben 2015, když oddlužení splátkovým kalendářem řádně probíhá. Navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku I., o uložení pořádkové pokuty, zrušil.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 9.10.2012, č.j. KSOS 33 INS 15169/2012-10 byl mimo jiné zjištěn úpadek dlužníka Roberta anonymizovano (výrok I.), insolvenčním správcem ustanovena Ing. Hana Sazovská (výrok II.) a povoleno řešení úpadku oddlužením (výrok III.). Usnesením ze dne 11.6.2013, č.j. KSOS 33 INS 15169/2012-B-4, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 11.6.2013 v 13:42 hodin, bylo mimo jiné schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (výrok I.), plátci mzdy nebo jiného příjmu dlužníka, tak také případným dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka bylo uloženo, aby po doručení tohoto rozhodnutí, prováděl z příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, a sražené částky nevyplácel dlužníkovi, ale zasílal je insolvenčnímu správci, a to bez zřetele k právní moci tohoto usnesení (výrok II.), insolvenčnímu správci bylo uloženo (povoleno), aby každý měsíc k částce sražené dlužníkovi ponechal částku 900 Kč jako zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů, případně navýšenou o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu, pakliže je jejím plátcem (výrok III., bod 1.) a určil, že oddlužení splátkovým kalendářem bude probíhat od července 2013 do června 2018, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů (výrok IIV.) a zbývající částku vyplatil nezajištěným věřitelům, a to první splátku v termínu do 31.7.2013, druhou a další splátku nadále vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce, a to v určeném poměru (výrok III., bod 3). V odůvodnění uvedl, že soud dle ustanovení § 38 odst. 4 IZ stanovil měsíční úhradu zálohy na odměnu insolvenčního správce ve výši 750 Kč a na náhradu hotových výdajů správce 150 Kč (ustanovení § 3 písm. b/ a § 7 odst. 4 vyhl. č. 313/2007 Sb.), a to vše dle ustanovení § 38 odst. 1 IZ zvýšeno o DPH, pokud je insolvenční správce jejím plátcem. Tuto částku si insolvenční správce ponechá z částky sražené dlužníkovi. Insolvenční soud v reakci na zprávu insolvenční správkyně o plnění oddlužení č. 4 ze dne 17.6.2015, z níž zjistil, že si insolvenční správkyně v 4/2015 vyplatila odměnu a hotové výdaje ve výši 2.178 Kč, sdělil správkyni, že nemůže čerpat zálohu, aniž jí má povolenou, současně ji vyzval nechť bezodkladně jednu zálohu vrátí a rozdělí mezi věřitele. Tato výzva byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 29.9.2015 v 16:08 hodin. K této výzvě insolvenční správkyně podáním ze dne 15.10.2015 sdělila, že v dubnu 2015 si navíc vyplatila odměnu za měsíc červen 2013, kterou si měla vyplatit již v červenci 2013. Výzvu soudu považuje za neoprávněnou. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 81 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000 Kč.

Podle ustanovení § 11 IZ při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení (odstavec 1). Insolvenční soud je oprávněn vyžadovat od insolvenčního správce zprávy a vysvětlení o jeho postupu, nahlížet do jeho účtů a konat potřebná šetření. Je oprávněn dávat insolvenčnímu správci pokyny a uložit mu, aby si vyžádal k určitým otázkám stanovisko věřitelského výboru (odstavec 2).

Podle ustanovení § 38 odst. 3 IZ, které novelami insolvenčního zákona nedoznalo změn, vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval.

Podle ustanovení § 38 odst. 4 IZ insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně.

Podle čl. II. přechodných ustanovení vyhlášky č. 398/2013 Sb., účinné od 1.1.2014, platí, že v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

Rozhodným zněním vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ), je v přezkoumávané věci vyhláška ve znění účinném do 31.12.2013.

Podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ), pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky, insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při plnění oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Promítnuto na poměry projednávané věci, ve které bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dne 11.6.2013, č.j. KSOS 33 INS 15169/2012-B-4, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 11.6.2013 v 13:42 hodin, je nutno přisvědčit insolvenční správkyni, že při rozhodování o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech podle ustanovení § 413 IZ, tj. současně s rozhodnutím, že bere na vědomí splnění oddlužení, bude třeba postupovat podle vyhlášky účinné do 31.12.2013, tedy přiznat odměnu a hotové výdaje za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení plněním splátkového kalendáře, tj. přiznat odměnu a hotové výdaje též za měsíc červen 2013.

Ovšem v posuzované věci, soud prvního stupně v průběhu oddlužení upozornil insolvenční správkyni, že usnesením ze dne 11.6.2013, č.j. KSOS 33 INS 15169/2012-B-4 má podle ustanovení § 38 odst.4 IZ povoleno čerpání záloh na odměnu a náhradu hotových výdajů až od července 2013, a proto ji vyzval, aby nepovolenou zálohu na odměnu a hotové výdaje za červen 2013 vrátila, což insolvenční správkyně odmítla splnit.

Odvolací soud konstatuje, že výzva insolvenčního soudu učiněná v rámci dohlédací činnosti je-pokud se týká neoprávněně vyplacené zálohy na odměnu a náhradu nákladů za měsíc červen 2013-důvodná, neboť v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (usnesení ze dne 11.6.2013, č.j. KSOS 33 INS 15169/2012-B-4) bylo plátci mzdy dlužníka uloženo, aby po doručení tohoto rozhodnutí, počínaje měsícem červencem 2013, prováděl z příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, a sražené částky nevyplácel dlužníkovi, ale zasílal je insolvenčnímu správci, kterému bylo povoleno, aby si každý měsíc k částce sražené dlužníkovi tj. poprvé v červenci 2013, ponechal částku 900 Kč jako zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů, s tím, že oddlužení splátkovým kalendářem bude probíhat od července 2013 do června 2018, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů.

Je třeba rozlišovat mezi přiznáním odměny a hotových výdajů na základě vyúčtování odměny a hotových výdajů provedené insolvenčním správcem v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti podle § 38 odst.3 IZ, do kterého lze důvodně zahrnout i odměnu a náhradu hotových výdajů též za započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (v posuzované věci též za měsíc červen 2013) a čerpáním zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů podle § 38 odst.4 IZ, kterou lze vyplatit jen se souhlasem soudu ( v posuzované věci až od července 2013).

Uložení pořádkové pokuty při dolní hranici zákonného rozpětí považuje odvolací soud za důvodné, neboť je nepřípustné, aby insolvenční správce nerespektoval pokyny udělené insolvenčním soudem v rámci jeho dohlédací činnosti.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku I. podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (238 odst.1, písm. f/).

V Olomouci dne 21.ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu