1 VSOL 135/2018-A-55
č . j. KSBR 44 INS 19302/2016 1 VSOL 135/2018-A-55

USNESENÍ Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň a JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci

dlužnice: Iva anonymizovano , anonymizovano , IČO 70294615 bytem Čermákova 2397/16, 690 02 Břeclav zastoupena advokátkou Mgr. Kateřinou Celnarovou sídlem Náměstí TGM č. 10, 692 02 Břeclav

o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 2. 2018, č. j. KSBR 44 INS 19302/2016-A-50

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá.

Odůvodnění:

1. Soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice podle § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), neboť dlužnice přes výzvu soudu nedoplnila řádně seznam závazků.

2. Soud prvního stupně rozhodnutí odůvodnil tím, že dlužnici vyzval, s poučením o následcích nesplnění výzvy, usnesením ze dne 21. 1. 2018 č.d. A-48 k doplnění seznamu závazků s uvedením věřitelů, vůči nimž má závazky z trestné činnosti vyplývající z rozsudku Okresního soudu v Břeclavi ze dne 18. 3. 2016, č. j 2 T 26/2015-3017, který nabyl právní moc dne 28. 6. 2016. Dlužnice svou majetkovou činností způsobila škodu 32 věřitelům v celkové výši 999.864 Kč, avšak ani jednoho z těchto věřitelů v seznamu závazků neuvedla. Současně měla uvést, zda jsou označení věřitelé osoby blízké vůči dlužnici, které ze svých pohledávek popírá co do důvodu nebo výše a proč a zda se jedná o věřitele, kteří proti ní mají právo na uspokojení ze zajištění. Dlužnice dle závěru soudu prvního stupně v doplněném seznamu požadované údaje neuvedla a rovněž v neuvedla ani konkrétní data splatnosti jednotlivých závazků. isir.justi ce.cz

3. Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, v němž namítala, že na výzvu soudu doplnila seznam závazků o veškeré své věřitele, vyčíslila výši pohledávek a příslušenství ke dni podání návrhu a uvedla datum splatnosti u závazků, u nichž tento údaj nebyl doposud soudu znám, včetně uvedení právních titulů. Neuvedení údaje o tom, zda a který věřitel je dlužnici osobou blízkou, zda a které z pohledávek věřitelů popírá a proč nebo neuvedení věřitelů, kteří proti dlužnici nemají právo na uspokojení ze zajištění, nejsou nedostatky, pro které je nutno insolvenční návrh odmítnout podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ. Dlužnice je fyzická osoba a s výjimkou věřitelů uvedených v rozsudku Okresního soudu v Břeclavi, č. j. 2 T 26/2015-3017, jsou jejími věřiteli pouze právnické osoby. Lze tedy předpokládat, že tyto nejsou vůči dlužnici v pozici blízkých osob. V trestním řízení nebyly projednávány žádné trestné činy vůči osobám blízkým dlužnici. Před vydáním napadeného usnesení byly soudu prvního stupně známy závazky dlužnice z trestné činnosti, když na ně soud sám poukazuje. Soudu je rovněž znám právní titul vzniku závazků, z něhož vyplývá jejich nezajištěnost zástavním či jiným právem a musí být soudu zřejmé, že dlužnice tyto pravomocně přiznané pohledávky nemůže popírat. U závazků z titulu náhrady škody nebyla v rozsudku stanovena jejich splatnost, neboť obecně platí, že u nároků na náhradu škody přiznané v trestním rozsudku není stanovena doba splnění, okamžik splatnosti (viz usnesení NSČR ze dne 30. 10. 2007, sp. zn. 20 Cdo 2578/2006). Obecně přijímaný okamžik splatnosti závazků tohoto typu, uvedením data vydání trestního rozsudku nebo nabytí právní moci trestního rozsudku, dlužnice již mnohokrát uvedla. Dlužnice připomíná, že úpadek byl již ve své podstatě osvědčen, což konstatoval i Vrchní soud v Olomouci ve svém usnesení ze dne 30. 11. 2016, č. j. 1 VSOL 1305/2016- A-11. Dlužnice se domnívá, že po dvou letech insolvenčního řízení disponuje soud prvního stupně všemi zásadními skutečnostmi pro pokračování insolvenčního řízení a pro řešení situace dlužnice a není proto důvod odmítnout insolvenční návrh z důvodu, že neobsahuje údaj, který lze dovodit z obsahu soudu známých listin. Soud prvního stupně uvedl dlužnici v omyl, pokud jí uložil povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení, k čemuž může přistoupit teprve tehdy, jestliže insolvenční návrh má všechny zákonem předepsané náležitosti a současně je způsobilý k projednání. Z uvedených důvodů se domáhá změny napadeného rozhodnutí tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

4. Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné.

5. Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

6. Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ platí, že podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

7. Podle ustanovení § 104 odst. 3 IZ v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

8. Konečně ustanovení § 104 odst. 4 IZ stanoví, že nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

9. Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

10. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že v seznamu závazků připojenému k insolvenčnímu návrhu dlužnice spojenému s návrhem na povolení oddlužení ze dne 19.8.2016 dlužnice označila dva závazky. Vykonatelný závazek vůči věřiteli ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o., který je vymáhán na základě exekučního příkazu č. j. 36 EX 1248/2016-18 ze dne 30. 6. 2016 k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 365.958,88 Kč s úrokem, který aktuálně ke dni 16. 8. 2016 činí 79.550,87 Kč, náklady oprávněného řízení 17.140 Kč a náklady oprávněného v exekučním řízení ve výši 6.280 Kč, vše v celkové částce 468.929,75 Kč. Dále uvedla nevykonatelný závazek vůči Scania finance Czech republic s.r.o. v aktuální výši doplatku 4.290 Kč a 3.569,74 Eur, poslední splátka uhrazena 1. 4. 2016, další splátky nebyly splaceny, celková výše závazků činí 94.086,80 Kč.

11. Usnesením ze dne 23. 8. 2016 č. d. A-4 soud odmítl insolvenční návrh dlužnice podle § 128 odst. 1 IZ, neboť dlužnice neuvedla konkrétní datum splatnosti svých dvou závazků. Usnesením ze dne 30. 11. 2016 č. d. A-11 odvolací soud změnil rozhodnutí soudu prvního stupně a insolvenční návrh dlužnice neodmítl, když dospěl k závěru, že

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

insolvenční návrh dlužnice obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti a je projednatelný.

12. Usnesením ze dne 8. 3. 2017 č. d. A-16 soud prvního stupně uložil dlužnici povinnost zaplatit zálohu ve výši 50.000 Kč na náklady insolvenčního řízení poté, co dospěl k závěru, že dlužnice sleduje podaným návrhem na povolení oddlužení nepoctivý záměr. Usnesením ze dne 17. 5. 2017 č. d. A-21 odvolací soud rozhodnutí potvrdil. Dlužnice zálohu na náklady insolvenčního řízení uhradila.

13. Usnesením ze dne 25. 10. 2017 č. d. A-39 soud prvního stupně zamítl návrh na povolení oddlužení dlužnice a zastavil insolvenční řízení, když na řízení aplikoval novelu insolvenčního zákona č. 64/2017 Sb. účinnou od 1. 7. 2017 (tedy aniž by se zabýval úpadkem dlužnice). Usnesením ze dne 13. 12. 2017 č. d. A-46 odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a vrátil věc k dalšímu řízení se závěrem, že návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem dne 19. 8. 2016, tedy před novelou insolvenčního zákona účinnou od 1. 7. 2017, takže je nutno o insolvenčním návrhu dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení rozhodnout podle právní úpravy účinné do 30. 6. 2017.

14. Dne 25. 1. 2018 č. d. A-48 soud prvního stupně vyzval dlužnici, aby doplnila seznam závazků rovněž o věřitele, vůči nimž má závazky z trestné činnosti, dále aby uvedla data splatnosti, zda věřitelé jsou osoby blízké, zda uvedené závazky popírá co do důvodu a výše, případně proč, zda se jedná o závazky zajištěné, s tím, že předložený seznam opatří prohlášením, že je správný, úplný, vlastnoručně podepíše. Současně poučil dlužnici o následcích nesplnění výzvy.

15. Dne 9. 2. 2018 č.d. A-49 dlužnice doručila doplněný seznam závazků, který doplnila o 15 věřitelů-podnikatelů, z toho 13 právnických osob, kterým byla zavázána rozsudkem Okresního soudu v Břeclavi ze dne 18. 3. 2016, č. j. 2T 26/2015-3017, který nabyl právní moci dne 28. 6. 2016, uhradit škodu a které označila obchodním názvem, identifikačním číslem a výší pohledávky. Pro úplnost uvedla, že pohledávka věřitele JM Speed s.r.o. ve výši 747 Euro byla uhrazena. Dále označila 2 věřitele, které uvedla v původním seznamu závazků a 3 nové věřitele a) ČSOB Leasing a.s., která má vůči dlužnici vykonatelnou pohledávku ve výši 859.954,60 Kč na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22.3.2016, č.j. 53 Cm 175/2015-75, b) Československou obchodní banku a.s., která má vůči dlužnici vykonatelnou pohledávku v celkové výši 3.137.256,80 Kč na základě směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 22.2.2013, č.j. 21 Cm 494/2012-16 a c) NEŠTICKÁ-NEŠTICKÝ v.o.s., který má vůči dlužnici vykonatelnou pohledávku v celkové výši 2.240.220,63 Kč na základě rozsudku Okresního soudu v Břeclavi ze dne 17. 7. 2014, č.j. 108 C 21/2014-48. U těchto věřitelů rovněž uvedla data splatnosti jejich pohledávek.

16. Odvolací soud se zabýval otázkou, zda vytýkané vady seznamu závazků, tedy neuvedení údaje o tom zda a který věřitel je vůči dlužnici osobou blízkou, zda a které z pohledávek svých věřitelů dlužnice popírá a proč a zda se jedná o závazky zajištěné, jsou takovými nedostatky náležitostí seznamu závazků, pro které je třeba insolvenční návrh odmítnout

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

podle § 128 odst. 2 IZ. Při tomto posuzování je třeba vyjít ze smyslu, který zákon obsahu příloh dlužnického insolvenčního návrhu přikládá, tedy poskytnout insolvenčnímu soudu zásadní informace pro rychlý a účinný postup řešení situace dlužníka.

17. Vzhledem k tomu, že dlužnice je fyzickou osobou a jejími věřiteli jsou, se dvěma výjimkami, právnické osoby, lze ze struktury označených věřitelů důvodně předpokládat, že tito věřitelé-právnické osoby nejsou vůči dlužnici v pozici blízkých osob a že s ní netvoří koncern, což dlužnice ve svém odvolání potvrdila. Proto nedostatek, že dlužnice výslovně neuvedla, že se nejedná o osoby blízké, odvolací soud nehodnotí jako takový nedostatek, kvůli němuž by bylo třeba postupovat podle § 128 odst. 2 IZ.

18. Jako důvod pro odmítnutí návrhu odvolací soud nehodnotí ani to, že dlužnice v seznamu závazků výslovně neuvedla, zda některé závazky popírá a proč. Pokud takový údaj v seznamu závazků uveden není, je třeba dovodit, že dlužnice nepopírá žádný závazek, což rovněž v odvolání potvrdila, a vyhodnotit situaci dlužnice z tohoto hlediska, (tj. že dlužnice nezpochybňuje existenci žádného závazku vůči žádnému z věřitelů). Ani výslovné neuvedení tohoto údaje v seznamu závazků proto podle odvolacího soudu nevede k postupu podle § 128 odst. 2 IZ), stejně jako absence údaje, zda se jedná o závazky zajištěné, když již ze seznamu majetku dlužnice vyplývá, že je zcela nemajetná, z čehož lze dovodit, že se jedná o závazky nezajištěné. Nelze dále souhlasit ani se závěrem, že dlužnice neuvedla údaje o splatnosti svých závazků, neboť i ty lze z tohoto seznamu bez obtíží dovodit z dat soudních rozhodnutí, které dlužnice v tomto seznamu označila a u posledně označeného věřitele (s vykonatelnou pohledávkou) již ve svém seznamu přiloženém k návrhu uvedla, že poslední splátku uhradila 1. 4. 2016.

19. Odvolací soud se z výše uvedených důvodů neztotožnil s názorem soudu prvního stupně, že z důvodu nedostatku zákonných náležitostí příloh, i po jejich doplnění k výzvě soudu, je třeba předmětný návrh odmítnout. Navíc je zcela opodstatněná odvolací námitka dlužnice, že Vrchní soud v Olomouci ve svém usnesení ze dne 30. 11. 2016, č. j. 1 VSOL 1305/2016-A-11 konstatoval, že úpadek dlužnice již byl ve své podstatě osvědčen, soud dlužnici uložil povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení, kterou dlužnice složila, a že tuto povinnost lze uložit pouze tehdy, splňuje-li insolvenční návrh všechny zákonem požadované náležitosti.

20. Proto odvolací soud změnil podle § 220 odst. 1 o.s.ř. napadené usnesení tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá. Dle přesvědčení odvolacího soudu nic nebrání soudu prvního stupně, aby se v dalším řízení insolvenčním návrhem dlužnice zabýval věcně.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

Olomouc 9. března 2018

JUDr. Anna Hradilová, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová