1 VSOL 135/2013-A-36
KSOS 8 INS 13839/2012 1 VSOL 135/2013-A-36

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční v insolvenční věci dlužníka Valašské restaurace a jídelny s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Štěpánov 361, PSČ 757 01, IČ: 26862875, zastoupeného Mgr. Ing. Pavlem Lvem, advokátem se sídlem Valašské Meziříčí, Poláškova 2, PSČ 757 01, o insolvenčním návrhu věřitele SUN DC/AC a.s., se sídlem Praha 1, Petrská 1158/18, PSČ 110 00, IČ: 28383753, zastoupeného JUDr. Richardem Třeštíkem, advokátem se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 43, PSČ 400 01, o návrhu dlužníka na prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání a o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.12.2012, č.j. KSOS 8 INS 13839/2012-A-27, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.1.2013, č.j. KSOS 8 INS 13839/2012-A-30

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.1.2013, č.j. KSOS 8 INS 13839/2012-A-30 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 83 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) zamítl návrh dlužníka na prominutí zmeškání lhůty pro podání odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.12.2012, č.j. KSOS 8 INS 13839/2012-A-27 (výrok I.) a odvolání dlužníka ze dne 16.1.2013 odmítl pro opožděnost podle ustanovení § 208 o.s.ř. (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že v insolvenčním řízení je prominutí zmeškání lhůty nepřípustné, neboť ustanovení § 83 IZ je speciálním vůči obecnému ustanovení § 58 o.s.ř., a proto návrh na prominutí zmeškání lhůty pro podání odvolání podaného na poštu až dne 16.1.2013 proti usnesení, které bylo dlužníkovi doručeno dne 27.12.2012 a 15 denní lhůta pro podání odvolání skončila již dne 14.1.2013, odmítl jako opožděný.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, ve kterém především nesouhlasil se závěrem insolvenčního soudu o nepřípustnosti prominutí zmeškání lhůty, neboť v tom spatřoval zkrácení práv účastníka řízení. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.12.2012, č.j. KSOS 8 INS 13839/2012-A-27 bylo mimo jiné rozhodnuto o úpadku dlužníka Valašské restaurace a jídelny s.r.o. a o ustanovení insolvenčního správce. Toto rozhodnutí bylo dlužníkovi doručeno dne 27.12.2012, a protože konec 15 denní lhůty pro podání odvolání připadl na sobotu 12.1.2013, bylo posledním dnem pro podání odvolání pondělí 14.1.2013. Odvolání proti tomuto rozhodnutí odevzdal dlužník k poštovní přepravě dne 16.1.2013 a současně s odvoláním požádal o případné prominutí zmeškání lhůty k jeho podání. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle § 83 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Smyslem shora citovaného ustanovení je omezit délku trvání insolvenčního řízení, anulováním možnosti zdržení v průběhu vlastního řízení tím, že bude rozhodováno o návrzích na prominutí zmeškání lhůty. V důsledku toho dochází k nepřerušovanému a kontinuálnímu průběhu insolvenčního řízení, což mimo jiné odpovídá zásadám insolvenčního řízení ve smyslu úpravy § 5 písm. a) IZ, které klade důraz na rychlý průběh insolvenčního řízení. Není tedy žádných pochyb o tom, že ustanovení § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení je zapovězeno (srov. rozhodnutí NS ČR ze dne 26.10.2010 sp. zn. 29 NSČR 29/2010 MSPH 96 INS 5317/2008, které je veřejnosti přístupné na webových stránkách www.nsoud.cz). Ústavností tohoto ustanovení se opakovaně zabýval též Ústavní soud, který ústavní stížnosti, odůvodněné zkrácením zaručených práv účastníka insolvenčního řízení, jako nedůvodné zamítl.

Podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Není pochyb o tom, že odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.12.2012, č.j. KSOS 8 INS 13839/2012-A-27 podal dlužník opožděně, když lhůta pro podání odvolání skončila 14.1.2013 a odvolání bylo předáno k poštovní přepravě až dne 16.1. 2013. Nelze-li (s ohledem na shora uvedené) prominout zmeškání lhůty pro podání odvolání, bylo na místě rozhodnout podle shora citovaného ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř.

S ohledem na shora uvedené odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219a o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 13.března 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu