1 VSOL 1342/2015-P22-9
KSOS 40 INS 19465/2015 1 VSOL 1342/2015-P22-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem Třinec-Staré Město, Jablunkovská 160, PSČ 739 61, adresa pro doručování: Těrlicko, K Dolině 15, PSČ 735 42, o přihlášce pohledávky P22 věřitele č. 20 Bronislavy Glombíčkové, bytem Frýdek-Místek, Marie Majerové 1917, PSČ 738 01, k odvolání této věřitelky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.11.2015, č.j. KSOS 40 INS 19465/2015-P22-3

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.11.2015, č.j. KSOS 40 INS 19465/2015-P22-3 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) přihlášku pohledávky P22 věřitele č. 20 Bronislavy Glombíčkové (výrok I.) a deklaroval, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele č. 20 v rozsahu přihlášky pohledávky P22 v insolvenčním řízení končí (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 7.9.2015, č.j. KSOS 40 INS 19465/2015-A-7 bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice a v tomto rozhodnutí soud vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky, přičemž byli poučeni, že k později podaným přihláškám nebude insolvenční soud přihlížet a tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojovány. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 7.9.2014, takže posledním dnem lhůty k přihlášení pohledávky byla středa 7.10.2015. Věřitelka č. 20 podala přihlášku P22 k poštovní přepravě až dne 19.10.2015, tedy po uplynutí lhůty stanovené k přihlašování pohledávek.

Proti tomuto rozhodnutí podala věřitelka č. 20 Bronislava Glombíčková včas odvolání, ve kterém nezpochybňovala závěr soudu prvního stupně o tom, že pohledávku přihlásila pozdě. Pouze vysvětlovala, že přihlášku pohledávky ji velmi dlouze zpracovával právní zástupce, na kterého se s ohledem na svůj věk spoléhala.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném do 31.7.2013 (dále jen IZ ), neboť lhůta k podání přihlášek začala běžet 9.2.2012 skončila 12.3.2012.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c) IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.9.2015, č.j. KSOS 40 INS 19465/2015-A-7, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 7.9.2015 v 12:54 hodin, insolvenční soud mimo jiné zjistil úpadek dlužnice Marcely anonymizovano (výrok I.), ustanovil insolvenčního správce (výrok II.), povolil řešení úpadku oddlužením (výrok III.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, a to s poučením, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny (výrok IV.) a uvedl, že účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (VIII.). Z oddílu P vyplývá, že věřitelka č. 20 Bronislava Glombíčková předala přihlášku pohledávky datovanou 19.10.2015 k poštovní přepravě dne 19.10.2015. Soudu byla doručena dne 21.10.2015 a zaevidována jako přihláška pohledávky č. 22. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení 136 IZ insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí (odstavec 1). Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat mimo jiné údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku (odstavec 2, písm. c/ IZ), výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání (odstavec 2, písm. d/). Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů (odstavec 3).

Lhůta k podání přihlášky je v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 o.s.ř. procesní lhůtou, k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.2.2013, sen. zn. 29 NSČR 9/2011, které je veřejnosti přístupné na internetových stránkách www.nsoud.cz).

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.9.2015, č.j. KSOS 40 INS 19465/2015-A-7, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 7.9.2015 v 12:54 hodin, insolvenční soud mimo jiné zjistil úpadek dlužnice Marcely anonymizovano (výrok I.), ustanovil insolvenčního správce (výrok II.), povolil řešení úpadku oddlužením (výrok III.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, a to s poučením, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny (výrok IV.) a uvedl, že účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (VIII.). Pokud věřitelka č. 20 Bronislava Glombíčková předala přihlášku pohledávky datovanou 19.10.2015 k poštovní přepravě až dne 19.10.2015, učinila tak po uplynutí stanovené 30 denní lhůty, a proto soud prvního stupně zcela správně pozdě podanou přihlášku odvoláním napadeným rozhodnutím podle ustanovení § 185 IZ odmítl.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že podle ustanovení § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a věřitelce č.20 se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 14.ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu