1 VSOL 1336/2016-A-17
KSBR 26 INS 19036/2016 1 VSOL 1336/2016-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci dlužníka-manželů: a) Lenky anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby: 74095765, bytem Vír 34, PSČ 592 66 Vír, b) Jakuba anonymizovano , anonymizovano , bytem Vír 34, PSČ 592 66 Vír, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 26 INS 19036/2016, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném se společným návrhem manželů na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka ze dne 17.9.2016 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8.2016, č.j. KSBR 26 INS 19036/2016-A-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2016, č. j. KSBR 26 INS 19036/2016-A-7, se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 3 odst. 1, odst. 2, § 103 odst. 2 a § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníka (doručený soudu 17.8.2016) s odůvodněním, že dlužník dostatečně nepopsal rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek, když pouze uvedl, že má závazky, které není schopen splácet z důvodů vedených exekučních řízení. V části insolvenčního návrhu určené pro uvedení všech závazků (body 17- 19 formuláře) dlužník uvedl své věřitele bez údajů, z nichž by bylo možno dovozovat, že závazky dlužníka jsou více než 30 dnů po splatnosti. Neuvedl, kdy se který závazek stal splatným a od kdy jej dlužník nehradí. Dlužník k návrhu nepřipojil isir.justi ce.cz ani seznam závazků, povinnou přílohu insolvenčního návrhu, který by jinak soud mohl použít jako zdroj informací o rozhodujících skutečnostech osvědčujících úpadek dlužníka. Není patrné, zda má dlužník minimálně dva věřitele se závazkem více jak 30 dnů po splatnosti. Na základě těchto zjištění soud prvního stupně uzavřel, že podaný insolvenční návrh postrádá vylíčení rozhodujících skutečností, které osvědčují úpadek dlužníka, neboť v něm nejsou úplně a dostatečně popsány okolnosti osvědčující úpadek. K vylíčení rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek dlužníka je třeba uvést datum splatnosti alespoň dvou závazků, které jsou po lhůtě splatnosti 30 dnů, jako jednoho ze základních znaků úpadku a určitým způsobem vymezit, z jakého důvodu nejsou dlužníci schopni tyto závazky plnit.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice a) včasné odvolání, v němž uvedla, že současně s návrhem na insolvenci uvedli, že veškeré přílohy posílali s minulým návrhem na oddlužení sp. zn. KSBR 52 INS 15660/2015 . Na výzvu k odstranění vad odvolání opětovně uvedla, že společně s návrhem na povolení insolvence k soudu zaslali průvodní dopis, kde informovali, že všechny přílohy byly v minulém návrhu, kterému bylo přiděleno číslo jednací KSBR 52 INS 15660/2015. K novému návrhu na povolení oddlužení zaslali pouze ty přílohy, kde byly nějaké změny (přehled příjmů, pracovní smlouvy, aj.) .

Podle ust. § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má: a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává a musí z něj být patrno, čeho se insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ustanovení § 103 odst. 3 věta druhá IZ, insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1).

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

K náležitostem insolvenčního návrhu srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.1.2010, sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSČR 1/2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod poř. č. 88/2010.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se svým návrhem doručeným soudu dne 17.8.2016, domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením formou plnění splátkového kalendáře. Návrh byl podán na předepsaném formuláři a v kolonce 07. a 10. dlužník mimo jiné uvedl, že manželé jsou nepodnikající fyzické osoby a nemají žádné závazky z podnikání ani žádné zaměstnance. V současné době mají 13 věřitelů, u 12 věřitelů jsou závazky po dobu delší 3 měsíce od splatnosti (viz. seznam závazů v příloze). U většiny svých závazků nejsou schopni řádně a včas plnit. Mají za to, že na základě předložených skutečností splňují podmínky stanovené v ustanovení § 3 insolvenčního zákona a jsou tedy v úpadku. Dlužník Jan Ďulík má průměrný měsíční čistý příjem 23.000 Kč a vyživovací povinnost vůči dlužnici a dceři. Dlužnice Lenka anonymizovano má průměrný čistý měsíční příjem 9.900 Kč. Dluhy mají v celkové výši 639.362 Kč, 30 % z této částky je 191.809 Kč a podmínku uhradit za 5 let 30 % dluhů splňují. V kolonce 17.(závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné) dlužník uvedl 3 konkrétní věřitele, vůči nimž má závazky v označené výši bez uvedení data splatnosti či poslední provedené splátky. V kolonce 19.(závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné) dlužník uvedl 10 konkrétních věřitelů, vůči nimž má závazky v označené výši a čísla jednací exekučních příkazů bez data vydání rozhodnutí. Ačkoliv dlužník v návrhu uvedl, že k němu připojuje mimo jiné seznam závazků, přesto tak neučinil a zvlášť uvedl, že přílohy posílal s minulým návrhem, který je uložen pod sp. zn. KSBR 52 INS 15660/2015. Na tomto skutkovém základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Soud prvního stupně, přestože to není jeho povinností, založil do spisu přílohy dlužníka zaslané do jeho předchozího insolvenčního řízení pod sp. zn. KSBR 52 INS 15660/2015, které jsou ovšem opatřeny datem 15.6.2015.

Odvolací soud předně zdůrazňuje, že seznam majetku a seznam závazků, které jsou povinnými přílohami insolvenčního návrhu, musí být vždy aktuální k datu zahájení daného insolvenčního řízení. Pouze ve zcela výjimečných případech by bylo možné připustit odkaz dlužníka na přílohy zaslané do předcházejícího insolvenčního řízení dlužníka, ovšem muselo by se jednat o insolvenční řízení bezprostředně po sobě navazující. V daném případě je časový odstup mezi oběma insolvenčními řízeními dlužníka více jak jeden rok a taková časová prodleva je nepřípustná. Proto seznamy dlužníka založené ve spise sp. zn. KSBR 52 INS 15660/2015 nejsou k datu zahájení insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 26 INS 19036/2016 aktuální a nebylo možno z nich vycházet. Z uvedených důvodů lze proto souhlasit se závěrem soudu prvního stupně, že insolvenční návrh dlužníka je neprojednatelný, neboť z něj nelze úpadek, avšak ani hrozící úpadek dovodit. Uvedené údaje nebylo možno zjistit ani z povinného seznamu závazků dlužníka, který dlužník v daném insolvenčním řízení k návrhu nepřipojil. Za této situace nebylo možno se zabývat návrhem dlužníka na povolení oddlužení, neboť tímto návrhem se lze zabývat až teprve na základě bezvadného insolvenčního návrhu. Proto odvolací soud postupoval dle ustanovení § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním

způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 2. prosince 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu