1 VSOL 1321/2015-P7-8
KSOS 25 INS 12412/2015 1 VSOL 1321/2015-P7-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Krnov-Pod Cvilínem, Tyršova 18/22, PSČ 794 01, adresa pro doručování: Krnov-Pod Cvilínem, Sokolovská 215/9, PSČ 794 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 12412/2015, o přihlášce pohledávky věřitele č. 7 (P7) Ferratum Bank Ltd., registrační číslo: C 5625, Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14High Street, Sliema 1551, Malta, zastoupeného obecným zmocněncem Martinem Bastlem, bytem Jemnice, Palackého 563, PSČ 675 31, o odvolání věřitele č. 7 Ferratum Bank Ltd. ze dne 24.11.2015 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. listopadu 2015, č.j. KSOS 25 INS 12412/2015-P7-3,

t a k t o:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen též IZ ), odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 7 Ferratum Bank Ltd., (výrok I.) a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že podáním doručeným soudu dne 29.7.2015 přihlásil věřitel Ferratum Bank Ltd., Tagliaferro Business

Centre, Level 6, 14High Street, Sliema 1551, Malta, pohledávku vůči dlužníkovi v celkové výši 13.427 Kč a tato přihláška je evidována pod číslem P7. Na přezkumném jednání dne 5.10.2015 (kterého se věřitel č. 7 nezúčastnil) popřel insolvenční správce nevykonatelnou pohledávku co do pravosti v celkové výši 13.427 Kč a přípisem ze dne 14.10.2015 vyrozuměl věřitele o popření této pohledávky. Zároveň ho poučil o právu podat žalobu dle ustanovení § 198 a násl. zákona č. 182/2006 Sb. ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání s tím, že lhůta neuplyne dříve než po 15 dnech od doručení této výzvy. Věřitel výzvu převzal dne 19.10.2015. Lustrací soudu bylo zjištěno, že věřitel č. 7 ve stanovené lhůtě (pozn. ani později) žalobu na určení své pohledávky nepodal. Proto soud dle ustanovení § 185 IZ přihlášku tohoto věřitele odmítl a současně vyslovil, že právní mocí usnesení účast věřitele č. 7 v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 7 včasné odvolání, a aniž jakkoliv brojil proti závěrům soudu prvního stupně, namítal, že mezi věřitelem a dlužníkem byla řádně uzavřena smlouva, na základě které byla dlužníkovi vyplacena zápůjčka, řádně splnil svoji povinnost prověřit před poskytnutím zápůjčky schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr, přičemž odkázal na výpis z interního systému věřitele, ve kterém jsou zaznamenány klientovy údaje o výši jeho příjmu a vydáních. Rovněž má za to, že poskytnutá jistina na základě žádosti o zápůjčku, je zákonem nezabavitelná částka a pokud by byla zabavena na úkor věřitele, jednalo by se o nedovolené obohacení ze strany dlužníka. Navrhl, aby věc byla vrácena k novému projednání ke krajskému soudu.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 13.5.2015 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 3.7.2015, č.j. KSOS 25 INS 12412/2015-A-9, rozhodl o úpadku dlužníka, dlužníku povolil jeho řešení oddlužením, insolvenční správkyní ustanovil Ing. Hanu Sazovskou, se sídlem Frýdek-Místek, Chlebovice, U Hřiště 255, PSČ 739 42 a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Věřitel č. 7 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P7, doručenou soudu dne 16.7.2015, nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 13.427 Kč z titulu neuhrazeného poskytnutého úvěru a smluvní pokuty z prodlení. Ke své přihlášce předložil procesní plnou moc ze dne 17.10.2014 (následně ze dne 1.10.2015), kterou zmocnil jako obecného zmocněnce ke svému zastupování v řízení Martina Bastla a rovněž uvedl korespondenční adresu, na kterou mu má být pošta zasílána, a to Ferratum Czech, s.r.o., Praha 5-Jinonice, Pekařská 621/7, PSČ 155 00. Následně soud prvního stupně usnesením ze dne 20.1.2016, č.j. KSOS 25 INS 12412/2015-B-5, schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře; toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 20.1.2016. Dne 5.10.2015 se konalo u soudu prvního stupně přezkumné jednání a první schůze věřitelů, u něhož byla přezkoumána mimo jiné pohledávka evidovaná pod č. P7 věřitele č. 7, jež byla v celé přihlášené výši 13.427 Kč popřena co do důvodu i výše pouze insolvenční správkyní, která své popření podrobně zdůvodnila. Jelikož se věřitel č. 7 přezkumného jednání dne 5.10.2015 nezúčastnil, insolvenční správkyně mu zaslala, a to na korespondenční adresu k rukám Martina Bastla, vyrozumění o popření jeho nevykonatelné pohledávky v celkové výši 13.427 Kč, v němž podrobně uvedla důvody popření, i to, že pohledávka byla popřena insolvenční správkyní a současně věřitele poučila dle ust. § 198 odst. 1, odst. 2 IZ, že ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení této výzvy, je oprávněn podat žalobu proti insolvenčnímu správci k uplatnění uvedené popřené nevykonatelné pohledávky u insolvenčního soudu s tím, že žaloba se v případě, že pohledávku popřel i dlužník, podává jak proti insolvenčnímu správci tak i proti dlužníku. Věřitel byl dále poučen, že při zmeškání lhůty k podání žaloby nelze v insolvenčním řízení k jeho popřené nevykonatelné pohledávce přihlížet. Toto vyrozumění bylo věřiteli doručeno dne 19.10.2015 (dle vrácené doručenky jí osobně převzal Martin Bastl). Jelikož věřitel č. 7 ve stanovené lhůtě žalobu na určení své pohledávky nepodal, rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 197 odst. 2 IZ, věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ustanovení § 410 odst. 2 IZ, popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V posuzované věci u přezkumného jednání dne 5.10.2015 popřela pohledávku přihlášenou věřitelem č. 7 co do pravosti i výše pouze insolvenční správkyně; věřitel se přezkumného nezúčastnil. Proto mu správkyně správně zaslala vyrozumění o tomto popření, v němž uvedla jednak důvody popření, kdo pohledávku popřel a současně jej náležitě poučila o lhůtě, v níž má možnost podat žalobu na určení popřené pohledávky a vůči komu ji má směřovat. Jelikož výzva byla věřiteli řádně doručena v pondělí dne 19.10.2015, pak mu 15 denní lhůta od tohoto doručení uplynula v úterý dne 3.11.2015 (197 odst. 2, § 198 odst. 1 IZ, § 57 o.s.ř.) IZ). Jelikož v této lhůtě odvolatel žalobu u soudu prvního stupně nepodal (což ve svém odvolání nezpochybňuje), pak jsou správné závěry soudu prvního stupně, že k přihlášce pohledávky věřitele č. 7 nelze přihlížet (§ 198 odst. 1 IZ) a správně postupoval tak, že přihlášku pohledávky věřitele č. 7 dle ust. § 185 IZ odmítl a současně rozhodl, že účast věřitele č. 7 právní mocí usnesení v insolvenčním řízení končí.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost

dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli č. 7 a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 28.1.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v. r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu