1 VSOL 132/2013-A-13
KSBR 29 INS 31297/2012 1 VSOL 132/2013-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Boženy anonymizovano , anonymizovano , bytem Nová Ves u Nového Města na Moravě 76, PSČ 592 31, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.1.2013, č.j. KSBR 29 INS 31297/2012-A-8,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužnice.

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně konstatoval, že usnesením ze dne 17.12.2012, č.j. KSBR 29 INS 31297/2012-A-7 vyzval dlužnici, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení doplnila insolvenční návrh o seznam svého majetku včetně pohledávek a o seznam svých závazků a poučil dlužnici o tom, že insolvenční návrh odmítne, nebude-li ve stanovené lhůtě doplněn. Soud prvního stupně uvedl, že lhůta k doplnění návrhu uplynula 27.12.2012, dlužnice na výzvu soudu nereagovala a návrh o požadované přílohy nedoplnila.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, ve kterém namítala, že soud prvního stupně postupoval v rozporu se zákonem, pokud ji vyzval k doplnění insolvenčního návrhu a následně insolvenční návrh odmítl, neboť její návrh obsahuje veškeré skutečnosti podstatné pro posouzení, že je v úpadku a pro posouzení podmínek nutných pro řešení úpadku oddlužením. Uvedla, že výzvu soudu ze dne 17.12.2012 sice obdržela, jejímu obsah však nerozuměla, neboť její návrh obsahoval vše, co po ní soud prvního stupně požadoval doplnit, když seznam majetku i seznam závazků uvedla pod body č. 16 a 17 a č. 9 a 18 až 21 insolvenčního návrhu a prohlásila, že seznamy jsou úplné a správné, což potvrdila podpisem pod insolvenčním návrhem. Nerozumí proto tomu, proč by měla vyhotovovat seznamy ještě jednou na samostatném papíře a posílat je jako přílohu k insolvenčnímu návrhu. Poukazovala na formulář na povolení oddlužení zveřejněný Ministerstvem spravedlnosti na webových stránkách justice s tím, že předpokládala, že vyplněním tohoto formuláře splní zákonem stanovené požadavky na jeho náležitosti. Navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí o odmítnutí návrhu zrušil.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenčním návrhem doručeným soudu prvního stupně 12.12.2012 se dlužnice domáhala zjištění svého úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. Dlužnice tvrdila, že má 16 závazů, které postupně přestala po smrti manžela splácet, závazky nesplácí nejméně od poloviny roku 2012. Prohlásila, že nepodniká, že nemá žádné zaměstnance, a proto nemůže předložit jejich seznam a uvedla, že tyto skutečnosti jsou správné a úplné, což potvrzuje podpisem pod návrhem. V bodu 09 návrhu prohlásila, že nepopírá žádný z níže uvedených závazků, že žádný z věřitelů vůči ní nemá právo na uspokojení ze zajištění, že žádný majetek není v držení věřitele nebo třetí osoby z důvodu zajištění pohledávky, případně z jiného důvodu, že nemá pohledávky za třetími osobami, že žádný z věřitelů není vůči ní blízkou osobou nebo osobou, která by s ní tvořila koncern a že tyto údaje jsou správné a úplné, což potvrzuje podpisem insolvenčního návrhu. V bodu 16 a 17 návrhu uvedla jako svůj majetek peníze v hotovosti v částce 1.000 Kč s tím, že nemá žádný majetek, který by byl předmětem zajišťovacích práv a prohlásila, že údaj o stavu majetku je úplný a správný, což potvrzuje podpisem návrhu. V bodu 18 návrhu popsala 16 závazků vůči 8 věřitelům a prohlásila, že nemá žádné vykonatelné ani zajištěné závazky. Seznam závazků, seznam majetku ani seznam zaměstnanců dlužnice k návrhu nepřipojila. Soud prvního stupně dlužnici vyzval usnesením ze dne 17.12.2012, č.j. KSBR 29 INS 31297/2012-A-7, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doplnila insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení o seznam majetku včetně pohledávek a o seznam závazků a podrobně poučil dlužnici o náležitostech těchto seznamů, jakož i o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, bude návrh odmítnut (§ 128 odst. 2 IZ). Ačkoliv dlužnice usnesení obdržela (jak potvrdila v odvolání), na tuto výzvu soudu nereagovala a požadované seznamy nepředložila.

Podle ustanovení § 103 odst. 3, věty druhé IZ, insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 104 odst. 1, odst. 2, odst. 3 a odst. 4 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí. V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké, nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč. Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Odvolací soud dospěl shodně se soudem prvního stupně k závěru, že dlužnice přes výzvu soudu prvního stupně učiněnou v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 IZ usnesením ze dne 17.12.2012, č.j. KSBR 29 INS 31297/2012-A-7, v soudem určené lhůtě nepřipojila k insolvenčnímu návrhu požadované povinné přílohy, a to seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců, ačkoliv byla soudem prvního stupně o náležitostech těchto seznamů řádně poučena, jakož i o následcích pro případ, že výzvě soudu nevyhoví. Insolvenční zákon výslovně v ustanovení § 103 odst. 3 věta druhá požaduje, aby insolvenční navrhovatel k insolvenčnímu návrhu připojil předepsané přílohy, které nejsou dle výslovného znění tohoto zákonného ustanovení součástí insolvenčního návrhu a mezi které patří dle ustanovení § 104 odst. 1 IZ i seznam majetku, závazků a zaměstnanců. Tyto seznamy jsou povinnou přílohou insolvenčního návrhu a nelze jej nahradit pouhým odkazem na obsah insolvenčního návrhu, jak učinila dlužnice a namítala v odvolání. Dlužnice tím, že uvede majetek a závazky v rámci insolvenčního návrhu, splňuje povinnost tvrzení (§ 101 odst. 1, písm. a) o.s.ř., § 103 odst. 2 IZ), přičemž těmito tvrzeními nelze nahrazovat povinnou přílohu insolvenčního návrhu, tj. seznam závazků a majetku-§ 103 odst. 3, věta druhá, § 104 odst. 1, písm. a) IZ (srov. závěry vyjádřené v usnesení NS ČR ze dne 31.3.2011, sen. zn. 29 NSČR 13/2009, zveřejněného pod č. 111/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek NS ČR).

Insolvenční zákon tedy výslovně předpokládá, že seznam majetku i seznam závazků bude tvořit samostatnou (od insolvenčního návrhu oddělenou) přílohu, obsahující zákonem předepsané náležitosti, a to včetně prohlášení o úplnosti a správnosti, jakož i podpisu dlužníka na každém z těchto seznamů (§ 104 odst. 4 IZ) a nikoliv jen na insolvenčním návrhu.

Soud prvního stupně tudíž postupoval správně, pokud insolvenční návrh dlužnice dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním

způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 26. března 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu