1 VSOL 131/2012-A-89
KSBR 39 INS 1832/2011 1 VSOL 131/2012-A-89

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka SCEPTRUM, a.s., se sídlem Modřice, Masarykova 1018, PSČ 664 42, IČ: 25512226, zastoupeného JUDr. Martinem Klimo, advokátem se sídlem Jakubská 1, Brno, PSČ 602 00, o insolvenčním návrhu věřitele Mgr. Roberta Folla, MBA, se sídlem Šumavská 31, Brno, PSČ 602 00, správci konkursní podstaty úpadce Resident Invest, a.s., se sídlem Modřice, Brněnská 404, PSČ 664 42, IČ: 27753930, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 39 INS 1832/2011-A-73 ze dne 19.12.2011

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

II. Věřitel je povinen zaplatit dlužníkovi k rukám jeho advokáta náklady odvolacího řízení ve výši 4.800,-Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl insolvenční návrh (výrok I.), uložil insolvenčnímu navrhovateli povinnost zaplatit dlužníkovi náklady řízení ve výši 15.000,-Kč (výrok II.) a uložil insolvenčnímu navrhovateli povinnost nahradit předběžnému správci Ing. Michalu Zámečníkovi odměnu ve výši 5.000,-Kč a náklady ve výši 17.601,50 Kč (výrok III.).

Proti tomuto usnesení podal insolvenční navrhovatel-věřitel včasné odvolání, které však podáním ze dne 19.3.2002 (doručeným soudu prvního stupně téhož dne) vzal zcela zpět s odůvodněním, že Poštovná banka, a.s. postoupila své pohledávky vůči dlužníku na třetí osoby, která se s dlužníkem dohodla na prodloužení splatnosti pohledávek do 31.12.2016 bez povinnosti dlužníka splácet do této doby jistinu.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Insolvenční navrhovatel-věřitel vzal své odvolání zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud proto postupoval podle shora uvedených zákonných ustanovení a odvolací řízení o jeho odvolání zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo, tj. uplynutím odvolací lhůty (§ 222 odst. 1 o.s.ř.).

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn ust. § 146 odst. 2 větou první a ust. § 224 odst. 1 o.s.ř. Věřitel zpětvzetím odvolání z procesního hlediska zavinil, že odvolací řízení muselo být zastaveno, a proto je povinen zaplatit dlužníkovi účelně vynaložené náklady odvolacího řízení. Dlužník je zastoupen advokátem, který v odvolacím řízení učinil jeden úkon právní služby (písemné vyjádření k odvolání věřitele), a proto mu přísluší odměna za právní zastoupení ve výši 4.500,-Kč (§ 8 a § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb. ve znění účinném do 29.2.2012 ve spojení s Čl. II. Přechodných ustanovení vyhl.č. 64/2012 Sb.), dále paušální náhrada za jeden úkon právní služby po 300,-Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění), tedy celkem náklady odvolacího řízení ve výši 4.800,-Kč, které je povinen zaplatit dlužníkovi k rukám jeho advokáta ve lhůtě tří dnů od právní moci rozhodnutí (§ 142 odst. 1 a § 160 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Nesplní-li povinný dobrovolně a ve stanovené lhůtě to, co mu ukládá toto rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Olomouci dne 6. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu