1 VSOL 1305/2016-A-11
KSBR 44 INS 19302/2016 1 VSOL 1305/2016-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci dlužnice Ivy anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby: 70294615, bytem Čermákova 2397/16, 690 02 Břeclav, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice ze dne 25. 9. 2016 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 8. 2016, č.j. KSBR 44 INS 19302/2016-A-4,

t a k t o:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužnice se n e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 3 odst. 1-3, § 103 odst. 2 a § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužnice. Rozhodnutí odůvodnil tím, že návrh dlužnice byl sice podán na formuláři Návrh na povolení oddlužení , přesto ho soud posoudil jako insolvenční návrh, který však neobsahoval podstatné náležitosti insolvenčního návrhu (zejména vylíčení okolností osvědčujících úpadek). Okolnosti osvědčující úpadek dlužnice popsala v kolonce 07 formuláře nedostatečně. Sice nezaměnitelně identifikovala své věřitele, uvedla výši svých jednotlivých závazků, avšak alespoň u dvou závazků vůči dvěma různým věřitelům neuvedla konkrétní datum jejich splatnosti. Pouhá skutečnost, že vůči dlužnici jsou vedena exekuční řízení bez bližších a konkrétnějších informací o tom, zda lze či nelze v rámci těchto řízení dosáhnout isir.justi ce.cz uspokojení pohledávek věřitelů dlužnice, doplněných o příslušné důkazy, nezakládá žádnou z vyvratitelných domněnek úpadku. Taktéž tvrzení dlužnice, že má všechny závazky více jak 30 dnů po splatnosti a není schopna je plnit, bez dalších konkrétních informací o alespoň dvou věřitelích, výši a splatnosti jejich pohledávek za dlužníkem, které v návrhu absentují, není způsobilé úpadek dlužnice osvědčit. Insolvenční návrh tak postrádá jednu ze základních náležitostí každého insolvenčního návrhu požadovanou zákonem, kterou je uvedení rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek, proto je návrhem neprojednatelným. Taktéž připojený seznam závazků neobsahuje údaje o konkrétním termínu splatnosti všech jejích závazků, přestože dle ustanovení § 104 odst. 3 IZ se jedná o údaj, který v něm obsažen být musí, aby tento seznam bylo možno považovat za správný a úplný. V insolvenčním návrhu absentující údaje, které by osvědčovaly úpadek dlužnice, tedy soud nemohl zjistit ani z této zákonné přílohy. Jelikož chybí základní náležitosti insolvenčního návrhu, bez jejichž uvedení nelze pokračovat v řízení, postupoval soud podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, v němž uvedla, že ji krajský soud nevyzval k doplnění chybějících údajů ke splatným závazkům a bez dalšího rovnou odmítl podaný návrh na oddlužení. Domnívá se, že nedostala spravedlivou možnost doplnit chybějící údaje a soud dlužnici poškodil na jejích právech. Navrhla, aby odvolací soud zrušil napadené usnesení v celém rozsahu a vrátil věc k novému projednání krajskému soudu.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat odvolací jednání (§ 94 odst. 1 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ platí, že dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

Podle odstavce 2 tohoto ustanovení se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud (pozn. jedná se o vyvratitelné právní domněnky).

Podle § 103 odst. 1 IZ insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Je-li navrhovatelem stát, musí insolvenční návrh obsahovat označení příslušné organizační složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje.

Podle odst. 2 v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 104 odst. 3 o.s.ř. v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z insolvenčního spisu se podává, že dlužnice se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 19.8.2016, který spojila s návrhem na povolení oddlužení, domáhá zjištění úpadku a jeho řešení oddlužením formou splátkového kalendáře. K podání využila formulář, který je předepsaný k podání návrhu na povolení oddlužení. V popisu rozhodujících skutečností osvědčujících její úpadek v bodu 07. formuláře uvedla, že má více věřitelů a peněžité závazky více než 30 dnů po splatnosti. Jako věřitele označila ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o., kdy byl dne 30.6.2016 vydán exekuční příkaz č.j. 36 Ex 1248/2016-18 k uspokojení pohledávky tohoto oprávněného ve výši 365.958,88 Kč a dále označila věřitele Scania Finance Czech Repulic, spol. s r.o. se závazkem ve výši 4.290 Kč a 3.569,74 EUR, u něhož byla poslední splátka uhrazena dne 1.4.2016 a další splátky nebyly hrazeny. Závazky dlužnice činí v souhrnu částku celkem 563.016,55 Kč. Majetek dlužnice neoznačila žádný a ke svému příjmu uvedla, že její hrubá mzda činí 12.000 Kč s variabilní složkou 3.000 Kč hrubého měsíčně, kterou nelze nyní odhadnout. Dále jí bude manžel zasílat měsíčně dar ve výši 5.000 Kč. K návrhu dlužnice připojila seznam závazků a majetku. V bodu 17.(závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné) uvedla ručitelský závazek vůči Scania Finance Czech Republic, spol. s.r.o. ve výši 94.086,80 Kč. V bodu 19. (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné) uvedla ručitelský závazek vůči ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o. ve výši 468.929,75 Kč, rozhodnutí označila pouze 36 Ex 1248/2016-20. V seznamu závazků označila k oprávněnému ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o. dlužnice závazek exekuční příkaz č.j. 36 Ex 1248/2016-18 ze dne 30.6.2016 vydaný Exekutorským úřadem Liberec-soudní exekutor JUDr. Soňa Karasová k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 365.958,88 Kč s úrokem 6% ročně v aktuální výši k 16.8.2016 79.550,87 Kč a k nevykonatelné pohledávce oprávněného Scania Finanace Czech Republic, spol. s r.o. uvedla poslední splátka uhrazena dne 1.4.2016. Další splátky nebyly hrazeny. Celkem částka závazku činí k dnešnímu dni 94.086,80 Kč. Poslední komunikace s věřitelem byla dne 8.7.2016. Tento závazek není hrazen od 1.4.2016, tedy déle než 30 dní .

Na základě těchto zjištění se odvolací soud neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že v insolvenčním návrhu dlužnice absentují údaje alespoň o dvou věřitelích, vůči nimž má závazky více jak 30 dnů po splatnosti, které není schopna plnit, bez dalších konkrétních informací o výši a splatnosti jejich pohledávek za dlužníkem. Dlužnice totiž jak v návrhu, tak v přiloženém seznamu závazků řádně označila dva věřitele včetně výše jejich pohledávek, přičemž z uvedených údajů je zřejmé, že vykonatelná pohledávka je vymáhána exekučním příkazem ze dne 30.6.2016, takže ke dni podání insolvenčního návrhu 19.8.2016 se jedná o pohledávku 30 dnů po splatnosti. U nevykonatelné pohledávky uvedla datum poslední úhrady splátky dne 1.4.2016 a z tohoto údaje je rovněž zřejmé, že se jedná ke dni 19.8.2016 o pohledávku 30 dnů po splatnosti.

Na základě uvedených zjištění odvolací soud dospěl k závěru, že insolvenční návrh dlužnice obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti a je projednatelný. Proto postupoval dle ust. § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá.

Soud prvního stupně se bude v dalším řízení zabývat tím, zda dlužnicí připojené přílohy splňují zákonné podmínky povinných příloh k insolvenčnímu návrhu dle ust. § 104 IZ, a zda dlužnice podala řádný návrh na povolení oddlužení dle ust. § 391 a násl. IZ. Teprve poté zváží, zda dlužnice se již nachází v úpadku a zda jí úpadek hrozí a zda splňuje podmínky pro řešení jejího úpadku oddlužením.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 30. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu