1 VSOL 130/2018-A-24
č. j. KSOS 34 INS 11134/2017 1 VSOL 130/2018-A-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci

dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem 742 71 Hodslavice 441,

o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 9. 2017, č. j. KSOS 34 INS 11134/2017-A-16

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 9. 2017, č. j. KSOS 34 INS 11134/2017-A-16 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) odmítl insolvenční návrh dlužníka s odůvodněním, že dlužník ani na výzvu soudu nepřipojil k insolvenčnímu návrhu zákonem požadované přílohy obsahující náležitosti dle ustanovení § 104 IZ, neboť připojil pouze přílohy, které nejsou dlužníkem podepsány, a proto k nim nelze přihlížet.

2. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník blanketní odvolání, které ani na výzvu soudu nedoplnil.

3. Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. isir.justi ce.cz

4. Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

5. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 30. 9. 2017.

6. Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.12.2017. Dlužno dodat, že poslední novelou insolvenčního zákona nebyla níže citovaná ustanovení IZ dotčena.

7. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se návrhem ze dne 25. 5. 2017, doručeným soudu dne 29. 5. 2017, domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen oddlužením formou plnění splátkového kalendáře. V kolonce 06 mimo jiné uvedl, že jeho největším věřitelem je Česká spořitelna a dále Home Credit, CETELEM a T-Mobile, takže má více věřitelů, vůči kterým má pohledávky ve výši cca 450.000 Kč, které nebyl schopen splácet, a proto od února-března 2016 musel zastavit platby všem věřitelům. Z povinných příloh připojil k insolvenčnímu návrhu pouze seznam závazků s prohlášením o správnosti a úplnosti, který též podepsal. Proto byl vyzván usnesením ze dne 22. 6. 2017, č. j. KSOS 34 INS 11134/2017-A-11, aby k návrhu připojil seznam svého majetku, zaměstnanců s poučením o jejich náležitostech, výpis z rejstříku trestů ne starší tři měsíce a čistý příjem za roky 2014, 2015, 2016 a měsíce 01 až 06. 2017. Na tuto výzvu dlužník sice reagoval, ovšem seznam majetku a zaměstnanců soudu předložil jako přílohu elektronického podání (prostého e-mailu) bez uznávaného elektronického podpisu, a proto byl soudem opakovaně vyzván usnesením ze dne 7. 8. 2017, č. j. KSOS 34 INS 11134/2017-A-14 k doložení listin specifikovaných v předchozí výzvě. Na tuto druhou výzvu dlužník reagoval žádostí o prodloužení lhůty do 28. 8. 2017. Vzhledem k tomu, že ani v této avizované lhůtě nebyl insolvenční návrh doplněn o řádné zákonem požadované přílohy (řádně podepsaný seznam majetku a zaměstnanců), rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

8. Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu a je-li insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, vyzve ji insolvenční soud usnesením k doplnění insolvenčního návrhu v jím určené lhůtě a toto usnesení doručí také dlužníku. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Je-li insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, nezačne tato lhůta běžet dříve, než je usnesení podle věty první doručeno jak dlužníku, tak osobě podle § 390a odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

9. Podle ustanovení § 104 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odstavec 1).

10. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odstavec 2). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odstavec 3). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odstavec 4).

11. Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že dlužník na výzvu soudu, s poučením o náležitostech seznamů dle ustanovení § 104 odst. 4 IZ, předložil pouze nepodepsané seznamy (s výjimkou seznamu závazků), které soudu doručil jako přílohu elektronického podání bez uznávaného elektronického podpisu.

12. S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

Olomouc 26. února 2018

JUDr. Karla Trávníčková, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová