1 VSOL 13/2018-B-45
č . j. KSBR 52 INS 1255/2015 1 VSOL 13/2018-B-45

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci

dlužníků: a) Jiří anonymizovano , anonymizovano , IČO 87107848 bytem Sadová 841, 735 14 Orlová b) Erika anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , IČO 75621070 bytem 687 07 Tupesy

o zrušení oddlužení a zastavení insolvenčního řízení, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 11. 2017, č. j. KSBR 52 INS 1255/2015-B-30

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že schválené oddlužení dlužníků Jiřího anonymizovano a Eriky anonymizovano anonymizovano se nezrušuje

Odůvodnění:

1. Soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení dlužníků Jiřího anonymizovano a Eriky anonymizovano anonymizovano podle § 418 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) ve znění novely zákona č. 64/2017, účinné od 1. 7. 2017, neboť dlužníci neplní podstatné povinnosti schváleného oddlužení (výrok I.), zastavil insolvenční řízení dlužníků (výrok II.), určil odměnu insolvenčního správce ve výši 36.000 Kč plus 21 % DPH ve výši 7.560 Kč a hotové výdaje ve výši 7.200 Kč plus 21 % DPH ve výši 1.512 Kč, celkem 52.272 Kč, kdy část byla uhrazena dlužníky a část odměny ve výši 8.154 Kč bude insolvenčnímu správci vyplacena po právní moci rozhodnutí z prostředků České republiky prostřednictvím Krajského soudu v Brně (výrok III.) a zprostil insolvenčního správce Zrůstek a partneři v.o.s. funkce (výrok IV.).

2. Soud prvního stupně vyšel z toho, že -usnesením ze dne 15. 4. 2015 č.d. A-6 zjistil úpadek dlužníků, povolil oddlužení a insolvenčním správcem ustanovil Zrůstek a partneři v.o.s. isir.justi ce.cz

-Usnesením ze dne 14. 7. 2015 č.d. B-10 schválil oddlužení dlužníků, dle něhož měli dlužníci hradit splátky ze svých příjmů a dále z daru ve výši 4.000 Kč měsíčně na základě darovací smlouvy s tím, že první splátku měli uhradit ke dni 31. 8. 2015. -Usnesením ze dne 4. 9. 2015 č.d. B-11 byla provedena změna splátkového kalendáře, když byly vyňaty popřené pohledávky. -Dne 18. 1. 2016 č.d. B-12 správce ve zprávě o plnění oddlužení uvedl, že dlužníci řádně neplní schválené oddlužení, když není řádně hrazen peněžitý dar ve výši 4.000 Kč, důsledkem čehož v prosinci 2015 očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činila pouze 1,26 %. -Dne 28. 4. 2016 č.d. B-16 soud vyzval dlužníky k předložení přehledu příjmů ke dni 15. 9. 2015 a 15. 3. 2016 a sdělení, proč není placen dar ve prospěch oddlužení ve výši 4.000 Kč. -Podáním č.d. B-17 dlužníci sdělili, že neplacení daru bylo způsobeno dočasnou platební neschopností dárce, předložili přehledy příjmů. -Dne 1. 7. 2016 č.d. B-18 insolvenční správce sdělil, že dlužník b) nastoupil od 14. 4. 2016 k novému zaměstnavateli Jaroslavu Strnadovi, v době podání zprávy však byl v pracovní neschopnosti. Po skončení rodičovské dovolené v srpnu 2016 dlužník b) přislíbil vyšší příjmy ze zaměstnání, nebo navýšení plnění z darovací smlouvy. Dar ve výši 4.000 Kč byl poskytován s výjimkou měsíce dubna 2016, kdy byl poskytnut ve výši 3.000 Kč. V květnu 2016 činil 5.500 Kč. Očekávané uspokojení nezajištěných věřitelů činilo v červnu 2016 11,46 %. -Dne 10. 8. 2016 č.d. B-19 soud vyzval dlužníky ke sdělení, z jakého důvodu nebyly doplaceny dlužné dary a proč neoznámili u dlužníka b) nástup do zaměstnání. Zároveň vyzval dlužníky k vyjádření, jakým způsobem hodlají řešit situaci, kdy očekávaná míra uspokojení věřitelů činí pouze 11,46 %. Dlužníci na výzvu soudu přes urgenci nereagovali. -Dne 14. 10. 2016 č.d. B-21 insolvenční správce sdělil očekávané uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši 17,3 %, konstatoval nedostačující příjmy dlužníků. -Dne 8. 12. 2016 č.d. B-22 zaměstnavatel dlužníka a) sdělil, že dlužník u něj ukončil pracovní poměr dne 11. 11. 2016 a zaměstnavatel předložil přehled příjmů dlužníka. -Na jednání ke zrušení schváleného oddlužení nařízeného na den 14. 6. 2017 insolvenční správce omluvil neúčast dlužníků, mimo jiné předložil pracovní smlouvu dlužníka a) uzavřenou dne 30. 1. 2017 s obchodní korporací SECURITY CENTRUM SLUŽEB s.r.o. Insolvenční správce podal zprávu o plnění oddlužení ze dne 13. 6. 2017 č.d. B-26, v níž sdělil, že aktuální předpoklad uspokojení dosahuje pouze 14, 22 %, dlužníci i nadále nehradí dar ve výši 4.000 Kč pravidelně. Srážky pro účely oddlužení jsou aktuálně nulové. Žádný nový zdroj příjmů dlužníci nedoložili, nezaslali soudu přehled svých příjmů k 15. 9. 2016 a 15. 3. 2017. Správce nemá přehled o příjmech dlužníka b) a jeho aktuálních vyživovacích povinnostech, pracovní smlouvu dlužníka a) zaslali s ostatními listinami až v den jednání na jeho výzvu. Spolupráci s dlužníky je nefungující, proto navrhoval zrušení schváleného oddlužení. Vyúčtoval odměnu za 28 měsíců ve výši 45.752 Kč včetně DPH s tím, že částka 44.118 Kč byla dlužníky uhrazena na zálohách na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.

3. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že splátkový kalendář měl probíhat na základě srážek ze mzdy dlužníka a) a z daru na základě darovací smlouvy na částku 4.000 Kč. Již v prosinci 2015 byly problémy s plněním splátkového kalendáře, když dar ve výši 4.000 Kč nebyl řádně hrazen. Očekávané uspokojení věřitelů ve zprávě č.d. B-21 činilo pouze 17,13 %. Komunikace dlužníků je nedostačující, neboť nereagovali na výzvu soudu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

č.d. B-19, ani na přes opakovanou výzvu č.d. B-20. Na jednání o zrušení oddlužení se dlužníci nedostavili, omluvili se jen prostřednictvím insolvenčního správce. Uvedené svědčí o ledabylém postoji, který mají dlužníci k plnění svých povinností a k insolvenčnímu řízení. Dle poslední zprávy činí očekávané uspokojení nezajištěných věřitelů 14,22 %, je tedy zřejmé, že předpoklad uspokojení nezajištěných věřitelů za pět let trvání oddlužení nedosahuje ani požadované minimální hranice 30 % jejich pohledávek. Protože majetek dlužníků by nestačil ani na pokrytí nákladů insolvenčního správce při způsobu řešení úpadku konkursem, je zřejmé, že majetek dlužníků je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Současně dlužníci o prohlášení konkursu nepožádali, proto soud rozhodl podle § 418 odst. 5 IZ o zastavení insolvenčního řízení, o odměně a hotových výdajích insolvenčního správce a zproštění insolvenčního správce funkce.

4. Proti tomuto rozhodnutí podali dlužníci odvolání, v němž uvedli, že mají vyživovací povinnosti vůči pěti dětem a insolvence byla jejich jediným možným řešením, jak se dostat ze spirály dluhů. Plátce daru p. Katrňák si založil sám vlastní rodinu, proto nemohl vždy dlužníkům poskytovat dar a vznikaly nedoplatky ve splátkách. Protože si byli vědomi, že dárce nemůže vždy poskytnout splátku, doplatili v některých měsících splátku ze svých prostředků. Nesouhlasí se závěrem, že jejich postoj k oddlužení byl ledabylý. Dlužník Jiří anonymizovano byl celou dobu zaměstnaný nejprve u společnosti ABI special, které skončila zakázka v Tesco Uherské Hradiště. Dne 30. 9. 2016 hned začal pracovat pro společnost SECURITY CENTRUM SLUŽEB, kde byl nejprve na dohodu o provedení práce a od 1. 2. 2017 v hlavním pracovním poměru na dobu dvou let. Nikdy nebyl práce neschopen. Dlužnice Erika anonymizovano anonymizovano se stará o svého bezmocného otce, který má III. stupeň invalidity od prosince 2016. Od července 2017 chodí na nepravidelné brigády ke svému dřívějšímu zaměstnavateli Jaroslavu Strnadovi, který na základě dohody o provedení práce v rozsahu 300 hodin ročně platí odměnu 140 Kč na hodinu. Jaroslav Strnad se nabídl dlužníkům poskytnout darovací smlouvu s darem ve výši 4.000 Kč, neboť rodinu zná a ví, že se nejedná o lehkomyslné lidi. Dále mají druhého dárce, matku dlužnice, která je schopna poskytnout dlužnici dar ve výši 2.000 Kč měsíčně. Oba tito dárci nemají žádnou vyživovací povinnost, proto je zřejmé, že poskytnuté dary budou poskytovány. Prodlevu na splátkovém kalendáři dlužníci dorovnají nejpozději k 31. 3. 2018. S insolvenčním správcem komunikovali telefonicky, omluvili se z účasti na jednání dne 13. 6. 2017.

5. Insolvenční správce potvrdil, že dlužníci uhradili na účet majetkové podstaty dlužnou odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 8.154 Kč. Dlužnice kontaktovala po zrušení oddlužení insolvenčního správce, kterému navrhla řešení oddlužení plněním z darovacích smluv.

6. Odvolací soud především konstatuje, že předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno dne 20. 1. 2015. S účinností od 1.7.2017 byl insolvenční zákon novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Dle bodu 1. přechodného ustanovení v článku II. zákona č. 64/2017 Sb. platí, že zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Na přezkoumávanou věc, v níž soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením ze dne 27.11.2017, je nutno aplikovat insolvenční zákon ve znění účinném do 30.6.2017, neboť stávající realizační fáze insolvenčního řízení byla zahájena rozhodnutím o způsobu řešení úpadku dne 15. 4. 2015, tedy za účinnosti insolvenčního zákona ve znění do 30.6.2017 a končí buď rozhodnutím o splnění oddlužení nebo konečnou zprávou při nařízení konkursu.

7. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

8. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami oprávněnými, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a vzhledem ke skutečnostem nastalým po vydání napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí je nutno změnit.

9. Z obsahu insolvenčního spisu mimo skutková zjištění uvedená soudem prvního stupně vyplývá, že: -insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníků spojeným se společným návrhem manželů na povolení oddlužení doručeným soudu dne 20. 1. 2015, v němž dlužníci uvedli, že mají 19 závazků ve výši 534.421 Kč, z toho 1 závazek ve výši 20.107 Kč je zajištěný a 18 závazků ve výši 514.314 Kč je nezajištěných. V době zahájení insolvenčního řízení byl dlužník Jiří anonymizovano zaměstnán jako strážný ve společnosti ABI special s.r.o. na dobu neurčitou s příjmem 13.000 Kč měsíčně, dlužníci mají společně tři nezletilé děti, které žijí s dlužníky ve společné domácnosti. Erika anonymizovano anonymizovano byla na rodičovské dovolené, její rodičovský příspěvek činil 3.800 Kč, v péči měla kromě dětí z manželství s dlužníkem rovněž Zdeňka anonymizovano a Terezii anonymizovano . V době podání návrhu pracovala na dohodu o provedení práce jako prodavačka u Václava Hrabce s.r.o. s příjmem 9.000 Kč měsíčně. Pro účely plnění splátkového kalendáře přislíbili měsíční dar ve výši 4.000 Kč. Předpoklad uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů činil 32,44 %. -Usnesením ze dne 15. 4. 2015 č.d. A-16 soud zjistil úpadek dlužníků, povolil oddlužení a dlužníkům uložil povinnost platit zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce v celkové výši 1.350 Kč a DPH. -Dle zprávy insolvenčního správce ze dne 22. 5. 2015 č.d. B-4 se do insolvenčního řízení dlužníků přihlásilo 20 věřitelů s 21 pohledávkami v celkové výši 556.890,40 Kč, do výše 540.701 Kč byly pohledávky uznány, popřeny byly ve výši 13.189,40 Kč. Očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činila 31,21 %. -Usnesením ze dne 14. 7. 2015 č.d. B-10, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 16. 7. 2015, soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře, termín první splátky stanovil k 1. 8. 2015 a dlužníkům uložil hradit zálohu na odměnu a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.350 Kč plus 21 % DPH měsíčně. Celková výše zjištěných pohledávek činila 535.922,50 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

10. Podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

11. Ustanovení § 392 odst. 3 IZ, věta druhá stanoví, že jsou-li zde osoby ochotné poskytnout dlužníkovi za účelem splnění oddlužení dar nebo mu po dobu trvání oddlužení platit pravidelné peněžní dávky, připojí dlužník k návrhu na povolení oddlužení i písemnou darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu; podpisy těchto osob na smlouvách musí být úředně ověřeny.

12. Podle ustanovení § 398 odst. 3 IZ, při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu pěti let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.

13. Podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. a), b) IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

14. Podle ustanovení § 418 odst. 4 IZ, rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1, písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

15. Podle ustanovení § 314 odst. 1 písm. a) IZ, o nepatrný konkurs jde, jestliže dlužníkem je fyzická osoba, která není podnikatelem.

16. Odvolací soud doplnil dokazování potvrzením o vkladu částky 8.154 Kč v hotovosti na účet třetí osoby č. ú. 115-2538230237/0100 dne 12. 2. 2018. Dle předložené dohody o provedení práce uzavřené mezi Erikou anonymizovano jako zaměstnancem a Jaroslavem Strnadem jako zaměstnavatelem se dlužnice zavázala provést pro zaměstnavatele pomocné práce v době od 2. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v rozsahu 300 hodin za kalendářní rok, za který náleží zaměstnanci odměna 140 Kč na hodinu. Dle výplatní pásky Eriky anonymizovano za leden 2018 činila čistá mzda dlužnice 3.500 Kč. Dle potvrzení úřadu práce prokazujícího dobu poskytování péče ze dne 8. 1. 2018 č.j. 1060/2018/UHR, dlužnice poskytuje péči osobě Josef anonymizovano , anonymizovano , příspěvek na péči přiznán od 4/2015. Období poskytování péče od 1. 12. 2016, stupeň závislosti III., celkem 8.800 Kč za měsíc, v měsících od 1/2017 do 12/2017 vyplaceno celkem 105.600 Kč. Podle potvrzení Středního odborného učiliště Uherský Brod je žák Zdeněk anonymizovano student 1. ročníku APO učiliště, obor vzdělání automechanik.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

17. Dle darovacích smluv uzavřených dlužníky s dárci Jaroslavem Strnadem a Ludmilou anonymizovano se dárce Jaroslav Strnad zavázal poskytovat dar ve výši 4.000 Kč měsíčně a Ludmila anonymizovano dar ve výši 2.300 Kč měsíčně. Dle potvrzení o zdanitelných příjmech dlužníka Jiřího anonymizovano za rok 2017 a výplatních lístků za období 4, 6, 7, 8, 11, 12/2017 činí jeho příjem 10.127 Kč měsíčně včetně daňových bonusů na děti. Dlužník uvedl, že pracuje na zkrácený úvazek, protože jsou početná rodina, starají se o 5 dětí a bezmocného otce dlužnice, všichni žijí společně.

18. Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 28.2.2013, sen. zn. 29 NS ČR 12/2013, které je publikováno ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 77/2013, formuloval a odůvodnil závěr, že lhůta stanovená insolvenčním zákonem dlužníku ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou (nejzazší), přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení. Jestliže dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoliv řádně plní povinnosti uvedené v § 412 odst. 1 a 3 IZ, není to důvodem k postupu podle § 418 odst. 1, písm. a) IZ, postup podle § 418 odst. 1, písm. b) IZ tím však není vyloučen.

19. Oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Soud prvního stupně postupoval věcně správně, pokud se opakovaně zabýval při oddlužení formou splátkového kalendáře zjištěním insolvenčního správce, že dlužníci neplní s ním spojené povinnosti v podstatné míře a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníků od placení zbytku jejich dluhů. V takovém případě totiž není důvod vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba ukončit proces oddlužení za podmínek vymezených v § 418 IZ zrušením schváleného oddlužení.

20. Odvolací soud se zabýval přezkumem závěru soudu prvního stupně, že dlužníci nebudou schopni splnit podstatnou část splátkového kalendáře (§ 418 odst. 1, písm. b/ IZ) a vyšel shodně se soudem prvního stupně ze skutečnosti, že výše zjištěných nezajištěných závazků dlužníků činí 535.922,50 Kč a že za dobu trvání splátkového kalendáře od 1.8. 2015 do listopadu 2017 dlužníci zaplatili nezajištěným věřitelům částku 29.216 Kč. Dlužnice má vyživovací povinnost k 5 dětem, dlužník ke 3 společným dětem. Odvolací soud vyšel z nové skutečnosti, že v průběhu odvolacího řízení dlužníci uhradili odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce přiznanou napadeným rozhodnutím ve výši 8.154 Kč a dále uzavřeli darovací smlouvy se dvěma dárci na dar v celkové měsíční výši 6.300 Kč. Dlužnice má měsíční příjem z dohody o provedení práce ve výši 3.500 Kč a dlužník z pracovního poměru na zkrácený úvazek ve výši 10.127 Kč včetně daňových bonusů na děti. Dlužnice pečuje o otce, který pobírá příspěvek za bezmocnost III. stupně v měsíční výši 8.800 Kč. Do konce plnění schváleného oddlužení zbývá dlužníkům 30 měsíců. Odvolací soud dospěl k závěru, že při daru ve výši 6.300 Kč měsíčně již za únor 2018 a po celou zbývající dobu trvání oddlužení do 31.7.2020, je splněn předpoklad uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v zákonem

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

požadovaném minimálním rozsahu 31,57%. Je zřejmé, že vzhledem k počtu vyživovaných osob dlužníci nejsou schopni ze svého příjmu pro oddlužení poskytovat jakoukoliv částku a jsou zcela odkázáni při plnění splátkového kalendáře v oddlužení na poskytování daru. Vzhledem k osobám dárců, kterými jsou matka dlužnice a zaměstnavatel dlužnice, současně rodinný přítel dlužníků, však lze očekávat řádné plnění daru a dlužníci musí po zbytek schváleného oddlužení pravidelné měsíční poskytování daru zajistit.

21. Odvolací soud konstatuje, že byla zcela oprávněná výtka insolvenčního správce, že dlužníci s ním nekomunikují a závěr soudu, že tím porušují povinnosti v insolvenčním řízení. Proto je naprosto nezbytné, aby dlužníci poskytovali insolvenčnímu správci i soudu požadovanou součinnost, k níž jsou povinni dle ust. § 412 odst. 1 IZ a dle usnesení o schválení oddlužení, zejména jsou pak povinni oznamovat jakékoliv změny zaměstnavatelů a příjmů a zasílat přehledy svých příjmů. O těchto povinnostech byli nad rámec uvedeného důrazně poučeni též odvolacím soudem.

22. Odvolací soud zohlednil zcela mimořádné rodinné podmínky a zázemí dlužníků a zejména jejich úsilí, které vyvinuli po vydání napadeného rozhodnutí pro zajištění pokračování oddlužení a shledal podmínky pro změnu napadeného rozhodnutí soudu prvního stupně podle § 220 odst. 1 písm. b) o.s.ř. tak, že se schválené oddlužení dlužníků Jiřího anonymizovano a Eriky anonymizovano anonymizovano nezrušuje.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Zveřejnění zkráceného znění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku nemá účinky doručení rozhodnutí (§ 89 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, v platném znění).

Olomouc 21. února 2018

JUDr. Anna Hradilová, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová