1 VSOL 1293/2016-A-52
KSOS 34 INS 3312/2016 1 VSOL 1293/2016-A-52

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka MULTICREDIT SE, identifikační číslo osoby: 29288657, se sídlem Sokolská třída 244/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, o insolvenčním návrhu věřitele Bazcom, a.s., identifikační číslo osoby: 27397050, se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 1015/55 PSČ 110 00, zastoupeného JUDr. Janem Nekolou, advokátem se sídlem Praha, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.7.2016, č. j. KSOS 34 INS 3312/2016-A-39,

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí rozhodl soud prvního stupně podle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), o úpadku dlužníka.

Proti tomuto rozhodnutí podala za dlužníka odvolání advokátka Mgr. Magdaléna Poncza. isir.justi ce.cz

Odvolací soud se s ohledem na obsah spisu zabýval především existencí plné moci advokátky Mgr. Magdalény Poncza k podání odvolání za dlužníka jako podmínky řízení podle níže citovaných ustanovení občanského soudního řádu.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 103 o.s.ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Podle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Podle ustanovení § 28 o.s.ř. Zástupci, jejž si účastník zvolil, udělí písemně nebo ústně do protokolu procesní plnou moc nebo plnou moc jen pro určité úkony (odstavec 1). Odvolání plné moci účastníkem nebo její výpověď zástupcem jsou vůči soudu účinné, jakmile mu byly účastníkem nebo zástupcem oznámeny; vůči jiným účastníkům řízení jsou účinné, jakmile jim byly oznámeny soudem (odstavec 2).

Podle ustanovení § 32 odst. 1 o.s.ř. každý, kdo v řízení vystupuje jako zástupce účastníka, popřípadě jako jeho další zástupce, musí své oprávnění doložit již při prvním úkonu, který ve věci učinil.

Podle ustanovení § 211 o.s.ř. pro řízení u odvolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného

Zastavit řízení, existuje-li procesní překážka, jejíž nedostatek obecně lze odstranit, je možné pouze tehdy, jestliže se v konkrétním případě takový nedostatek odstranit nepodaří. K odstranitelným nedostatkům podmínek řízení mimo jiné náleží i nedostatek plné moci (ustanovení § 28 o.s.ř.).

Z obsahu spisu vyplývá, že podáním ze dne 21.7.2016, doručeným soudu téhož dne, sdělila advokátka dlužníka Mgr. Magdaléna Poncza, že dlužník odvolal veškeré plné moci udělené Mgr. Magdaléně Poncza, což se vztahuje rovněž na zastupování dlužníka v řízení sp. zn. KSOS 34 INS 3312/2016, přičemž k důkazu přiložila kopii odvolání plné moci dlužníkem ze dne 10.6.2016.

Dne 1.8.2016 podala advokátka jménem dlužníka odvolání, ve kterém uvedla, že odvolání podává z procesní opatrnosti. V doplnění odvolání ze dne 11.8.2016, doručeném soudu téhož dne, zopakovala, že odvolání podala z procesní opatrnosti, když mohlo dojít k marnému uplynutí lhůty k podání opravného prostředku, a to i přes to, že dlužník jí ke dni 10.6.2016 odvolal veškeré plné moci k zastupování.

Usnesením ze dne 18.8.2016, č.j. KSOS 34 INS 3312/2016-A-43 soud prvního stupně vyzval advokátku Mgr. Magdalénu Poncza k doplnění odvolání tak, že doloží plnou moc k zastupování dlužníka v předmětném řízení. Podáním ze dne 24.8.2016, doručeným soudu téhož dne, advokáta dlužníka sdělila, že dlužníka v této věci nezastupuje a plnou moc tedy doložit nemůže, protože jí nedisponuje.

Po předložení věci k rozhodnutí o odvolání postupoval odvolací soud v souladu s ustanovením § 104 odst. 2 o.s.ř. a usnesením ze dne 18.10.2016, č.j. -A-50, vyzval dlužníka (s tím, že tato výzva byla na vědomí zaslána i advokátce Mgr. Magdaléně Poncza), aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení předložil soudu plnou moc k podání odvolání za dlužníka. Současně dlužníka poučili, že nebude-li plná moc ve stanovené lhůtě doložena, odvolací soud řízení podle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. zastaví. Na tuto výzvu, která byla dlužníkovi doručena 28.10.2016, nebylo reagováno a uvedený nedostatek podmínky řízení nebyl odstraněn.

S ohledem na to, že nebyla předložena nová plná moc opravňující Mgr. Magdalénu Poncza k podání odvolání za dlužníka, a tudíž nebyl odstraněn nedostatek podmínky řízení, odvolací soud podle ustanovení § 104 odst.2, § 211 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

Navrhujícímu věřiteli, který byl v odvolacím řízení úspěšný, nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů odvolacího řízení podle ustanovení § 142 odst. 1, § 224 odst. 1 o.s.ř., neboť mu podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 23. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu