1 VSOL 1289/2015-A-22
KSBR 45 INS 24873/2015 1 VSOL 1289/2015-A-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka TipGril s.r.o., IČ: 28262379, se sídlem Brno, Jedlová 470/27, PSČ 637 00, o insolvenčním návrhu navrhovatele-věřitele Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Jedlová 470/27, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.11.2015, č.j. KSBR 45 INS 24873/2015-A-10

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně mimo jiné zjistil úpadek dlužníka TipGril s.r.o., IČ: 28262379 (výrok I.), na jeho majetek prohlásil konkurs, který bude projednáván jako nepatrný (výrok II., V.) a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Janu Poláchovou, IČ: 72535276, se sídlem Brno, Koliště 7, PSČ 602 00 (výrok IV.).

Proti tomuto rozhodnutí, a to výslovně proti výroku IV., o ustanovení Ing. Jany Poláchové insolvenčním správcem, podal dlužník včas odvolání, které vzal zpět podáním dne 25.11.2015, doručeným soudu dne 26.11.2015, neboť soud prvního stupně usnesením ze dne 24.11.2015, č.j. KSBR 45 INS 24873/2015-A-15 odvolal dosavadní insolvenční správkyni Ing. Janu Poláchovou a novým insolvenčním správcem ustanovil společnost Indra-Šebesta v.o.s., IČ: 26919877, se sídlem Brno, Čechyňská 361/16, PSČ 602 00, takže důvod odvolání odpadl.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona ozvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že odvolání bylo vzato zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, odvolací soud podle shora citovaného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e) o.s.ř.).

V Olomouci dne 10.prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu