1 VSOL 1282/2015-A-40
KSBR 52 INS 28622/2014 1 VSOL 1282/2015-A-40

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníků a) Drahoslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Strání, Podsedky 273, PSČ 687 65, IČ: 62806866, b) Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Strání, Podsedky 273, PSČ 687 65, o insolvenčním návrhu dlužníků spojeném se společným návrhem manželů na povolení oddlužení, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.11.2015, č.j. KSBR 52 INS 28622/2014-A-34,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníků podaný u soudu dne 22.10.2014.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužníci ani přes výzvu soudu zrealizovanou usnesením ze dne 4.11.2014, č.j. KSBR 52 INS 28622/2014-A-

13, nepředložili řádný seznam závazků, v němž by uvedli, které závazky jsou předmětem zajištění a jež by byl podepsán a bylo by v něm výslovně uvedeno, že je správný a úplný a nepředložili řádný seznam majetku, který je předmětem zajištění, podepsaný a opatřený prohlášením, že je správný a úplný. Na tomto základě insolvenční návrh dlužníků odmítl.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání, v němž namítali, že insolvenční návrh je srozumitelný a úplný a v řízení doložily všechny potřebné dokumenty včetně seznamů závazků, majetku, zaměstnanců a prohlášení o podnikání. U všech závazků uvedli výši a datum poslední splátky, neboť splatnost závazků neznají, prohlásili, zda s věřiteli tvoří koncern, či zda se jedná o osoby blízké a zda závazky popírají či nikoliv a věřitele označili adresou sídla, identifikačním a daňovým identifikačním číslem. V seznamu majetku uvedli, že se movité věci nenacházejí v držení třetí osoby. Insolvenční návrh tedy nevykazuje žádné nedostatky, a proto nebyl důvod k jeho odmítnutí.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníků není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 22.10.2014 insolvenčním návrhem dlužníků a) a b) spojeným se společným návrhem manželů na povolení oddlužení, jímž se dlužníci domáhali rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. V návrhu uvedli dvacet nezajištěných nevykonatelných závazků a jeden nezajištěný vykonatelný závazek. V bodu 15 návrhu (majetek, který není předmětem zajišťovacích práv) uvedli obvyklé vybavení domácnosti a mobilní telefon Nokia a v bodu 16 návrhu (majetek, který je předmětem zajišťovacích práv) uvedli rodinný dům č. 273-Strání a stavební parcelu 113/2. Dlužníci požádali soud prvního stupně o přesunutí listin ze spisu sp.zn. 24 INS 5289/2014 do spisu v posuzované věci, přičemž z těchto listin se podává, že dlužníci v tomto jiném řízení uvedli, že výše uvedené nemovitosti jsou zatíženy zástavním právem smluvním ve prospěch pohledávky věřitele Wüstenrot Hypoteční banka, a.s., přičemž závazek vůči tomuto věřiteli dlužníci uvedli rovněž v bodu 17 insolvenčního návrhu v posuzované věci, ovšem jako nezajištěný. Dlužníci k návrhu připojili seznam závazků s prohlášením, že je správný a úplný, v němž uvedli dvacet jedna závazků, u žádného závazku neuvedli, že by byl zajištěný, splatnost nejméně dvou závazků nastala do roku 2014 a prohlásili, že movitý majetek se nenachází u žádné třetí osoby nebo věřitele, že nemají žádné osoby, které by proti tomuto majetku uplatňovaly právo na uspokojení ze zajištění. K návrhu dále připojili seznam majetku, který není předmětem zajišťovacích práv, v němž uvedli movité věci shodně s insolvenčním návrhem a tento seznam podepsali a prohlásili, že je správný a úplný. Soud prvního stupně usnesením ze dne 4.11.2014, č.j. KSBR 52 INS 28622/2014-A-13, vyzval dlužníky, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení doplnili přílohy k insolvenčnímu návrhu a doplnili nebo opravili svůj návrh na povolení oddlužení mimo jiné tak, že připojí seznam svého majetku, který je předmětem zajištění a seznam podepíší a prohlásí o něm, že je správný a úplný a připojí seznam svých závazků, které jsou zajištěny a seznam podepíší a výslovně prohlásí, že je správný a úplný. V odůvodnění usnesení soud prvního stupně konstatoval, že dlužníci k návrhu nepřipojili zákonem požadované přílohy-seznam zajištěného majetku dlužníků a seznam zajištěných závazků. Soud prvního stupně poučil dlužníky, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, soud jej odmítne (§ 128 odst. 2 IZ). Usnesení bylo dlužníkům doručeno dne 5.11.2014. Podáním doručeným soudu dne 6.11.2014 dlužníci požádali o prodloužení lhůty k reakci na shora uvedené usnesení. Soud prvního stupně žádosti dlužníků vyhověl a usnesením ze dne 10.11.2014, č.j. KSBR 52 INS 28622/2014-A-15, dlužníkům prodloužil lhůtu ke splnění povinností stanovených jim usnesením ze dne 4.11.2014, č.j. KSBR 52 INS 28622/2014-A-13, do 30.11.2014. Dlužníci opakovaně požádali o prodloužení lhůty podáním doručeným soudu dne 11.11.2014, o této žádosti soud prvního stupně nerozhodl. Podáním doručeným soudu dne 14.11.2014 dlužníci předložili vyrozumění Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Uherský Brod, o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, podle něhož byl v katastru nemovitostí s právními účinky vkladu ke dni 19.9.2014 proveden vklad podle listiny-Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti v katastrálním území Strání, na listu vlastnickém č. 2792-k zajištění pohledávky ve výši 10.080,52 Kč s příslušenstvím a nákladů oprávněného Intrum Justitia Czech, s.r.o., se sídlem Nové Město, Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Z výpisu z katastru nemovitostí z LV č. 2792 pro obec a katastrální území Strání se podává, že dlužníci mají ve společném jmění manželů pozemek parc. č. 113/2 se stavbou č. p. 273-rodinný dům. Nemovitosti jsou zatíženy zástavním právem smluvním a zástavním právem exekutorským.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 IZ, v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.

Podle ustanovení § 104 odst. 3 IZ, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle ustanovení § 104 odst. 4 IZ, nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Lze přisvědčit závěru soudu prvního stupně, že dlužníci řádně nereagovali na výzvu soudu prvního stupně zrealizovanou usnesením ze dne 4.11.2014, č.j. KSBR 52 INS 28622/2014-A-13, kterou soud vyzval dlužníky k předložení řádného seznamu majetku, v němž dlužníci uvedou rovněž zajištěný majetek a řádného seznamu závazků, v němž dlužníci uvedou odděleně věřitele zajištěných závazků s tím, že seznamy je třeba podepsat a prohlásit, že jsou správné a úplné. Z obsahu spisu přitom vyplývá, že dlužníci mají ve společném jmění manželů nemovitosti v obci a v katastrálním území Strání, které v seznamu majetku v rozporu s ust. § 104 odst. 2 IZ neuvedli a z obsahu spisu se dále podává, že tyto nemovitosti jsou předmětem zajištění, zajištěné věřitele však dlužníci v seznamu závazků v rozporu s ust. § 104 odst. 3 IZ rovněž neuvedli. Soud prvního stupně přitom dlužníky v usnesení ze dne 4.11.2014, č.j. KSBR 52 INS 28622/2014-A-13, poučil o možnosti odmítnutí insolvenčního návrhu pro případ jeho nedoplnění ve smyslu ustanovení § 128 odst. 2 IZ.

Z výše uvedeného vyplývá, že byly splněny podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníků dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ a soud prvního stupně postupoval správně, pokud insolvenční návrh dlužníků napadeným usnesením odmítl.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 26.ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu