1 VSOL 1275/2016-P4-11
KSBR 31 INS 30783/2013 1 VSOL 1275/2016-P4-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka NONTREX s.r.o., se sídlem Brno, Maloměřice, Karlova 933/7, PSČ 614 00, IČ: 277 31 898, o přihlášce pohledávky č. 4 věřitele č. 4 TheBa s.r.o., se sídlem Opava, Město, Pekařská 101/7, PSČ 746 01, IČ: 268 40 294, k odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.9.2016, č.j. KSBR 31 INS 30783/2013-P4-6

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. 4 věřitele TheBa s.r.o., se sídlem Opava, Město, Pekařská 101/7, PSČ 746 01, IČ: 26840294, se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení podle ustanovení § 185 IZ zákona č. 182/20006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) rozhodl, že se k přihlášce pohledávky č. 4 věřitele TheBa s.r.o., IČO: 26840294 nepřihlíží (výrok I.), přihlášku pohledávky č. 4 věřitele TheBa s.r.o., IČO: 26840294 odmítl (výrok II.) a deklaroval, že právní mocí isir.justi ce.cz tohoto rozhodnutí účast věřitele TheBa s.r.o., IČO: 26840294 v insolvenčním řízení končí. V odůvodnění uvedl, že insolvenční správce dlužníka výzvou ze dne 16.10.2014, která byla doručena věřiteli TheBa s.r.o., IČ: 26840294 dne 30.10.2014, vyzval, aby ve lhůtě 15 ti dnů ode dne doručení této výzvy doplnil svou přihlášku pohledávky č. 4 ze dne 7.11.2013 s poučením, že nebude-li ve stanovené lhůtě přihláška pohledávky doplněna, bude přihláška předložena insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží. Věřitel na tuto výzvu reagoval podáním doručeným soudu dne 7.11.2014, které však obsahovalo pouze průvodní přípis a přílohy k přihlášce, nikoli však opravu samotné přihlášky pohledávky, jak požadoval insolvenční správce. Dále uvedl, že dne 27.11.2004 bylo soudu doručeno podání věřitele, ve kterém tvrdil, že opravená přihláška byla již součástí podání doručeného soudu dne 7.11.2014, což sice věřitel dokládal podacím lístkem k předmětné zásilce a stejnopisem opravené přihlášky, ovšem podacím lístkem lze prokázat pouze odeslání zásilky a její hmotnost, nikoliv její obsah, a proto uzavřel, že opravená přihláška součástí této zásilky nebyla. Lhůta k doplnění přihlášky věřiteli uplynula dne 15.11.2004, a proto k opravené přihlášce, podané na poštu 26.11.2014 a doručené soudu 27.11.2014, již nelze přihlížet.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel TheBa s.r.o., IČO: 26840294 včas odvolání, ve kterém opakovaně tvrdil, že na výzvu insolvenčního správce k opravě/doplnění přihlášky reagoval, a to již podáním doručeným soudu dne 7.11.2013, jehož přílohou byla rovněž doplněná/opravená přihláška, což prokazuje podacím lístkem, na kterém je uvedena hmotnost zásilky a z hmotnosti lze zjistit, kolik listů bylo v obálce obsaženo, tedy zjistit, že hmotnost zásilky odpovídá zásilce včetně přihlášky. Ke ztrátě přihlášky došlo pochybením úředníka insolvenčního soudu až po doručení obálky s listinami na soud. Soudu prvního stupně vytýkal, že hmotnost listin s přihláškami a bez přihlášek nijak nekontroval a tvrzení věřitele nijak neověřoval a v tomto ohledu neprovedl žádné dokazování nebo ověřování tvrzení. Současně též namítal, že výzva ze dne 16.10.2014 není dostatečně určitá a prosta chybných údajů, neboť je ve výzvě mimo jiné uvedeno: doplnil/opravil tak, že uvede do přihlášky, doplnění/opravu přihlášky učiňte dvojmo Není tak zřejmé jaké skutečnosti je nutné v přihlášce doplnit či opravit, resp. jakým způsobem je potřeba přihlášku opravit/doplnit. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014.

Z obsahu insolvenčního spisu, resp. svazku přihlášky č. P4 vyplývá, že věřitel č. TheBa s.r.o., IČ: 26840294 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka přihláškou ze dne 5.11.2013, doručenou soudu dne 7.11.2013, dílčí pohledávku č. 1 představující jistinu ve výši 351.294 Kč a úrok z prodlení ve výši 86.538 Kč, celkem 437.832 Kč, přičemž kolonka 06 (důvod vzniku) a kolonka 07 (další okolnosti) zůstaly nevyplněny. Pouze v kolonce 09 (způsob výpočtu příslušenství) je uvedeno: Vypočteno dle REPO sazby ČNB, zvýšené o procentní body. Z celkové výše faktury 380.319,50 Kč bylo započteno 29.025,50 Kč, úrok do započtení této částky činí 41.588 Kč. Zbývající částka neuhrazené faktury činí 351.294 Kč. Úrok z této částky činí ode dne započtení částky 29.025,50 Kč ze dne 25.2.2012 44.950 Kč . Dále pohledávku č. 2 představující jistinu ve výši 348.732,50 Kč a úrok z prodlení ve výši 81.423 Kč, celkem 430.155,50 Kč, přičemž kolonka 06 (důvod vzniku) a kolonka 07 (další okolnosti) zůstaly nevyplněny a v kolonce 09 (způsob výpočtu příslušenství) je pouze uvedeno: Vypočteno dle REPO sazby ČNB, zvýšené procentní body. Dále přihlásil pohledávku č. 3 představující jistinu ve výši 815.045,50 Kč a úrok z prodlení ve výši 184.935 Kč, celkem 999.980,50 Kč, přičemž kolonka 06 (důvod vzniku) a kolonka 07 (další okolnosti) zůstaly nevyplněny a v kolonce způsob výpočtu je pouze uvedeno: vypočteno dle REPO sazby ČNB, zvýšené o procentní body. Touto přihláškou tak věřitel přihlásil pohledávku v celkové výši 1.867.968 Kč. Podáním ze dne 16.10.2014, doručeným věřiteli TheBa s.r.o., IČ: 26840294 dne 22.10.2014, vyzval insolvenční správce tohoto věřitele, aby svoji přihlášku, doručenou soudu dne 7.11.2013 ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení této výzvy doplnil/opravil tak, že: opraví/doplní důvod vzniku pohledávky s výzvou, aby věřitel uvedl skutkové okolnosti, z nichž se bude podávat, z jakého důvodu vznikla dlužníkovi povinnost hradit pohledávku, neboť přihláška pohledávky žádné takové tvrzení nezahrnuje a aby doplnění, opravu přihlášky učinil dvojmo. V poučení bylo uvedeno, že doplnění/opravu přihlášky je třeba doručit insolvenčnímu soudu a pokud nebude doplnění učiněno řádně a včas, bude předložen insolvenčním správcem insolvenčnímu soudu návrh k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží (§ 188 odst. 2 IZ), a že lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u insolvenčního soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Na tuto výzvu reagoval věřitel podáním ze dne 4.11.2014, odevzdaným k poštovní přepravě dne 6.11.2014, které bylo soudu doručeno dne 7.11.2014, označeném jako doplnění/oprava přihlášky , ve kterém uvedl, že reaguje na výzvu insolvenčního správce, aby svoji přihlášku doručenou soudu dne 7.11.2013, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení doplnil/opravil tak, že uvede do přihlášky důvod vzniku pohledávky, a proto ve lhůtě k tomu stanovené zasílá v příloze tohoto přípisu ve dvojím vyhotovení doplněnou/opravenou přihlášku, včetně příloh potvrzujících důvod vzniku pohledávky věřitele. V poznámce Příloha je uvedeno-doplněná/opravená přihláška do insolvenčního řízení. Toto podání je opatřeno podacím razítkem insolvenčního soudu, ve kterém je uvedeno, že bylo doručeno poštou a jeho součástí je svazek příloh (Sv.). Ve spise je kromě toho podání založeno 17 listů příloh mezi nimiž není doplněná/opravená přihláška do insolvenčního řízení. Podáním ze dne 26.11.2014, doručeným soudu dne 27.11.2014, které věřitel nazval znovu zaslání doplněné/opravené přihlášky soudu sděluje, že doplněnou/opravenou přihlášku soudu doručil poštou již dne 7.11.2014, což vyplývá z přiložené dodejky, a že z opatrnosti v příloze opětovně zasílá doplněnou/opravenou přihlášku, k jejíž ztrátě zřejmě došlo až po doručení na soud pochybením úředníka insolvenčního soudu. Současně zaslal též podací lístky s tím, že je na nich uvedena hmotnost, která odpovídá hmotnosti zásilky včetně přihlášky. Insolvenční správce podáním ze dne 10.4.2015 navrhl, aby insolvenční soud rozhodl o tom, že se k přihlášce pohledávky věřitele č. 4 TheBa s.r.o., IČ: 26840294 nepřihlíží, neboť věřitel ve stanovené lhůtě opravu přihlášky neprovedl. Na tomto základě soud prvního stupně (bez dalšího šetření) rozhodl odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 174 odst. 2 IZ, přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání (§ 42 o.s.ř.) obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 188 insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu13). Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout

(odstavec 1). Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (odstavec 2)

Odvolací soud ve shodě s insolvenčním správcem konstatuje, že přihláška č. P4 věřitele č. 4 TheBa s.r.o., IČ: 26840294 ze dne 5.11.2013, doručená soudu 7.11.2013, neobsahovala důvod vzniku přihlašované pohledávky, neboť v ní zcela scházelo uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá, takže bylo důvodné věřitele vyzvat k doplnění přihlášky podle shora citovaného ustanovení § 188 odst. 2 IZ. Výzva insolvenčního správce ze dne 16.10.2014 je dostatečně určitá, neboť je z ní dostatečně zřejmé, že je věřitel vyzýván k uvedení skutkových okolností, z nichž se bude podávat, z jakého důvodu vznikla dlužníkovi povinnost hradit pohledávku, tedy doplnit důvod vzniku pohledávky. Ostatně i věřitel této výzvě porozuměl a do doplněné/opravené přihlášky, kterou soud prvního stupně přezkoumávaným rozhodnutím odmítl, tyto skutkové okolnosti k jednotlivým dílčím pohledávkám do kolonek 06 a 09 doplnil.

Na rozdíl od soudu prvního stupně však odvolací soud dospěl k závěru, že byť ve spise není mezi přílohami podání doručeného soudu 7.11.2014 opravená/doplněná přihláška, o které odvolatel tvrdí, že byla součástí této zásilky odevzdané k poštovní přepravě dne 6.11.2014 a doručené soudu poštou dne 7.11.2014, nemůže být věřiteli tato skutečnost přičítána k tíži, neboť jsou zde dostatečné důvody vycházet z presumpce, že obsahem této zásilky opravená/doplněná přihláška byla, a tudíž byla přihláška doplněna/opravena včas. Na podacím razítku insolvenčního soudu, kterým je opatřeno podání doručené soudu dne 7.11.2014, nebyl uveden počet příloh, ale zkratka Sv. (svazek), což je v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 Vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy, podle něhož neboť má-li příloha víc než 10 listů, vyznačí se zkratkou Sv. (Svazek). Jinak řečeno, z podacího razítka nelze zjistit, zda součástí této zásilky, která soudu byla doručena, byla též opravená/doplněná přihláška. Ve shodě s odvolatelem odvolací soud konstatuje, že nelze vyloučit pochybení soudu při zakládání listin do spisu, neboť odvolací soud zjistil, v předloženém svazku přihlášky pohledávky č. 4 věřitele č. 4 TheBa s.r.o., IČ: 26840294 je omylem vloženo podání věřitele č. 5 TheBa Asfalt s.r.o., IČ: 29463904 ze dne 26.11.2015, číslo dokumentu P5-3, doručené soudu dne 27.11.2015, které se ovšem týká přihlášky č. P5 věřitele č. 5 TheBa Asfalt s.r.o., IČ: 29463904, takže stejnou nepozorností pracovníka soudu mohlo dojít k založení doplněné/opravené přihlášky odvolatele do jakéhokoliv jiného spisu insolvenčního soudu. Nelze nezohlednit též skutečnost, že věřitel ještě před tím, než insolvenční správce podal návrh podle ustanovení §188 odst.2 IZ a než byla přihláška odmítnuta, tedy nikoliv až v odvolacím řízení, konstantně tvrdil, že doplněná/opravená přihláška byla obsahem zásilky doručené na soud 7.11.2014 a že k její ztrátě muselo dojít pochybením úředníka insolvenčního soudu, což se nelze vyloučit.

Odvolací soudu při posuzování otázky, zda zásilka doručená soudu dne 7.11.2014, obsahovala opravenou/doplněnou přihlášku, vyšel z judikatury Ústavního soudu, který se touto otázkou opakovaně zabýval a například v rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 23.11.2000, sp. zn. III.ÚS 329/2000, které bylo publikováno ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 20, č. 176 na str. 245, formuloval a odůvodnil závěr, že v případě, že v soudní evidenci nelze najít faxové podání (případně jakékoli jiné podání), nemůže být stěžovateli (účastníku řízení) tato skutečnost přičítána k tíži a je proto nutno, jsou-li proto dostatečné důvody, vycházet z presumpce, že (s přihlédnutím k běhu lhůt a k předložení originálu) bylo podáni včas. Dále Ústavní soud v rozhodnutí ze dne 14.4.2005, sp.zn. III. ÚS 674/04, dostupném na www.google.cz, formuloval a odůvodnil závěr, že Ústavní soud ve své judikatuře již dříve zdůraznil, že nedostatky v organizaci a činnosti soudní moci nemohou jít k tíži těch, kteří se na soud obracejí jako na ochránce svých základních práv a svobod. V případě stěžovatelky okresní soud nenašel doporučenou zásilku, která byla soudu doručena. Nebylo by spravedlivé, aby tento nedostatek činnosti soudu šel k tíži stěžovatele. Je proto nutno, jsou-li pro to dostatečné důvody, vycházet z presumpce, že obsahem předmětné zásilky byl stěžovatelem předložený odpor podaný proti platebnímu rozkazu.

Promítnuto na poměry projednávané věci je nutno vycházet z presumpce, že obsahem zásilky doručené soudu dne 7.11.2014 byla opravená/doplněná přihláška, kterou věřitel TheBa s.r.o., IČ: 26840294 soudu zaslal z opatrnosti opětovně v obálce doručené soudu dne 27.11.2014, tedy bezprostředně poté, kdy mu bylo insolvenčním správcem, resp. insolvenčním soudem sděleno, že pod uvedenou spisovou značkou evidují pouze přípis a přílohy přihlášky, nikoliv však opravenou/doplněnou přihlášku.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 občanského soudního řádu změnil tak, že se přihláška pohledávky č. 4 věřitele č. 4 TheBa s.r.o., IČ: 26840294 neodmítá, neboť věřitel č. 4 přihlášku P4 řádně a včas doplnil. Tím se stávají obsoletními i výroky I. a II.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a věřiteli č.4 se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 29. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu