1 VSOL 1266/2015-A-19
KSOS 14 INS 1871/2015 1 VSOL 1266/2015-A-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka K-G R A N I T spol. s r. o., IČ: 47681438, se sídlem Česká Ves, Jesenická 611, PSČ 790 81, zahájené na návrh věřitelů a) Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Jeseník, Vrchovištní 372, PSČ 790 01, b) Boris anonymizovano , anonymizovano , bytem Česká Ves, Haškova 575, PSČ 790 81, zastoupeného Mgr. Vladimírem Enenklem, advokátem se sídlem Brno, Orlí 492/18, PSČ 602 00, c) OPTIMUM PLUS CONSULTING LTD, se sídlem 6 Bexley Square, Salford, Manchester, M3 6BZ, United Kingdom, reg. č. 7511545, zastoupeného JUDr. Natalií Navrátilovou, advokátkou se sídlem Chropyně, Masarykova 12, PSČ 768 11, o návrhu insolvenčního navrhovatele c) OPTIMUM PLUS CONSULTING LTD na ustanovení předběžného správce, k odvolání tohoto insolvenčního navrhovatele c) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.4.2015, č.j. KSOS 14 INS 1871/2015-A-8 takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl návrh insolvenčního navrhovatele c), aby soud ustanovil předběžného insolvenčního správce, jehož úkolem bude zabezpečení hornické činnosti a činnosti dle zákona č. 61/1988 Sb.

Proti tomuto rozhodnutí podal insolvenční navrhovatel c) včas odvolání, které vzal zpět podáním ze dne 8.6.2015, doručeným soudu téhož dne.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že odvolání bylo vzato zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, odvolací soud podle shora citovaného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e) o.s.ř.).

V Olomouci dne 3.prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu