1 VSOL 1261/2016-B-26
KSOS 34 INS 26431/2012 1 VSOL 1261/2016-B-26

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka Ing. Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Raškovice 417, PSČ 739 04, IČO: 73137774, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli Komerční bance, a.s., se sídlem Praha, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054 a o záloze na odměnu insolvenčního správce JUDr. Lukáše Kučery, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, k odvolání tohoto insolvenčního správce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.8.2016, č.j. KSOS 34 INS 26431/2012-B-19

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. m ě n í tak, že soud uděluje insolvenčnímu správci JUDr. Lukáši Kučerovi, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, souhlas k vydání výtěžku zpeněžení předmětu zajištění věřiteli č. 5 Komerční bance, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, ve výši 1.898.773,98 Kč.

II.Ve výroku III. se usnesení soudu prvního stupně m ě n í tak, že soud povoluje insolvenčnímu správci vyplacení zálohy na odměnu ve výši 160.152,02 Kč (včetně DPH). isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 298 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), udělil insolvenčnímu správci souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli č. 5 Komerční bance, a.s., IČ: 45317054 ve výši 2.009.100 Kč (výrok I.), insolvenčnímu správci uložil, aby výtěžek vyplatil zajištěnému věřiteli do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení a poté podal soudu písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku (výrok II.) a povolil insolvenčnímu správci zálohu na odměnu ve výši 49.826 Kč (včetně DPH). V odůvodnění citoval přechodná ustanovení k vyhlášce č. 488/2012 Sb. a uvedl, že při výpočtu odměny insolvenčního správce určené z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele vycházel z ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů náhradníků věřitelského výboru a o náhradě jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ) ve znění účinném do 1.1.2013, neboť o způsobu řešení úpadku bylo rozhodnuto až 7.8.2014. Čistý výtěžek zpeněžení činí 2.058.926 Kč (zpeněžení 2.100.000 Kč mínus náklady na prodej ve výši 6.873 Kč, dále náklady se správou v úhrnné výši 34.201 Kč). Odměna správce činí 2 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli, tedy 41.178,52 Kč včetně 21 % DPH ve výši 8.647,49 Kč, celkem 49.826 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí, a to výslovně proti výrokům I. a III. podal insolvenční správce včas odvolání, ve kterém především namítal, že odměna měla být vypočtena podle § 1 odst. 2 vyhlášky ve znění účinném od 1.1.2013. V této souvislosti soudu prvního stupně vytýkal nesprávný výklad přechodných ustanovení k vyhlášce č. 488/2012 Sb., kdy pro výpočet odměny bylo chybně použito vyhlášky ve znění před novelou, která by byla použitelná pouze tehdy, jestliže do 1.1.2013 již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, zatímco v posuzované věci bylo o způsobu řešení úpadku konkursem rozhodnuto až 7.8.2014. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že udělí insolvenčnímu správci souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli č. 5 ve výši 1.898.773,98 Kč a insolvenčnímu správci povolí zálohu na odměnu ve výši 160.152,02 Kč (včetně DPH).

Dlužník ani zajištěný věřitel se k podanému odvolání insolvenčního správce nevyjádřili.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. (dále jen IZ ). Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 14.4.2014, č.j. KSOS 34 INS 26431/2012-A-19, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 14.4.2014 v 10:47 hodin, bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, insolvenčním správcem ustanoven JUDr. Lukáš Kučera, věřitelé vyzváni k přihlášení svých pohledávek, na den 8.7.2014 svoláno přezkumné jednání a schůze věřitelů. U tohoto přezkumného jednání byla přezkoumána pohledávka zajištěného věřitele č. 5 Komerční banky, a.s., IČ: 45317054, která byla na základě zástavní smlouvy k nemovitosti reg. č. 100001174824 ze dne 17.9.2008 zajištěna zástavním právem na nemovitostech dlužníka zapsaných na LV č. 4749 a 5060 pro obec Ostrava a katastrální území Moravská Ostrava a v přihlášené výši 3.972.607,44 Kč byla u tohoto jednání zjištěna. Usnesením ze dne 8.7.2014, č.j. KSOS 34 INS 26431/2012-B-5, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 7.8.2014 v 11:46 hodin byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs s tím, že bude řešen jako nepatrný a deklarováno, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Zajištěný věřitel Komerční banka, a.s. v souladu s ustanovení § 293 IZ dala pokyn k prodeji zajištěných nemovitostí mimo dražbu a ve sdělení ze dne 3.11.2015 zajištěný věřitel uvedl, že akceptuje nabídku zájemce a souhlasí s prodejem nemovitostí dlužníka za kupní cenu minimálně ve výši 2.100.000 Kč. Dne 6.5.2016 ve 13:39 hodin byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti č. 6 ze dne 4.5.2016, jehož přílohou je rovněž kupní smlouva ze dne 7.1.2016, na základě níž insolvenční správce prodal nemovitosti, které slouží k zajištění pohledávky zajištěného věřitele č. 5 Komerční banky, a.s., a to bytovou jednotku č. 2644/7 v budově č.p. 2644 stojící na pozemku parc. č. 1101/30 zapsaná na LV č. 5060 a spoluvlastnický podíl o velikosti 13109/84240 na společných částek budovy č.p. 2644 a na pozemku parc. č. 1101/30, zapsaný na LV č. 4749 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava pro k.ú. Moravská Ostrava a obec Ostrava za částku 2.100.000 Kč. Návrh na vydání výtěžku zajištěnému věřiteli č. 5 byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 1.8.2016 ve 14:36 hodin, a to včetně souhlasu zajištěného věřitele s výší vynaložených nákladů na správu a zpeněžení předmětu zajištění. Insolvenční správce v návrhu uvedl, že zajištěná pohledávka je zjištěna ve výši 3.972.604,44 Kč, zpeněžením zajištění bylo získáno 2.100.000 Kč, náklady na správu činí 34.201 Kč, náklady na zpeněžení 6.873 Kč, takže čistý výtěžek zpeněžení činí 2.058.926 Kč a z toho odměna pro insolvenčního správce činí 132.357,04 Kč plus 21 % DPH, takže celkem 160.152,02 Kč. Uvedl, že náklady spojené se správou představují pojištění u společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. ve výši 6.480 Kč, platby společenství vlastníků za užívání bytu ve výši 24.859 Kč a daň z nemovitých věcí za rok 2015 a 2016 ve výši 2.862 Kč, celkem 34.201 Kč a náklady spojené se zpeněžením představují náklady za zpracovaný znalecký posudek ve výši 6.655 Kč, poštovné 152 Kč a ověřování podpisů 66 Kč, celkem 6.873 Kč. Navrhoval, aby mu soud udělil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitých věcí zajištěnému věřiteli ve výši 1.898.773,98 Kč a aby mu byla povolena záloha na odměnu ve výši 160.152,02 Kč. Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení nebyly podány námitky, takže soud prvního stupně po uplynutí lhůty k podání námitek rozhodl odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 298 IZ zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odstavec 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odstavec 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odstavec 3). Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu (odstavec 4). Zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil povinnost podle § 157 odst. 1, se vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na splnění této povinnosti (odstavec 5) Pro zpeněžení podle § 293 se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný věřitel dosud nesplnil povinnost podle § 230 odst. 3 IZ (odstavec 6). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odstavec 7).

Podle ustanovení § 38 IZ insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odstavec 1). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odstavec 4). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 313/2007 Sb. (odstavec 6).

S účinností od 1.1.2013 byla vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ) změněna vyhláškou č. 488/2012 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení této vyhlášky (488/2012 Sb.), se podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky (488/2012 Sb.) postupuje v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky (488/2012), jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky (488/2012 Sb.), tj. do 1.1.2013 již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

V projednávané věci bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku usnesením ze dne 8.7.2014, č.j. KSOS 34 INS 26431/2012-B-5, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 7.8.2014 v 11:46 hodin, a proto rozhodným znění vyhlášky v přezkoumávané věci je vyhláška ve znění účinném od 1.1.2013, tedy vyhláška č. 313/2007 Sb. , ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb.

Podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky, ve znění účinném od 1.1.2013, odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěné věřitele činí z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč 90.000 Kč plus 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč.

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že odměna insolvenčního správce určená z čistého výtěžku zpeněžení (2.058.926 Kč) činí 132.357,04 Kč plus 21 % DPH ve výši 27.794,87 Kč, celkem ve výši 160.152,02 Kč. Bylo-li zpeněžením získáno 2.100.000 Kč, tak po odpočtu nákladů spojených se zpeněžením ve výši 6.873 Kč a nákladů spojených se správou ve výši 34.201 Kč a dále po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce ve výši 160.152,02 Kč, zůstává pro zajištěného věřitele výtěžek zpeněžení ve výši 1.898.773,98 Kč.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil ve výroku I. tak, že soud uděluje insolvenčnímu správci JUDr. Lukáši Kučerovi, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ

602 00, souhlas k vydání výtěžku zpeněžení předmětu zajištění věřiteli č. 5 Komerční bance, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, ve výši 1.898.773,98 Kč (viz výrok I.), a ve výroku III. tak, že soud povoluje insolvenčnímu správci vyplacení zálohy na odměnu včetně DPH ve výši 160.152,02 Kč (viz výrok II.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 24.listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu