1 VSOL 126/2018-B-42
č. j. KSOS 40 INS 3487/2014 1 VSOL 126/2018-B-42

USNESENÍ Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci

dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , IČO 63338424 bytem Jiráskova 606, 742 13 Studénka

o schválení konečné zprávy, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 1. 2018, č. j. KSOS 40 INS 3487/2014-B-36 ve znění opravného usnesení ze dne 2. 2. 2018 č. j. KSOS 40 INS 3487/2014-B-37

takto:

Odvolání dlužníka se odmítá.

Odůvodnění:

1. Soud prvního stupně shora označeným usnesením schválil konečnou zprávu, doručenou soudu dne 29. 11. 2017, založenou na č. l. B-33 dle níž: -příjmy majetkové podstaty činí 56 467 Kč, z toho příjem po prohlášení konkursu činí 7 855 Kč -pohledávky za majetkovou podstatou činí celkem 61 165,50 Kč, z toho: odměna insolvenčního správce činí 54 450 Kč včetně DPH (zálohově bylo uhrazeno 22 687,50 Kč) a hotové výdaje činí 6 715,50 Kč včetně DPH (zálohově bylo uhrazeno 4 910,50 Kč), -pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou-výživné činí 43 000 Kč (uhrazeno do výše 4 453 Kč) -věřitelům bylo v průběhu trvání oddlužení uhrazeno 16 561 Kč -k rozvrhu k uspokojení pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů zůstává 0 Kč (výrok I.) a schválil odměnu insolvenčního správce ve výši 54 450 Kč včetně DPH a hotové výdaje ve výši 6.715,50 Kč včetně DPH (výrok II.). isir.justi ce.cz

2. Rozhodnutí odůvodnil tím, že dne 29. 11. 2017 předložil insolvenční správce soudu konečnou zprávu s náležitostmi dle ustanovení § 302 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) včetně vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce. Soud konečnou zprávu přezkoumal a uvědomil o ní účastníky řízení. Dne 22. 12. 2017 zveřejnil vyhlášku s upozorněním, že proti konečné zprávě mohou podat u insolvenčního soudu ve lhůtě 15 dnů námitky. V zákonné lhůtě, ani po jejím uplynutí, námitky proti konečné zprávě podány nebyly, soud proto konečnou zprávu v předloženém znění schválil, aniž by bylo nařízeno jednání v souladu s ust. § 304 odst.5 IZ.

3. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, v němž nesouhlasil s tím, že má dluh na pohledávce za majetkovou podstatou-výživném ve výši 43.000 Kč, na které měl uhradit 4.453 Kč. Namítal, že si není vědom, že by na výživné cokoliv dlužil.

4. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Rozhodným zněním v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění novely zákona č. 64/2017 Sb. účinné od 1.7.2017, neboť napadené rozhodnutí bylo vydáno v závěrečné fázi insolvenčního řízení směřující k vlastnímu rozvržení výtěžku zpeněžení majetkové podstaty, zahájené podáním konečné zprávy insolvenční správkyní dne 29.11.2017.

5. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 30.9.2017.

6. Z obsahu insolvenčního spisu, nad rámec zjištění uvedených soudem prvního stupně vyplývá, že -řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu prvního stupně dne 11. 2. 2014. -Usnesením ze dne 28. 5. 2014, č. d. A-8 soud zjistil úpadek dlužníka, insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Dagmar Jahnovou a povolil řešení úpadku dlužníka oddlužením. -Usnesením ze dne 5. 11. 2014, č. d. B-12 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře s tím, že termín první splátky stanovil ke dni 31. 12. 2014. -Usnesením ze dne 9. 6. 2017, č. d. B-31 soud zrušil oddlužení dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs, který bude veden jako nepatrný. -Dne 4. 10. 2017, č. d. B-32 podala insolvenční správkyně zprávu o činnosti, v níž mimo jiné uvedla, že kontaktovala matku syna dlužníka, dle jejího sdělení dlužník na výživném dluží za poslední tři měsíce 3.500 Kč. -Dne 29. 11. 2017, č. d. B-33 podala insolvenční správkyně konečnou zprávu, v níž uvedla v části A) celkový příjem 48.612 Kč, kdy částka 27.598 Kč byla použita jako záloha na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, 4.453 Kč, bylo uhrazeno na výživném a 16.651 Kč, bylo rozvrženo mezi věřitele během trvání splátkového kalendáře. Správkyně kontaktovala matku dlužníkova nezl. syna Dominika, dle jejíhož sdělení je dlužník nekontaktní, na výživném dluží 2.500 Kč, v části B) příjmy majetkové podstaty ve výši 7.855 Kč, v části C) výdaje majetkové podstaty.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

Paušální náhradu hotových výdajů do právní moci zrušení oddlužení za 37 měsíců po 150 Kč ve výši 6.715,50 Kč, uhrazeno 4.910 Kč, neuhrazeno 1.805 Kč. Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, výživné nezl. syna Dominika v měsíční výši 1.000 Kč, za 36 měsíců po 1.000 Kč, výše pohledávky 36.000 Kč, uhrazeno 33.500 Kč, neuhrazeno 2.500 Kč, výživné na již zletilého syna Filipa v měsíční výši 1.000 Kč, výše pohledávky 7.000 Kč, uhrazeno 2.000 Kč, neuhrazeno 5.000 Kč, celkem pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou ve výši 43.000 Kč, uhrazeny do výše 35.500 Kč, neuhrazeno 7.500 Kč s tím, že výživné na nezl. syna Dominika bylo hrazeno v rámci splátkového kalendáře do výše 2.453 Kč, ve zbytku dle sdělení matky bylo přímo hrazeno dlužníkem, kdy k listopadu 2017 činil dluh na výživném 2.500 Kč, výživné na již zletilého syna Filipa bylo uhrazeno v rámci insolvenčního řízení pouze ve výši 2.000 Kč. Insolvenční správkyně dále vyúčtovala odměnu v celkové výši 54.450 Kč včetně DPH, dosud vyplacena v průběhu oddlužení ve výši 22.687,50 Kč. Výdaje celkem 104.165,50 Kč, v části D) částka určená k rozdělení mezi věřitele 0 Kč. v části E)že v insolvenčním řízení byly zjištěny nezajištěné pohledávky v celkové výši 917.597,02 Kč. Za dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře byly nezajištěné pohledávky uspokojeny v celkové částce 16.561 Kč. Požádala soud o schválení konečné odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně, která bude do částky 25.712,50 Kč hrazena z rozpočtových prostředků Krajského soudu v Ostravě na účet insolvenční správkyně.

7. Podle § 302 odst. 1 věty první IZ v závěru zpeněžení majetkové podstaty insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu konečnou zprávu.

8. Podle § 302 odst. 2 věty první IZ konečná zpráva insolvenčního správce musí podat celkovou charakteristiku jeho činnosti s vyčíslením jejích finančních výsledků.

9. Podle § 302 odst. 3 IZ konečná zpráva insolvenčního správce musí vyústit ve vyčíslení částky, která má být rozdělena mezi věřitele, a v označení těchto věřitelů, s údajem o výši jejich podílů na této částce.

10. Podle § 304 odst. 1 IZ insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené.

11. Podle § 304 odst. 2 IZ o konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření.

12. Podle § 304 odst. 3 IZ k projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání zveřejní insolvenční soud vyhláškou; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům a státnímu zastupitelství, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

13. Podle § 304 odst. 4 věty první IZ na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny.

14. Podle § 304 odst. 5 IZ nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání.

15. Podle § 306 odst. 6 IZ rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno.

16. Odvolací soud předně zdůrazňuje, že v projednávané věci nebyly proti konečné zprávě, řádně zveřejněné v insolvenčním rejstříku, námitky podány, proto se zabýval především otázkou, zda dlužník, který nepodal námitky proti konečné zprávě, je osobou oprávněnou podat předmětné odvolání, a dospěl k závěru, že podle citovaného ustanovení § 306 odst. 6 IZ může proti rozhodnutí o schválení konečné zprávy podat odvolání pouze dlužník, který proti konečné zprávě vznesl námitky a jehož námitkám insolvenční soud nevyhověl. Proto je odvolání dlužníka ve smyslu ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. objektivně nepřípustné. Subjektivní přípustnost odvolání implikuje otázku určení subjektu, který je oprávněn podat odvolání, jež je objektivně přípustné, takže v posuzované věci nelze uvažovat ani o subjektivní přípustnosti odvolání.

17. Podle ustanovení § 218 o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které b) bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn; c) směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné. S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud odvolání dlužníka podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl jako odvolání podané někým, kdo k odvolání není oprávněn (resp. je oprávněn jen v případě, že jeho námitkám proti konečné zprávě insolvenční soud nevyhověl, což není projednávaný případ, neboť dlužník proti konečné zprávě ve stanovené lhůtě žádné námitky nevznesl).

18. Pro úplnost odvolací soud dodává, že dle výše citovaného ustanovení § 302 odst. 3 IZ konečná zpráva insolvenčního správce obecně směřuje ve vyčíslení částky, která má být rozdělena mezi věřitele. V projednávané věci konečná zpráva uzavírá, že mezi věřitele nelze rozvrhnout žádný výtěžek zpeněžení majetku dlužníka získaný po prohlášení konkursu, neboť výnos majetkové podstaty nepostačuje ani na úhradu celkové odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně. Ačkoliv konečná zpráva ve znění schváleném soudem prvního stupně skutečně ve výdajové části u pohledávek postaveným na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, tedy v části, kterou dlužník odvoláním napadl, neodpovídá znění konečné zprávy předložené insolvenční správkyní, nenese tato nesprávnost s sebou žádné důsledky, tedy ani pro dlužníka, či některého z věřitelů, neboť rozhodujícím výsledkem napadeného rozhodnutí je závěr, že k rozvrhu výtěžku mezi věřitele náleží 0 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

Olomouc 26. února 2018

JUDr. Anna Hradilová, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová