1 VSOL 1254/2016-B-15
KSOS 22 INS 21384/2015 1 VSOL 1254/2016-B-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci dlužnice Anny anonymizovano , anonymizovano , bytem Květná 1737/28, 792 01 Bruntál, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 8 2016, č. j. KSOS 22 INS 21384/2015-B-10,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 8. 2016, č. j. KSOS 22 INS 21384/2015-B-10, se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím soud prvního stupně odmítl pro opožděnost odvolání dlužnice proti usnesení ze dne 1.7.2016, č.j. KSOS 22 INS 21384/2015-B-8 podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. V odůvodnění uvedl, že uvedeným usnesením soud schválil konečnou zprávu a vyúčtování insolvenčního správce, dále schválil odměnu insolvenčního správce, kterému uložil, aby předložil soudu návrh na rozvrh. Toto usnesení bylo doručeno dlužnici do vlastních rukou dne 7.7.2016. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání skončila dne 22.7.2016. Proti tomuto usnesení podala dlužnice osobně dne 18.7.2016, tedy před uplynutím lhůty, své odvolání, které však podala u Okresního soudu v Bruntále. Okresní soud v Bruntále toto podání zapsal pod spisovou značkou 0 Nc 2208/2016 a dne 28.07.2016 doručil odvolacímu soudu, což bylo šest dní po uplynutí lhůty pro odvolání. Včas by bylo podánou pouze v případě, kdy by ho dlužnice dne 18.7.2016 podala u Krajského soudu v Ostravě, Vrchního soudu v Olomouci nebo do protokolu u nepříslušného soudu. Vzhledem k tomu, že dlužnice podala odvolání u nepříslušného soudu a odvolání bylo doručeno odvolacímu soudu až po uplynutí lhůty pro odvolání, bylo nutno je vyhodnotit jako opožděné. isir.justi ce.cz

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, v němž mimo jiné uvedla, že nesouhlasí s tvrzením, že podala odvolání pozdě, i poslední den podání se počítá na včasné podání odvolání. Toto odvolání podávala u Okresního soudu v Bruntále, a to, že uvedený soud dopis doručil, co do místa konání pozdě, není její problém .

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že posuzované odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř. účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

Podle ustanovení § 57 odst. 3 o.s.ř. lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle ustanovení § 208 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne (odstavec 1). Jako opožděné nemůže být odmítnuto odvolání, které bylo ve lhůtě podáno u odvolacího soudu nebo do protokolu u nepříslušného soudu (odstavec 2).

Správná jsou zjištění soudu prvního stupně, že usnesení o schválení konečné zprávy, vyúčtování insolvenčního správce a o schválení odměny insolvenčního správce ze dne 1.7.2016, č.j. KSOS 22 INS 21384/2015-B-8, bylo dlužnici doručeno do vlastních rukou dne 7.7.2016. Dlužnici počala plynout 15-ti denní lhůta pro podání odvolání dne 8.7.2016 a poslední den lhůty k podání odvolání byl den 22.7.2016, což byl pátek. Dlužnice podala odvolání osobně dne 18.7.2016 u Okresního soudu v Bruntále, tedy před uplynutím lhůty k podání odvolání. Dopustila se však zásadního pochybení, když zásilku osobně podala u Okresního soudu v Bruntále, tedy u soudu věcně nepříslušného. Okresní soud v Bruntále toto odvolání zapsal pod sp. zn. 0NC

2208/2016 a dne 28.7.2016 doručil Krajskému soudu v Ostravě, což bylo 6 dní po uplynutí lhůty pro podání odvolání.

Odvolání se podává u soudu prvního stupně, proti jehož rozhodnutí směřuje (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). I když odvolání nebylo řádně podáno a soudu prvního stupně bylo postoupeno (předáno) až po uplynutí odvolací lhůty, § 208 odst. 2 o.s.ř. předepisuje, že nemůže být považováno za opožděné, bylo-li -v odvolací lhůtě podáno u odvolacího soudu (u soudu, který je funkčně příslušný k rozhodnutí o podaném odvolání) nebo -podáno v odvolací lhůtě ústně do protokolu u nepříslušného okresního, krajského nebo vrchního soudu nebo -podáno u nepříslušného soudu, jinak než ústně do protokolu, jestliže ještě před uplynutím odvolací lhůty soud odvolání předá soudu prvního stupně nebo příslušnému odvolacího soudu.

Soud prvního stupně učinil věcně správný závěr, že uvedené podmínky pro posouzení odvolání dlužnice jako včasného, které bylo soudu prvního stupně postoupeno věcně nepříslušným soudem po uplynutí odvolací lhůty, v dané věci splněny nebyly. Odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně bylo podáno u nepříslušného okresního soudu jinak než do protokolu, proto nemá toto odvolání účinky řádně a včas podaného odvolání, pokud nebylo ve lhůtě podle ust. § 204 odst. 1 o.s.ř. předáno věcně nepříslušným soudem věcně příslušnému soudu prvního stupně či soudu odvolacímu. Dlužnice byla (v opožděným odvoláním napadeném usnesení) řádně poučena, že proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě . Za této situace je mimo jakoukoliv pochybnost, že odvolání dlužnice postoupené Krajskému soudu v Ostravě dne 28.7.2016, tedy 6 dnů po uplynutí odvolací lhůty, je odvoláním opožděným.

S ohledem na uvedená zjištění dospěl odvolací soud k závěru, že rozhodnutí soudu prvního stupně je věcně správné, proto je dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ o.s.ř., § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 14. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu