1 VSOL 1253/2015-B-39
KSOS 37 INS 4597/2014 1 VSOL 1253/2015-B-39

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníků a) Josefa anonymizovano , anonymizovano , b) Jany anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Opava-Město, Masarykova třída 196/1, PSČ 746 014, o návrhu dlužníků na ustanovení právního zástupce z řad advokátů, k odvolání obou dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.9.2015, č.j. KSOS 37 INS 4597/2014-B-30 takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.9.2015, č.j. KSOS 37 INS 4597/2014-B-30 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl žádost dlužníků o ustanovení právního zástupce z řad advokátů. V odůvodnění uvedl, že dlužníkům zástupce podle ustanovení § 30 odst.1, 2 o.s.ř. neustanovil, neboť u nich nejsou předpoklady pro osvobozeni od soudních poplatků. Tento svůj závěr založil na zjištění ze zprávy insolvenčního správce ze dne 14.7.2014, z níž vyplývá, že dlužníci mají společný příjem 22.938 Kč a očekávané náklady na bydlení 9.400 Kč, takže dlužníkům měsíčně zůstává na živobytí a ostatní náklady částka cca 13.500 Kč. Očekávaná odměna advokáta v dovolacím řízení činí 8.228 Kč včetně DPH, takže tuto částku jsou dlužníci schopni za svých příjmů uhradit jednorázově, případně ve splátkách, které si s advokátem mohou dohodnout.

Proti tomuto rozhodnutí podali dlužníci blanketní odvolání, které ani přes výzvu soudu nedoplnili.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.5.2015, č.j. KSOS 37 INS 4597/2014, 1 VSOL 388/2015-B-23 bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.12.2014, č.j. KSOS 37 INS 4597/2014-B-14, kterým soud prvního stupně zamítl návrh dlužníků na zproštění Ing. Davida Papouška funkce insolvenčního správce, neboť neshledal důvody pro zproštění dle ustanovení § 32 IZ. Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podali dlužníci blanketní dovolání. Usnesením ze dne 28.8.2015, č.j. KSOS 37 INS 4597/2014-B-27 byli dlužníci vyzváni, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení odstranili vady dovolání ze dne 23.7.2015 proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.5.2015, č.j. 1 VSOL 388/2015-B-23, doručeného soudu dne 24.7.2015, tak, že odstraní nedostatek podmínky dovolacího řízení spočívající v chybějícím povinném zastoupení advokátem, tak, že si zvolí zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podají řádné dovolání. Současně byli poučeni, že podání je třeba soudu předložit ve dvou stejnopisech a že nebude-li nedostatek podmínky řízení odstraněn, dovolací řízení bude podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastaveno. Na tuto výzvu dlužníci reagovali podáním ze dne 2.9.2015, doručeným soudu dne 9.9.2015, ve kterém žádali, aby jim pro dovolací řízení byl ustanoven právní zástupce z řad advokátů. Tuto žádost nijak blíže neodůvodnili. Soud prvního stupně vyšel z obsahu spisu, zejména ze zprávy insolvenčního správce ze dne 14.7.2014, z níž vyplývá, že dlužníci jsou vlastníky nemovitosti v SJM, které slouží k zajištění pohledávek věřitele č.3 SMART HYPO s.r.o., IČ: 27774082, dlužník a) pobírá starobní důchod ve výši 11.650 Kč, dlužnice b) pobírá starobní důchod ve výši 11.288 Kč. Náklady dlužníků na bydlení se pohybují ve výši cca 9.400 Kč, náklady na živobytí cca 8.000 Kč, takže předpokládaná výše nezbytných životních nákladů po dobu trvání oddlužení bude ve výši cca 17.400 Kč. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy.

Podle ustanovení § 30 odst. 1 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit.

Podle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Ze shora citovaného ustanovení § 30 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že pro ustanovení zástupce musí být splněny oba předpoklady, tedy jak existence podmínek pro osvobození od soudních poplatků, tak neschopnost samostatně ve sporu účinně uplatňovat či bránit své právo.

Odvolací soud přezkoumal závěr soudu prvního stupně o tom, že dlužníci nesplňují předpoklady pro osvobození od placení soudních poplatků, a proto jejich žádost o ustanovení zástupce není důvodná, přičemž vyšel z judikatury Nejvyššího soudu zejména z usnesení ze dne 8.4.2015, sp.zn. 31 NSČR 9/2015, publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 78/2015, ve kterém Nejvyšší soud shrnul veškerou dosavadní judikaturu k ustanovení § 138 a § 30 o.s.ř. Ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že dlužnici nesplňují předpoklady pro osvobození od placení soudních poplatků podle ustanovení § 138 o.s.ř., a to zejména s ohledem na výši předpokládaných nákladů právního zastoupení za povinné zastoupení v dovolacím řízení, které jsou ze svých příjmů schopni zaplatit, když oddlužení probíhá zpeněžením majetkové podstaty. Zamítl-li soud žádost dlužníků o ustanovení zástupce, když bylo řádně soudem shledáno a odůvodněno, že pro takové ustanovení zástupce nejsou splněny podmínky dané ustanovením § 30 odst.1, 2 o.s.ř., v takovém případě se nejedná se o porušením práva na právní pomoc zakotveného v čl. 37 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod (srov. rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 4.8.2006, sp.zn. I. ÚS 684/05).

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského

soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 9.prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu