1 VSOL 1251/2015-A-15
KSOS 40 INS 16277/2015 1 VSOL 1251/2015-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Mariana Folwarczného, nar. 20.4.1980, IČ: 74296949, bytem Havířov-Podlesí, Mládežnická 1562/7, PSČ 736 01, k doručení Havířov, Školní 32, PSČ 736 01, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.9.2015, č.j. KSOS 40 INS 16277/2015-A-8

tak to :

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.9.2015, č.j. KSOS 40 INS 16277/2015-A-8 se p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 208 odst. 1 občanského soudního řádu odvolání dlužníka ze dne 7.9.2015 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.8.2015, č.j. KSOS 40 INS 16277/2015-A-6, a to s odůvodněním, že bylo podáno po uplynutí 15 denní lhůty k podání odvolání, neboť odvoláním napadené rozhodnutí bylo dlužníkovi doručeno dne 14.8.2015 postupem dle ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř. a posledním dnem k podání odvolání tak bylo pondělí 31.8.2015.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání, ve kterém nebrojil proti závěru soudu prvního stupně o tom, že odvolání podal po uplynutí lhůty, ale namítal, že byl pracovně vytížen a nedokázal veškeré chybějící dokumenty doložit dříve. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a povolil oddlužení splátkovým kalendářem.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 12.8.2015, č.j. KSOS 40 INS 16277/2015-A-6 byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Toto rozhodnutí bylo dlužníkovi doručováno na adresu, kterou uvedl v insolvenčním návrhu (Havířov, Školní 32, PSČ 736 01), a protože v den doručení nebyl adresát zastižen, byla mu písemnost vložena dne 14.8.2015 do domovní schránky. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání datované 7.9.2015 a doručené soudu osobně téhož dne. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky. Písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a písemnosti.

Podle ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

Podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle ustanovení § 83 insolvenčního zákona prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že odvoláním napadené rozhodnutí bylo dlužníkovi řádně doručeno vhozením do domovní schránky dne 14.8.2015 a 15 denní lhůta k podání odvolání začala běžet 15.8.2015, protože její konec připadl na sobotu 29.8.2015, byl posledním dnem pro podání odvolání pondělí 31.8.2015. Odvolání, které dlužník doručil soudu až dne 7.9.2015, bylo podáno po uplynutí zákonem stanovené 15 denní lhůty, a protože v insolvenčním řízení není prominutí zmeškání lhůty přípustné, soud prvního stupně zcela správně odvolání podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. jako opožděné odmítl.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučen í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/, § 229 odst. 4 o.s.ř.)

V Olomouci dne 9.prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu