1 VSOL 1238/2017-B-20
č.j. KSOS 33 INS 6453/2012 1 VSOL 1238/2017-B-20

USNESENÍ Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci

dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , IČO 700 02 720 bytem Sadová 428, 788 13 Vikýřovice

o splnění oddlužení, k odvolání insolvenční správkyně JUDr. Dagmar Kolákové, se sídlem Slovanská 3240, 787 01 Šumperk, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. prosince 2017, č. j. KSOS 33 INS 6453/2012-B-15 (13 INS)

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. mění tak, že insolvenční správkyni JUDr. Dagmar Kolákové se schvaluje odměna v celkové výši 59 872,50 Kč a její hotové výdaje v celkové výši 13 608 Kč, obojí včetně DPH, přičemž odměna a náhrada hotových výdajů v rozsahu 65 313 Kč již byly insolvenční správkyni dlužníkem uhrazeny formou záloh v rámci plnění splátkového kalendáře a odměna a náhrada hotových výdajů insolvenční správkyně za dobu od rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení do zahájení splátkového kalendáře v celkové výši 8 167,50 Kč včetně DPH, bude uhrazena z finančních prostředků deponovaných insolvenční správkyní na účtu oddlužení.

II. Ve výroku IV. se usnesení soudu prvního stupně potvrzuje.

Odůvodnění: 1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě s poukazem na ustanovení § 413, § 414 a § 38 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen též IZ ), dále s poukazem na ustanovení § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich hotových výdajů (dále jen vyhláška č. 313/2007 Sb. ), vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Tomáše anonymizovano plněním splátkového kalendáře (výrok I.), schválil odměnu insolvenční správkyně JUDr. Dagmar Kolákové ve výši 54 427,50 Kč a její hotové výdaje ve výši 10 885,50 Kč, obojí vč. DPH s tím, že tyto částky již byly insolvenční správkyni vyplaceny zálohově (výrok II.), JUDr. Dagmar Kolákovou zprostil funkce insolvenční správkyně (výrok III.), osvobodil dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, isir.justi ce.cz

v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit s tím, že osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníkovi pro tyto pohledávky právo postihu (výrok IV.) a dále rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení vyplatí insolvenční správkyně dlužníkovi případné deponované srážky (výrok V.).

2. V důvodech soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 20. 9. 2012, č. j. KSOS 13 INS 6453/2012-B3 rozhodl o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře se stanovením první splátky k 31. 10. 2012, přičemž ze závěrečné zprávy správkyně o splnění oddlužení ze dne 12. 9. 2017 (soudu doručené 6. 10. 2017) vyplývá, že dlužník uhradil za dobu trvání splátkového kalendáře nezajištěným věřitelům částku 204 815 Kč, což představuje 33,15% jejich zjištěných pohledávek a současně dlužník uhradil zálohově odměnu a paušální náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně. Jelikož dlužník splnil řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, rozhodl soud v souladu s ustanoveními § 413 a § 414 IZ a vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem, zprostil insolvenční správkyni (dále jen správkyně ) funkce a osvobodil dlužníka od placení pohledávek, které jsou uvedeny ve výroku IV. usnesení. Dále soud schválil hotové výdaje a odměnu správkyně za dobu trvání splátkového kalendáře, tj. za období měsíce října 2012 až září 2017 v celkové výši 65 313 Kč, vč. DPH (3 x 1 080 Kč a 57 x 1 089 Kč). Oproti tomu soud nepřiznal správkyni odměnu ve výši 4 500 Kč + DPH ve výši 945 Kč za dobu před schválením oddlužení, tj. za měsíce duben až září 2012. Neshledal totiž tento správkyní uplatněný nárok za důvodný, když má za to, že činnost insolvenčního správce za období od povolení do schválení oddlužení sice vykazuje znaky vyššího pracovního nasazení (např. zjišťování majetkových poměrů dlužníka, sestavení soupisu majetkové podstaty, příprava přezkumného jednání a s tím související vyhotovení přezkumných listů, popěrná činnost, aktivní účast u soudu apod.), avšak po provedení těchto úkonů v následujících měsících i letech po schválení oddlužení, činnost správce často spočívá v odborně i časově méně náročných a rutinních úkonech, a tím se počáteční vyšší aktivita insolvenčního správce kompenzuje. Pokud správkyně ve zprávě o splnění oddlužení dále vyúčtovala 2 250 Kč + DPH ve výši 472,50 Kč, představující cestovné, pak ani tato částka jí nenáleží, neboť po dobu splátkového kalendáře byla správkyni měsíčně vyplácena částka 150 Kč + DPH právě na její hotové výdaje, když za 60 měsíců trvání splátkového kalendáře čerpala na hotových výdajích částku 10 885,50 Kč.

3. Proti výrokům II. a IV. usnesení soudu prvního stupně podala správkyně JUDr. Dagmar Koláková včasné odvolání. Namítla, že nesouhlasí se závěry soudu prvního stupně, že nemá nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za dobu od dubna 2012 do září 2012, tedy za období od povolení oddlužení do zahájení splátkového kalendáře v říjnu 2012 (představující celkovou částku 8.167,50 Kč) a v tomto směru poukázala na judikaturu Vrchního soudu v Olomouci i Vrchního soudu v Praze, dle které má správce i za toto období právo nejen na odměnu, ale i na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s výkonem funkce správce a že tyto nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v ustanovení § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve znění účinném do 31.12.2014 (pozn. správně do 31. 12. 2013). S těmito ustálenými závěry obou vrchních soudů se správkyně ztotožnila a v souladu s nimi v tomto řízení vyúčtovala svou odměnu a hotové výdaje i za tzv. mezidobí, tedy odměnu za 6 měsíců od dubna 2012 do září 2012

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

po 750 Kč, plus DPH 21%, celkem odměnu 5.445 Kč a hotové výdaje, představující cestovné a parkovné ve výši 2.250 Kč, plus DPH 21%, celkem 2.722,50 Kč. Nebylo-li dosud v tomto řízení správně rozhodnuto o odměně a hotových výdajích správkyně, tyto nebyly dosud zcela uhrazeny, proto nejsou dle odvolatelky splněny podmínky pro osvobození dlužníka od placení pohledávek dle ustanovení § 414 IZ. Navrhla, aby odvolací soud ve výroku II. napadené usnesení změnil tak, že schválí odměnu správkyně ve výši 59.872,50 Kč (vč. DPH) a hotové výdaje ve výši 13.608 Kč vč. DPH s tím, že nad rámec dosud uhrazené částky ve výši 65.313 Kč, bude zbývající její nárok v rozsahu 8.167,50 Kč uhrazen z finančních prostředků, které jsou deponovány na účtu oddlužení; současně navrhla, aby odvolací soud ve výroku IV. usnesení soudu prvního stupně zrušil. 4. Předně odvolací soud konstatuje, že dané insolvenční řízení bylo zahájeno 16. 3. 2012, usnesením soudu prvního stupně ze dne 24. 4. 2012 (č.d. A-8) byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho oddlužení a usnesením ze dne 20. 9. 2012 (č.d. B-3) bylo schváleno oddlužení dlužníka formou splátkového kalendáře, který dlužník plnil od října 2012 do září 2017 včetně, závěrečná zpráva byla správkyni soudu doručena 6. 10. 2017 a napadené usnesení bylo vydáno 5. 12. 2017. S účinností od 1. 1. 2014 byl insolvenční zákon změněn zákonem č. 294/2013 Sb., s účinností od 1. 7. 2017 byl novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. a s účinností od 1. 12. 2017 byl novelizován zákonem č. 291/2017 Sb. Proto odvolací soud na danou věc aplikoval insolvenční zákon ve znění účinném od 1. 12. 2017, nicméně podle přechodných ustanovení k zákonu č. 294/2013 Sb. (v čl. II) a k zákonu č. 64/2017 Sb. (v článku II bod 1.) platí, že právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány .

5. Podle ustanovení § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

6. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je v posuzované věci občanský soudní řád ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II, bod 1. přechodného ustanovení k zákonu č. 296/2017 Sb., kterým byl novelizován občanský soudní řád).

7. Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou (tj. včetně odvolání proti výroku IV. napadeného usnesení, kdy odvolací soud zde shledal subjektivní legitimaci správkyně ve smyslu ustavení § 201 o.s.ř.), přezkoumal odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v napadené části, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je částečně důvodné.

8. Ze spisu soudu prvního stupně se dále podává, že po té, kdy byla JUDr. Dagmar Koláková ustanovena do funkce správkyně (usnesením ze dne 24. 4. 2012), byla v kontaktu s dlužníkem, provedla potřebná šetření (ohledně osobních poměrů dlužníka, jeho zaměstnání, příjmů a majetku), předložila soudu soupis majetkové podstaty, projednala přihlášky pohledávek věřitelů s dlužníkem a připravila je k přezkumnému jednání na 19. 7. 2012, u něhož zajistila

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

účast. Po té, kdy soud prvního stupně usnesením ze dne 20. 9. 2012 (č.d. B-3) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (do něhož byli zařazení věřitelé se zjištěnými pohledávkami v rozsahu 617 835,25 Kč), kdy první splátku měl dlužník hradit v říjnu 2012, správkyně podávala pravidelné zprávy o plnění, o distribuci tohoto plnění mezi věřitele, které skončilo 12. 9. 2017. Dle pokynu soudu si správkyně každý měsíc z částek, které byly sraženy dlužníku z jeho příjmu po dobu 5 let, resp. po dobu trvání splátkového kalendáře, ponechala vždy zálohu na její odměnu a výdaje ve výši 900 Kč měsíčně, navýšenou o DPH. Ve zprávě o splnění oddlužení ze dne 12. 9. 2017 (č.d. B-13) správkyně, kromě sdělení, že dlužník uspokojil pohledávky věřitelů v rozsahu 33,15%, dále uvedla, že v měsících červen- srpen 2017 z příjmů dlužníka deponovala další celkovou částku 8 167 Kč, jako zálohu na svou odměnu a hotové výdaje i za dobu od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení a současně provedla vyúčtování, dle kterého činila její odměna za 60 měsíců splátkového kalendáře celkem 54 427,50 Kč (tj. za říjen-prosinec 2012 měsíčně po 750 Kč + DPH 20%, dále 57 měsíců po 750 Kč + DPH 21%), hotové výdaje celkem 10 885,50 Kč (tj. 3x po 150 Kč + DPH 20% a 57 x 150 + DPH 21%) s tím, že tyto částky, které činí celkem 65.313 Kč ji byly již uhrazeny. Dále vyúčtovala odměnu za dobu od dubna 2012 do září 2012 (včetně) po 750 Kč měsíčně + 21% DPH (tj. 5.445 Kč) a cestovné k přezkumnému jednání dne 19. 7. 2012 v celkové výši 2 722,50 Kč vč. DPH a opětovně sdělila, že částku 8 167 Kč má deponovanou na účtu oddlužení. Na tomto skutkovém základě vydal soud prvního stupně odvoláním napadené usnesení.

9. Podle ustanovení § 407 odst. 1 IZ, účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku.

10. Podle ustanovení § 413 IZ, splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

11. Podle § 38 IZ (ve znění účinném od 1.7.2017) insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Je-li způsobem řešení úpadku oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční správce uloží z měsíčních splátek částku odpovídající jeho odměně a náhradě hotových výdajů za dobu 6 měsíců jako zálohu na úhradu své odměny a náhrady hotových výdajů na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva zřízený za účelem ukládání těchto záloh (odst. 6). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 7).

12. Tímto prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 313/2007 Sb., v daném případě ve znění účinném do 31. 12. 2012 (viz čl. II přechodných ustanovení vyhlášky č. 488/2012, kterou byla uvedená vyhláška s účinností od 1. 1. 2013 novelizována, dále čl. II bod 1. přechodných ustanovení vyhlášky č. 398/2013, kterou byla uvedená vyhláška s účinností od 1. 1. 2014 opět novelizována), neboť o způsobu řešení úpadku dlužníka povolením

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

oddlužení (viz § 4 odst. 2 písm. c/ IZ) bylo rozhodnuto usnesením ze dne 24. 4. 2012, zveřejněným téhož dne.

13. Podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky š. 313/2007 Sb. v rozhodném znění (viz bod 13) platí, že při oddlužení plněním splátkového kalendáře činí odměna insolvenčního správce 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

14. Podle § 7 shora uvedené vyhlášky v rozhodném znění platí, že výše náhrady cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy (odst. 1). Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (odst. 4).

15. Ustanovení § 5 shora citované vyhlášky dále stanoví, že nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

16. Podle vyhlášky č. 429/2011 Sb. (účinné ke dni konání přezkumného jednání v dané věci, tj. 19. 7. 2012), kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a mj. stanoví průměrná cena pohonných hmot, činí sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč (§ 1 písm. b/) a výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí 34,70 Kč u motorové nafty (§ 4 písm. c/).

17. Dále nutno uvést, že vyhláška č. 313/2007 Sb. (ve znění účinném do 31. 12. 2013) výslovně řešila stanovení a výši odměny insolvenčního správce pouze za dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (§ 3 písm. b/) a za toto období též nárok správce na náhradu hotových výdajů (§ 7 odst. 4). Neřešila již nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů správce za dobu od povolení oddlužení (kdy již byl správce ustanoven), do dne, kdy nastaly účinky schváleného oddlužení.

18. Do 1. 1. 2014 tuto otázku neřešil ani insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., který až na základě jeho novely zákonem č. 394/2013 Sb. v ustanovení § 136 odst. 4 větě druhé s účinností od 1. 1. 2014 stanoví, že v rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží insolvenční soud dále dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.

19. V důvodové zprávě k zákonu č. 394/2013 Sb., a to k ustanovení § 136 odst. 4 IZ, zákonodárce uvedl, že: Doplnění pravidla, podle kterého v rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží insolvenční soud dále dlužníku, aby platil zálohy na odměnu insolvenčního správce, reaguje na potřeby praxe zajistit, aby insolvenční správce i v době mezi rozhodnutím o povolení oddlužení a jeho následným schválením mohl čerpat odměnu za výkon své činnosti a současně přimět insolvenční soudy k tomu, aby se při zajištění tohoto cíle nesoustřeďovaly v těchto insolvenčních řízeních na vlastní zálohu na náklady insolvenčního řízení (§ 108

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

insolvenčního zákona). Jeví se smysluplnějším nepodmiňovat v počátečních fázích insolvenčního řízení rozhodnutí o insolvenčním návrhu, jenž je spojen s návrhem na povolení oddlužení, složením zálohy na náklady insolvenčního řízení a zajistit pravidelný přísun částek, jež mají krýt aktivity insolvenčního správce způsobem, jenž lépe odpovídá majetkovým poměrům tohoto typu dlužníků . 20. K tomu dlužno dodat, že již do 1. 1. 2014 se rozhodovací praxe vrchních soudů ustálila na závěru, že insolvenční správce má nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů i za období od povolení oddlužení do doby, kdy nastanou účinky jeho schválení. Oba vrchní soudy proto sdílely již v tuto dobu názor, že pokud s odměnou insolvenčního správce za toto období vyhláška č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2013 nepočítá, a upravuje jen odměnu a hotové výdaje po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, je nutné ji určit úvahou soudu s přihlédnutím ke kritériím podle ustanovení § 5 této vyhlášky s tím, že insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, neboť tyto správcovy nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v ustanovení § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 této vyhlášky. Proto odměnu insolvenčního správce za jeho činnost, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, to je za jeho činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem, soud určuje zejména s přihlédnutím k délce této doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností však soud insolvenčnímu správci přiznává v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity podle ustanovení § 7 odst. 1 až 3 téže vyhlášky. Tyto závěry vyslovil Vrchní soud v Praze například v rozhodnutí sp. zn. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSHP 620/2010-B ze dne 25.8.2010, sp.zn. MSPH 79 INS 14408/2013, 3 VSPH 161/2014-B ze dne 11. 3. 2010, sp. zn. KSHK 45 INS 3216/2010, 3 VSPH 1239/2010 ze dne 19. 5. 2011. Vrchní soud v Olomouci je formuloval například v rozhodnutí sp. zn. KSOL 16 INS 7593/2009, 2 VSOL 292/2014-B- 60 ze dne 26. 6. 2014, sp. zn. KSBR 39 INS 25831/2012, 1 VSOL 518/2013-B-16 ze dne 26.9. 2013, sp. zn. KSBR 31 INS 5738/2009, 2 VSOL 522/2011-B-44 ze dne 23. 11. 2011, sp. zn. KSOS 36 INS 2399/2010, 2 VSOL 281/2010-A-34 ze dne 9. 9. 2010 a dalších. 21. Odvolací soud proto na základě shora citovaného ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb. (viz bod 14) v nyní přezkoumávané věci především uzavírá, že správkyni vznikl, nárok na odměnu a hotové výdaje nejen po dobu plnění (realizace) splátkového kalendáře, kdy termín první splátky stanovil insolvenční soud od měsíce října 2012, nýbrž od měsíce září 2012, neboť již ke dni 20. 9. 2012 nastaly účinky schváleného oddlužení (§ 407 odst. 1 IZ, § 3 písm. b/, § 7 odst. 4 shora citované vyhlášky ve znění účinném do 31. 12. 2012). Proto z uvedených důvodů odvolací soud přiznal správkyni nárok na její odměnu i za měsíc září, tj. ve výši 750 Kč + DPH ve výši 21%, tj. celkem 907,50 Kč, přičemž tato částka, na jejíž zaplacení vznikl správkyni nárok, nebyla dlužníkem formou záloh uhrazena. Dlužno dodat, že správkyni vznikl za měsíc září 2012 též nárok na paušální náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč + DPH, nicméně tuto náhradu správkyně dle závěrné zprávy a i dle odvolání nepožaduje.

22. Důvodný byl v daném případě rovněž i požadavek správkyně na odměnu za dobu 5 měsíců, tj. od dubna 2012, kdy bylo povoleno oddlužení, do srpna 2012 (včetně), jelikož i po tuto dobu správkyně dle obsahu spisu svou funkci vykonávala řádně. Za tuto dobu jí proto vznikl

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

nárok na odměnu ve výši 750 Kč měsíčně, tj. ve výši 3.750 (5 x 750 Kč) a k tomu DPH (21%) ve výši 787,50 Kč, celkem 4 537,50 Kč (neboť tento nárok nebyl uhrazen formou záloh). Dále insolvenční správkyni náleží i náhrada hotových výdajů za vyúčtované cestovné v souvislosti s účastí u přezkumného jednání dne 19. 7. 2012 ve výši 2 250 Kč + DPH 21% (472,50 Kč), celkem 2.722,50 Kč, které správkyně náležitě vyúčtovala dle vyhlášky č. 429/2011 Sb. (tj. při počtu 320 km, průměrné spotřebě nafty 9,6 l/l00 km, ceně nafty 34,70 Kč a sazbě základních náhrad 3,70 Kč za 1 km) a které rovněž nebyly správkyni formou záloh dosud uhrazeny.

23. Odvolací soud proto uzavírá, že správkyní vyúčtovaná a požadovaná úhrada její odměny za dobu od 24. 4. 2012, kdy nastaly účinky povolení oddlužení dlužníka a kdy byla ustanovena do funkce, až do září 2017 (včetně), kdy byl ukončen splátkový kalendář, tj. v celkové výši 59 872,50 Kč včetně DPH, byla oprávněná (tj. za dobu plnění splátkové kalendáře s ohledem na změnu sazby DPH-3 x 750 Kč + DPH 20%, 57 x 750 Kč + DPH 21%, za dobu od povolení oddlužení od dubna 2012 do září 2012 včetně-6 x 750 + DPH 21%). Jelikož dlužník formou záloh dosud uhradil na odměně 54 427,50 Kč, zbývá správkyni na odměně uhradit 5 445 Kč. Dále správkyně oprávněné vyúčtovala nárok na náhradu hotových výdajů, tj. za 60 měsíců splátkového kalendáře v celkové výši 10 885,50 Kč (3 x 150 Kč + DPH 20%, 57 x 150 Kč + DPH 21%) a cestovné ve výši 2 722,50 Kč (včetně DPH), celkem 13 608 Kč, přičemž z této částky bylo zálohami uhrazeno 10 885,50 Kč, zbývá uhradit 2 722,50 Kč.

24. Celkem tak správkyni zbývá uhradit 8 167,50 Kč, a jelikož správkyně v souladu s ustanovením § 38 odst. 6 IZ ve znění účinném od 1. 7. 2017 deponovala z příjmů dlužníka celkem 8 167 Kč, bude tento nedoplatek správkyni uhrazen z této částky (až na 50 haléřů).

25. Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud ve výroku II. a v závislém výroku V. napadené usnesení soudu prvního stupně dle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, jak je uvedeno shora ve výroku I. tohoto usnesení odvolacího soudu a ve výroku IV. napadené usnesení jako věcně správné dle § 219 o.s.ř. potvrdil, neboť za situace, kdy správkyni zůstane neuhrazeno pouze 50 haléřů, ke zrušení tohoto výroku a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení, neshledal odvolací soud důvod.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

Olomouc 12. ledna 2018

JUDr. Anna Hradilová, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová