1 VSOL 1234/2017-B-27
č. j. KSOS 33 INS 20188/2012 1 VSOL 1234/2017-B-27

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci

dlužnice: Jarmila anonymizovano , anonymizovano bytem Hrušovská 2376/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

o insolvenční odměně a náhradě hotových výdajů insolvenční správkyně Mgr. Zdeňky Novákové, se sídlem Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, k odvolání této insolvenční správkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2017, č. j. KSOS 33 INS 20188/2012-B-22 takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. mění tak, že insolvenční správkyni Mgr. Zdeňce Novákové se určuje odměna včetně DPH ve výši 53.542,50 Kč a náhrada hotových výdajů včetně DPH ve výši 10.164 Kč.

II. Dlužnice je povinna zaplatit insolvenční správkyni Mgr. Zdeňce Novákové na odměnu a náhradu hotových výdajů včetně DPH částku 3.811,50 Kč ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku V. zrušuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 413 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice Jarmily anonymizovano plněním splátkového kalendáře (výrok I.), schválil odměnu insolvenční správkyně ve výši 49.912,50 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 9.982,50 Kč s tím, že tyto částky již byly insolvenční správkyni vyplaceny zálohově (výrok II.), insolvenční správkyni Mgr. Zdeňku Novákovou zprostil funkce (výrok III.), osvobodil dlužnici od placení pohledávek a deklaroval, že osvobození se vztahuje na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužnici pro tyto pohledávky právo postihu (výrok IV.), s tím, že po právní moci tohoto usnesení isir.justi ce.cz

vyplatí insolvenční správkyně dlužnici případné deponované srážky (výrok V.). V odůvodnění k výroku II. uvedl, že insolvenční správkyni náleží dle ustanovení § 3 písmeno b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění platném do 31.12.2013, odměna a hotové výdaje za dobu trvání splátkového kalendáře, tj. za období měsíce ledna 2013 až července 2017 v celkové výši 59.895 Kč včetně DPH (55 x 1.089). Dále v odůvodnění uvedl, že insolvenční správkyni nepřiznal odměnu za období od rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení, tj. za měsíce září až prosinec 2012 ve výši 3.000 Kč plus DPH. Neshledal totiž nárok správkyně za důvodný, když má za to, že sice činnost insolvenčního správce za období od povolení schválení oddlužení vykazuje znaky vyššího pracovního nasazení (např. zjišťování majetkových poměrů dlužníka, sestavení soupisu majetkové podstaty, příprava přezkumného jednání a s tím související vyhotovení přezkumných listů, popěrná činnost, aktivní účast u soudu apod.). Avšak po provedení těchto úkonů v následujících měsících i letech po schválení oddlužení činnost insolvenčního správce často spočívá v odborně i časově méně náročných a rutinních úkolech a tím se počáteční vyšší aktivita insolvenčního správce kompenzuje. Dále za toto období nepřiznal insolvenční správkyni hotové výdaje, které vyúčtovala v paušální částce 150 Kč za jeden měsíc, tedy 4 x 150 Kč včetně DPH, celkem 726 Kč. Tato částka jí nenáleží, neboť za toto období se nejedná o činnost insolvenčního správce při pravidelné realizaci splátkového kalendáře. Po dobu trvání splátkového kalendáře byla správkyni měsíčně vyplácena částka 150 Kč plus DPH právě na její hotové výdaje, když za dobu trvání splátkového kalendáře čerpala na hotových výdajích částku 9.982,50 Kč včetně DPH. Výrok V. rozhodnutí zůstal neodůvodněn.

2. Proti tomuto rozhodnutí, a to výslovně proti výrokům II. a V., podala insolvenční správkyně včas odvolání, ve kterém namítala, že zprávu o splnění oddlužení podala na předepsaném formuláři, který obsahuje též kolonku o odměně a hotových výdajích za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a že rozhodnutí soudu prvního stupně je v rozporu s judikaturou Vrchního soudu v Olomouci, kterou v odvolání citovala. Navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že insolvenční správkyni dále náleží též odměna a náhrada hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši celkem 4.356 Kč, tj. odměna ve výši 3.630 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 725 Kč. Dále navrhovala, aby odvolací soud zrušil výrok V., kterým jí bylo uloženo, aby vyplatila dlužnici případné deponované srážky.

3. Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a proti výroku III. též osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

4. Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

5. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 30.9.2017.

6. S účinností od 1.7.2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

7. Při výkladu tohoto přechodného ustanovení vychází odvolací soud z toho, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nález pléna Ústavního soudu ze 4.2.1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96, uveřejněný pod č. 63/1997 Sb.) a Nejvyššího soudu ČR (např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ČR, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 35/2006) v případech časového střetu staré a nové právní normy platí obecně nepravá retroaktivita (nepravá zpětná účinnost). To znamená, že od účinnosti nové právní úpravy se i právní vztahy vzniklé podle zrušené právní normy řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů existujících před nabytím účinnosti nové právní normy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (při opačné interpretaci střetu právních norem by totiž docházelo k pravé retroaktivitě). Aplikuje se tedy princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání. Z povahy procesního práva plyne, že změny, které přináší procesní právo nové, mohou působit výlučně ode dne nabytí účinnosti nového zákona, a to i pro řízení, jež byla zahájena před jeho účinností. Účinky procesních úkonů účastníků i soudu, které s nimi spojovala či nespojovala dřívější právní úprava, však zůstávají zachovány. Náležitosti procesního úkonu učiněného před 1.7.2017 a jeho účinky se posuzují podle úpravy v době, kdy byl učiněn. Jestliže u takového procesního úkonu již od 1.7.2017 není vyžadována některá náležitost, soud k ní pro účely rozhodnutí o procesním úkonu již od 1.7.2017 nepřihlíží.

8. Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném do 30.6.2017 (dále jen IZ ).

9. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 6. 9. 2012, č. j. KSOS 33 INS 20188/2012-A-5, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 6. 9. 2012 v 12:59 hodin, byl mimo jiné zjištěn úpadek dlužnice, insolvenčním správcem ustanovena Mgr. Zdeňka Nováková, povoleno řešení úpadku oddlužením a na den 30. 11. 2012 nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů. Usnesením ze dne 18. 12. 2012, č. j. KSOS 13 INS 20188/2012-B-3, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 18. 12. 2012 v 14:14 hodin, soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a stanovil termín první splátky do 31. 1. 2013, takže splátkový kalendář sice probíhal od ledna 2013, ovšem účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nastaly již v prosinci 2012 (ustanovení § 407 odst. 1 IZ). Insolvenční správkyně ve zprávě o plnění oddlužení formou plnění splátkového kalendáře uvedla, že splátkový kalendář probíhal od ledna 2013 a skončil v červenci 2017, neboť dlužnice 55 splátkami uspokojila nezajištěné věřitele ve výši 100 %. Insolvenční správkyně vyúčtovala za dobu trvání splátkového kalendáře, tj. od 1. 1. 2013 do 31. 7. 2017 odměnu včetně DPH ve výši 49.912,50 Kč a hotové výdaje ve výši 9.982,50 Kč včetně DPH, dále vyúčtovala za období

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. za dobu od 6. 9. 2012 do 31. 12. 2012 odměnu ve výši 3.630 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 726 Kč. Vzhledem k tomu, že pro zprávu o splnění oddlužení použila předepsaný formulář, není z této zprávy zřejmé, zda na odměnu a hotové výdaje za období od září 2012 do prosince 2012 deponovala ze splátek nějakou částku. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

10. Podle ustanovení § 413 IZ splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

11. Podle ustanovení § 38 odst. 1, věty první, IZ insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Podle věty třetí tohoto ustanovení, je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

12. S účinností od 1.1.2014 byla vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen prováděcí vyhláška) změněna zákonem č. 398/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky (tj. do 31.12.2013), jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

13. Rozhodným zněním prováděcí vyhlášky v posuzované věci je vyhláška ve znění účinném do 31. 12. 2013, neboť o způsobu řešení úpadku (schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře) bylo rozhodnuto usnesením ze dne 18. 12. 2012, č. j. KSOS 13 INS 20188/2012-B-3, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 18. 12. 2012 v 14:14 hodin, a tím nastaly jeho účinky již v prosinci 2012 (§ 407 odst. 1 IZ).

14. Podle § 3 písm. b) prováděcí vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

15. Podle § 7 prováděcí vyhlášky výše náhrady cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

16. Promítnuto na poměry projednávané věci, odvolací soud konstatuje, že insolvenční správkyni náleží odměna ve výši 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. za dobu od měsíce prosince 2012, v němž nastaly účinky schváleného oddlužení, až do zaplacení poslední 55 splátky

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

v měsíci červenci 2017, tedy za 56 měsícůa 750 Kč plus požadovaná vý še DPH, tj. celkem 50.820Kč Kč, a dále jí náleží za stejné období náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tedy za 56 měsíců a 150 Kč plus vyúčtovaná výše DPH , tj. celkem 10.164 Kč.

17. Dále insolvenční správkyni náleží za dobu od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. za měsíce září 2012 až listopad 2012 odměna za 3 měsícea 750 Kč, tj. 2.250 Kč plus 21 % DPH ve výši 472,50 Kč, celkem 2.722,50 Kč. K tomu jí náleží náhrada za skutečně vynaložené výdaje (např. cestovné k přezkumnému jednání, které nevyúčtovala), ovšem náhrada hotových výdajů podle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky insolvenční správkyni podle ustálené judikatury odvolacího soudu za toto období nenáleží.

18. Ve zprávě o splnění oddlužení není uvedeno, jakou částku dlužnice zálohově zaplatila na odměnu a náhradu hotových výdajů, lze však předpokládat, že na zálohách insolvenční správkyni ničeho nedluží, takže zálohově zaplatila odměnu ve výši 49.912,50 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 9.982,50 Kč. Vzhledem k tomu, že insolvenční správkyni náleží odměna celkem ve výši 53.542,50 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 10.164 Kč, byla dlužníkovi uložena povinnost, aby insolvenční správkyni doplatil částku ve výši 3.811,50 Kč. Z tohoto důvodu byl jako nadbytečný zrušen výrok o povinnosti insolvenční správkyně vyplatit dlužnici příslušné deponované srážky (výrok V.)

19. S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku II. změnil tak, že insolvenční správkyni určil odměnu včetně DPH ve výši 53.542,50 Kč a náhradu hotových výdajů včetně DPH ve výši 10.164 Kč.

20. Soudu prvního stupně nutně vytknout, že dlouhodobě nerespektuje jednotnou judikaturu odvolacího soudu v otázce přiznání odměny a náhrady hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a pomíjí skutečnost, že insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč a odměna ve výši 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž toto rozhodnutí nabývá účinky zveřejněním v insolvenčním rejstříku a nikoliv až od termínu první splátky.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

Olomouc 11. ledna 2018

JUDr. Karla Trávníčková, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová